Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів підприємства дає користувачам фінансової звітності можливість оцінити здатність підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також оцінити потреби підприємства в використанні цих грошових потоків. Мета МСФЗ 7 - стандартизувати інформацію про грошові потоки шляхом класифікації руху грошових коштів за типами діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

З 1 липня можна придбати онлайн курс по казначейству. Програма курсу >>

Підприємство має складати звіт про рух грошових коштів відповідно до вимог цього стандарту і представляти його в якості невід'ємної частини своєї фінансової звітності за кожний період, щодо якого видається фінансова звітність.

Підприємства генерують і використовують кошти незалежно від характеру діяльності і незалежно від того, чи можуть кошти розглядатися як продукт діяльності підприємства (наприклад, банки та інші фінансові інститути). Підприємства відчувають потребу в грошових коштах за однаковими причин, якими б різними не були б їх види діяльності. Всі підприємства потребують грошових коштах для ведення операцій, для погашення зобов'язань, для виплат дивідендів. Відповідно, МСФЗ 7 вимагає подання звіту про рух грошових коштів від усіх підприємств.

Рекомендуємо семінар "Казначейство: управління грошовими потоками" >>>

Переваги Звіту про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів, якщо він використовується спільно з іншими формами фінансової звітності, дозволяє користувачам оцінити зміни в чистих активах підприємства, його фінансовій структурі (включаючи ліквідність і платоспроможність), а також його здатності впливати на величину і терміни потоків грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів корисний при оцінці здатності підприємства генерувати грошові кошти, і також при моделюванні, оцінці і порівнянні приведеної вартості майбутніх грошових потоків з іншими підприємствами. Звіт дозволяє зіставляти дані про операційні показники різних підприємств, оскільки усуває наслідки застосування різних методів обліку до аналогічних операцій та подій.

Історичні дані про рух грошових коштів часто використовуються для приблизного визначення суми, часу і ймовірності майбутніх грошових потоків. Вони також корисні при перевірці точності попередніх оцінок майбутніх грошових потоків і при вивченні взаємозв'язку між прибутковістю і чистими потоками грошових коштів, а також впливу зміни цін.

Визначення МСФЗ 7

Грошові кошти включають кошти на рахунках і в касі та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові високоліквідні інвестиції, легко оборотні в заздалегідь відомі суми грошових коштів і схильні до незначного ризику зміни їх вартості.

Потоки грошових коштів - надходження і виплати грошових коштів та їх еквівалентів.

Операційна діяльність - основна приносить дохід діяльність підприємства та інша діяльність, відмінна від інвестиційної та фінансової діяльності.

Інвестиційна діяльність - придбання та вибуття довгострокових активів та інших інвестицій, що не відносяться до еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін в розмірі та складі внесеного капіталу і позикових коштів підприємства.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Еквіваленти грошових коштів призначені для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, а не для інвестицій і інших цілей. Для того, щоб інвестиції могли кваліфікуватися як еквівалент грошових коштів, вони повинні бути легко оборотні в заздалегідь відому суму грошових коштів і схильна до незначного ризику зміни вартості. Таким чином, зазвичай інвестиції класифікуються як еквівалент грошових коштів, тільки, коли вони мають короткий термін погашення, наприклад, 3 місяці і менше з дати придбання. Інвестиції в капітал інших підприємств не включаються до складу еквівалентів грошових коштів, якщо тільки вони по суті не є еквівалентами грошей (наприклад, привілейовані акції, придбані незадовго до терміну їх погашення і мають встановлену дату погашення).

Банківські кредити зазвичай розглядаються як фінансова діяльність. Однак в деяких країнах банківські овердрафти, відшкодовуються за вимоги, є невід'ємною частиною управління грошовими коштами компанії. В цьому випадку банківські овердрафти включаються склад грошових коштів та їх еквівалентів. Характерною рисою таких угод з банками є те, що залишок по банківському рахунку змінюється від позитивного до негативного.

Рух грошових коштів не включає обороти між статтями грошових коштів та їх еквівалентів, тому що ці компоненти є частиною управління грошовими коштами підприємства, а не частиною його операційної, інвестиційної або фінансової діяльності. Управління грошовими коштами включає інвестування надлишку грошових коштів в придбання еквівалентів грошових коштів.

Подання Звіту про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів повинен містити відомості про рух грошових коштів за звітний період з розбивкою на потоки від операційної, інвестиційної або фінансової діяльності.

Підприємство подає відомості про рух грошових коштів від операційної, інвестиційної або фінансової діяльності у формі, яка найкращим чином відповідає характеру його діяльності. Класифікація за видами діяльності обуспечівает інформацію, яка дозволяє користувачам оцінити вплив цієї діяльності на фінансовий стан підприємства і розмір його грошових коштів і еквівалентів. Ця інформація може також використовуватися для оцінки взаємозв'язку між цими видами діяльності.

Одна і та ж операція може включати в себе потоки грошових коштів, які класифікуються по-різному. Наприклад, виплати за позиками можуть включати в себе як проценти, так і основну суму боргу. Частина, складова відсотки, може класифікуватися як операційна, а частина, складова основну суму, як фінансова діяльність.

Частина, складова відсотки, може класифікуватися як операційна, а частина, складова основну суму, як фінансова діяльність

Операційна діяльність

Сума потоків грошових коштів від операційної діяльності є ключовим показником того, як підприємства забезпечують надходження грошових коштів, достатніх для збереження операційних можливостей підприємства, погашення позик, виплат дивідендів та здійснення інших інвестицій без звернення до зовнішніх джерел фінансування. Інформація про конкретні складових руху грошових коштів від операційної діяльності за попередні періоди, в поєднанні з іншою інформацією, буде корисна для прогнозування майбутніх грошових потоків від операційної діяльності.

Потоки грошових коштів від операційної діяльності переважно пов'язані з основною діяльністю підприємства. Ці потоки, як правило, є результатом операцій, що входять у визначення прибутку або збитку. Приклади потоків грошових коштів від операційної діяльності:

 • Грошові надходження від продажу товарів і надання послуг;

 • Грошові надходження у вигляді роялті, гонорарів, комісійних та інша виручка;

 • Грошові виплати постачальникам за товари та послуги;

 • Грошові виплати працівникам і від імені працівників;

 • Грошові надходження та виплати страхової компанії по страхових премій, вимогам, ануїтет і іншим страховим винагород;

 • Грошові виплати або повернення податку на прибуток, якщо вони не можуть бути безпосередньо співвіднесені з фінансовою або інвестиційною діяльністю;

 • Грошові надходження та виплати за договорами, укладеними в дилерських чи торговельних цілей.

Деякі операції, наприклад, продаж обладнання, можуть привести до виникнення прибутку або збитку. Рух грошових коштів за такими операціями класифікується як рух грошових коштів від інвестиційної діяльності. Однак, грошові виплати, які здійснюються для виробництва або придбання активів для здачі в оренду іншим особам і наступним їх продажем відповідно до пункту 68А МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби», класифікуються як рух грошових коштів від операційної діяльності. Грошові надходження від оренди і подальшого продажу таких активів також є рухом грошових коштів від операційної діяльності.

Підприємство може мати цінні папери та позики, призначені для комерційних або торговельних цілей, і в цьому випадку вони можуть бути прирівняні до запасів, придбаним спеціально для перепродажу. Таким чином, рух грошових коштів, що виникає від покупки або продажу цих паперів, класифікується як операційна діяльність. Аналогічним чином, аванси і позики, надані фінансовими інститутами, зазвичай класифікуються як операційна діяльність, оскільки вони відносяться до основної діяльності такого інституту.

Інвестиційна діяльність

Окреме розкриття інформації про рух грошових коштів від інвестиційної діяльності має велике значення, оскільки воно показує, які витрати були зроблені з метою придбання ресурсів, призначених для генерації майбутніх доходів і майбутніх грошових потоків. Приклади потоків грошових коштів від інвестиційної діяльності:

 • Грошові виплати для придбання основних засобів, нематеріальних та інших довгострокових активів. До них відносяться виплати, пов'язані з капіталізованішими витратами на розробки та з самостійно виробленими основними засобами;

 • Грошові надходження від продажу основних засобів, нематеріальних активів та інших довгострокових активів;

 • Грошові виплати для придбання власного капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарювання, а також часток у спільних підприємствах (крім платежів за інструменти, що розглядаються як еквіваленти грошових коштів або призначені для комерційних або торговельних цілей);

 • Грошові надходження від продажу власного капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарювання, а також часток у спільних підприємствах;

 • Аванси і позики, надані іншим особам (крім авансів і позик, наданих фінансовими інститутами);

 • Грошові надходження від повернення авансів та позик, наданих іншим особам;

 • Грошові виплати або надходження за ф'ючерсними або форвардними контрактами, опціонами та договорами «своп», крім випадків, коли такі контракти укладаються для дилерських чи торговельних цілях, або виплати або надходження класифікуються як фінансова діяльність;

Коли контракт відображається в обліку як хеджування, потік грошових коштів за таким контрактом класифікується, так само, як і потік грошових коштів по хеджується.

Фінансова діяльність

Окреме розкриття інформації про рух грошових коштів від фінансової діяльності має велике значення, оскільки ця інформація корисна при прогнозуванні майбутніх грошових потоків підприємства з боку тих, хто його фінансує. Приклади потоків грошових коштів від фінансової діяльності:

 • Грошові надходження від емісії акцій або інших пайових інструментів;

 • Грошові виплати власникам для придбання або погашення акцій підприємства;

 • Грошові надходження від випуску боргових зобов'язань, позик, векселів, облігацій, заставних та інших короткострокових і довгострокових запозичень;

 • Грошові виплати по позикових коштах;

 • Грошові виплати орендаря для зменшення непогашеної заборгованості за фінансовою орендою.

Звітність про грошові потоки від операційної діяльності

Суб'єкт господарювання подає відомості про рух грошових коштів від операційної діяльності, використовуючи або:

Прямий метод, при якому розкривається інформація про основні види валових грошових надходжень і виплат;

Непрямий метод, при якому прибуток або збиток коригується з урахуванням результатів операцій негрошового характеру, будь-яких відкладених або нарахованих минулих або майбутніх грошових надходжень або виплат, що виникають в ході операційної діяльності, а також статей доходів або витрат, пов'язаних з надходженням або виплатою грошових коштів в рамках інвестиційної або фінансової діяльності.

Заохочується використання підприємством прямого методу уявлення руху грошових коштів від операційної діяльності. Прямий метод забезпечує інформацію, корисну для оцінки майбутніх грошових потоків, яка недоступна при непрямому методі. При використанні прямого методу інформація про основні види валових грошових і виплат може бути отримана:

 • З облікових записів підприємства; або

 • Шляхом коригування продажів, собівартості продажів (процентних та інших аналогічних доходів і витрат для фінансових інститутів) та інших статей звіту про сукупні прибутки та збитки з урахуванням наступних факторів:

 • o Зміни в запасах і дебіторській та кредиторської заборгованості від операційної діяльності протягом періоду;

 • o Інші негрошові статті; і

 • o Інші статті, що ведуть до виникнення потоків грошових коштів від операційної або фінансової діяльності.

При використанні непрямого методу чистий потік грошових коштів від операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку або збитку з урахуванням наступних факторів:

Зміни в запасах і дебіторській та кредиторської заборгованості від операційної діяльності протягом періоду;

Негрошові статті, такі, як амортизація, оціночні резерви, відкладені податки, нереалізовані позитивні або негативні курсові різниці, нерозподілений прибуток асоційованих підприємств і частка меншості; і

Інші статті, що ведуть до виникнення грошових потоків від інвестиційної або фінансової діяльності.

В якості альтернативи чистий грошовий потік від операційної діяльності можна представляти непрямим методом шляхом відображення виручки і витрат, які буде розкрито в звіті про сукупні прибутки та збитки, і змін в запасах і дебіторській та кредиторської заборгованості від операційної діяльності протягом періоду.

Звітність про грошові потоки від інвестиційної та фінансової діяльності

У своїй звітності підприємство повинно відображати основні види валових грошових надходжень та валових грошових виплат, що виникають в ході інвестиційної та фінансової діяльності, окремо, за винятком потоків грошових коштів, які відображаються в звітності на нетто-основі.

Звітність про грошові потоки на нетто-основі

Грошові потоки від наступних видів операційної, інвестиційної або фінансової діяльності можуть відображати в звітності на нетто-основі:

 • Грошові надходження та виплати від імені клієнтів, коли рух грошових коштів відображає діяльність клієнта, а не діяльність підприємства; і

 • Грошові надходження та виплати за статтями, що характеризується швидким оборотом, великими сумами і короткими термінами погашення.

Приклади грошових надходжень і виплат від імені клієнтів:

 • Прийняття та виплата вкладів до запитання банку;

 • Кошти клієнтів інвестиційної компанії; і

 • Орендна плата, встановлена ​​від імені власників нерухомості і передана їм.

 • Приклади грошових надходжень і виплат від імені клієнтів:

Приклади грошових надходжень і виплат швидкого обороту:

 • За сумами заборгованості власників кредитних карт;

 • Придбання і продажу інвестицій; і

 • Іншим короткостроковими позиками, наприклад, з терміном погашення до 3 місяців.

Потоки грошових коштів, що виникають в результаті кожного з наступних видів діяльності фінансового інституту, можна відображати в звітності на нетто-основі:

 • Грошові надходження та виплати для прийняття і виплати депозитів з фіксованим терміном погашення;

 • Розміщення і вилучення депозитів в інших фінансових інститутах; і

 • Авансові платежі та кредити клієнтам і погашення цих авансів і кредитів.

Рух грошових коштів в іноземній валюті

Рух грошових коштів, що виникає в результаті операцій в іноземній валюті, має відображатися у функціональній валюті підприємства шляхом застосування до суми в іноземній валюті курсу обміну функціональної та іноземній валютами на дату руху грошових коштів.

Рух грошових коштів іноземного дочірнього підприємства має перераховуватися за відповідним курсом обміну функціональної іноземної валютами на дату руху грошових коштів.

Потоки грошових коштів, виражені в іноземній валюті, представляються в звітах відповідно до МСФЗ (IAS) 21 «Вплив змін валютних курсів". Це дозволяє використовувати обмінний курс валют, приблизно до фактичного курсу.

Нереалізовані прибутки та збитки, що виникають в результаті зміни обмінних курсів валют, не є рухом грошових коштів. Однак вплив змін обмінних курсів валют на грошові кошти та їх еквіваленти, наявні або очікувані до отримання в іноземній валюті, видається в звіті про рух грошових коштів для узгодження грошових коштів та їх еквівалентів на початок і кінець звітного періоду. Ця сума подається окремо від руху грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності і включає будь-які різниці, які виникли б у разі подання даних про рух грошових коштів у звітності за валютним курсом валют на кінець періоду.

Відсотки і дивіденди

Надходження і виплати грошових коштів, пов'язані з отриманням і виплатою відсотків і дивідендів, повинні розкриватися окремо. Кожне таке надходження або виплата повинні кваліфікуватися послідовно від одного періоду до як рух грошових коштів від операційної, інвестиційної або фінансової діяльності.

Загальна сума відсотків, виплачених протягом періоду, розкривається в звіті про рух грошових коштів незалежно від того, визнана вона як витрата в звіті про прибутки або збитки, або капіталізована відповідно до допустимим альтернативним порядком обліку, передбачених МСФЗ (IAS) 23 «Витрати за позиками ».

Для фінансових інститутів виплачені відсотки, і отримані відсотки і дивіденди класифікуються як рух грошових коштів від операційної діяльності. Однак щодо інших підприємств немає єдиної думки, як кваліфікувати ці виплати і надходження. Вони можуть класифікуватися як рух грошових коштів від операційної діяльності, тому що вони включаються в визначення прибутку або збитку. І в той же час можуть класифікуватися як рух грошових коштів від фінансової та інвестиційної діяльності, так як представляють витрати на фінансування або доходи з інвестицій.

Виплачені дивіденди можна класифікувати як рух грошових коштів від фінансової діяльності, так як є витратами на фінансування. У той же час вони можуть класифікуватися як елемент руху грошових коштів від операційної діяльності для того, щоб користувачам було легше оцінити здатність підприємства виплачувати дивіденди з грошових потоків від операційної діяльності.

Податок на прибуток

Виплати податків на прибуток розкриваються окремо і класифікуються як рух грошових коштів від операційної діяльності за винятком випадків, коли вони можуть бути віднесені безпосередньо до фінансової або інвестиційної діяльності.

У той час, як податкові витрати можна легко співвіднести з інвестиційною чи фінансовою діяльністю, співвіднести відповідні грошові потоки по податках практично не можливо, і такі потоки можуть ставитися до періоду, відмінному від того, в якому відбулося рух грошових коштів по лежить в їх основі операції . Тому сплачені податки зазвичай класифікуються як рух грошових коштів від операційної діяльності. Коли існує практична можливість віднести грошові потоки по податках до конкретної операції, що класифікується як інвестиційна або фінансова діяльність, то такі потоки класифікуються відповідно.

Коли грошові потоки по податках ставляться більш, ніж до одного виду діяльності, то розкривається загальна сума податків.

Інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства та в спільне підприємництво

При відображенні інвестицій в дочірні та асоційовані підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі або за фактичними витратами, в звіті про рух грошових коштів інвестор обмежується інформацією про рух грошових коштів між ним та об'єктом інвестування, наприклад, інформацією про дивіденди і авансах.

Суб'єкт господарювання, який звіт про свою частку участі в спільно контрольованому суб'єкті господарювання (див. МСФЗ (IAS) 31 «Частки у спільних підприємствах») з використанням методу пропорційної консолідації, включає в свій консолідований звіт про рух грошових коштів відомості про свою пропорційну частку в грошових потоках спільно контрольованого підприємства. А підприємство, який звітує про свою частку з використанням методу участі в капіталі, включає в звіт про рух грошових коштів інформацію про грошові потоки, пов'язаних з інвестиціями в спільно контрольоване підприємство, розподілом прибутку та іншими виплатами або надходженнями між ним і спільно контрольованим суб'єктом господарювання.

Зміни в безпосередніх частки участі в дочірніх підприємствах та інших підрозділах бізнесу

Агреговані потоки грошових коштів, що виникають в результаті придбання і втрати контролю над дочірніми підприємствами і іншими підрозділами бізнесу, повинні представлятися окремо і класифікуються як інвестиційна діяльність.

Підприємство протягом періоду слід розкривати такі сукупні відомості, що стосуються як придбання, так і втрати контролю над дочірніми підприємствами:

 • Сумарне відшкодування, виплачене або отримане;

 • Частка відшкодування, представлена ​​грошовими коштами або їх еквівалентами;

 • Сума грошових коштів та їх еквівалентів в дочірніх підприємствах або інших підрозділах бізнесу, над якими було отримано або втрачений контроль; и

 • Суми активів і зобов'язань, крім грошових коштів та їх еквівалентів, в дочірніх підприємствах або інших підрозділах бізнесу, над якими було отримано або загублений контроль, підсумовані за основними категоріями.

Подання одним рядком даних про вплив на рух грошових коштів придбання або втрати контролю над дочірніми підприємствами або іншими підрозділами бізнесу, а також окреме розкриття сум придбаних або вибулих активів і зобов'язань, допомагає відокремити такі потоки від інших потоків, що виникають в результаті іншої операційної, інвестиційної або фінансової діяльності.

Сукупна сума грошових коштів, виплачених або отриманих в якості відшкодування при отриманні або втрати контролю над дочірнім підприємством або підрозділом бізнесу, відображається у звіті про рух грошових коштів за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів, придбаних або вибулих в рамках таких операцій або подій.

Потоки грошових коштів, що виникають в результаті змін в безпосередніх частки участі в дочірньому підприємстві, які не призводять до втрати контролю, повинні кваліфікуватися як потоки грошових коштів від фінансової діяльності.

Зміни в безпосередніх частки участі в дочірньому підприємстві, які не призводять до втрати контролю (наприклад, купівля або продаж материнським підприємством пайових інструментів дочірнього підприємства, враховуються як операції з капіталом.

негрошові операції

Інвестиційні та фінансові операції, які не потребують використання грошових коштів та еквівалентів грошових коштів, повинні бути виключені із сфери звіту про рух грошових коштів. Подібні операції повинні розкриватися в інших формах фінансової звітності таким чином, щоб забезпечити всю необхідну інформацію про таку фінансову або інвестиційної діяльності.

Значна частина інвестиційної та фінансової діяльності не має безпосереднього впливу на поточні грошові потоки, але при цьому впливає на структуру капіталу та активів підприємства.

Компоненти грошових коштів та їх еквівалентів

Підприємство повинно розкривати компоненти грошових коштів та їх еквівалентів і представляти звірку сум, що містяться в звіті про рух грошових коштів, з аналогічними статтями, представленими в звіті про фінансовий стан.

З огляду на різноманітність практики управління грошовими коштами і банківських механізмів в різних країнах світу, і в цілях дотримання МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності», суб'єктові господарювання слід розкривати політику, прийняту їм для визначення структури грошових коштів та їх еквівалентів.

Вплив будь-якої зміни в політиці визначення компонентів грошових коштів та їх еквівалентів, наприклад зміна в класифікації фінансових інструментів, що раніше вважалися частиною інвестиційного портфеля підприємства, представляється в звіті відповідно до МСФЗ (IAS) 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки».

Розкриття іншої інформації

Підприємство повинно розкривати разом з коментарями керівництва суму значних і залишків грошових коштів і еквівалентів грошових коштів, наявних у підприємства, але які будуть недоступні для використання групою.

Існують різні обставини, при яких залишки грошових коштів та їх еквівалентів виявляються недоступними для використання групою. Наприклад, міра валютного регулювання або інші юридичні обмеження, які не допускають використання цих коштів в загальному порядку материнським або дочірнім підприємством.

Додаткова інформація може виявитися доречною для розуміння користувачами фінансового становища і рівня ліквідності підприємства. Розкриття цієї інформації разом з коментарями управлінського персоналу заохочується і може включати:

Суми невикористаних кредитних коштів, які можуть бути спрямовані на фінансування майбутньої операційної діяльності і на погашення інвестиційних зобов'язань, із зазначенням обмежень щодо використання цих коштів;

Сукупні суми грошових потоків в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, що відносяться до часток участі в спільних підприємствах, дані про які було повідомлено за методом пропорційної консолідації;

Сукупні суми грошових потоків, що представляють збільшення операційних можливостей, окремо від грошових потоків, необхідних для підтримання операційної потужності; и

Суму грошових потоків, що виникають від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності кожного звітного сегмента (див. МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»).

Окреме розкриття інформації про грошові потоки, що представляють збільшення операційних можливостей, і про грошові потоки, необхідних для підтримання операційної потужності, дозволяє користувачам визначити, чи достатньо коштів підприємство спрямовує на підтримку операційної потужності. Підприємство, яке не виділяє достатніх коштів на підтримку операційної потужності, можливо, жертвує своєю майбутньою дохідністю в ім'я підтримки поточної ліквідності і розподілу прибутку серед власників.

Розкриття інформації про рух грошових коштів за сегментами дозволяє користувачам краще зрозуміти взаємозв'язок між грошовими потоками на рівні підприємства в цілому і на рівні його окремих складових, а також простежити наявність і мінливість потоків грошових коштів за сегментами.

Почитати інтерв'ю викладача семінару з управління казначейством, директора Школи бізнесу Альфа Уварової А.А. в журналі "Я - номер один" >>>

Подивитися семінар "Казначейство: управління грошовими потоками >>>