Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Власний капітал підприємства

 1. Поняття власного капіталу підприємства і його джерела
 2. Складові власного капіталу підприємства
 3. Статутний капітал підприємства
 4. Додатковий капітал підприємства
 5. Резервний капітал підприємства
 6. Спеціальні (цільові) фінансові фонди підприємства
 7. Нерозподілений прибуток підприємства
 8. Управління власним капіталом підприємства

Автор: Андрій Нестеров ✔ 12.11.2017

Нестеров А.К. Власний капітал підприємства // Енциклопедія Нестеровим

Власний капітал формується на підприємстві за рахунок вартості майна, вкладеного в підприємство.

Поняття власного капіталу підприємства і його джерела

Власний капітал підприємства

- це різниця між вартістю сукупних активів підприємства і його зобов'язаннями. Він являє собою перевищення обгрунтованої ринкової вартості майна над непогашеною заборгованістю.

Власний капітал відображається в третьому розділі бухгалтерського балансу.

Джерела власного капіталу підприємства - це вкладення в статутний капітал, переоцінка необоротних активів, додатковий капітал, резервний капітал і нерозподілений прибуток.

Переваги і недоліки використання власного капіталу підприємства

Переваги використання власного капіталу

Недоліки використання власного капіталу

Простота залучення і використання - рішення про збільшення власного капіталу за рахунок внутрішніх джерел приймаються власниками і керуючими підприємства без необхідності згоди третіх осіб або зовнішніх господарюючих суб'єктів

Обмеженість обсягу залучення - істотно нижче можливості розширення господарської діяльності підприємства, підвищення інвестиційної активності. Особливо цей недолік проявляється в періоди сприятливої ​​кон'юнктури.

Висока здатність до генерування прибутку - при використанні власного капіталу не потрібно сплата позичкового відсотка в усіх його формах.

Висока вартість використання - використовувати власний капітал підприємства виходить дорожче, ніж залучати позикові кошти.

Збереження фінансової стійкості і платоспроможності підприємства в довгостроковому періоді, відповідно зниження ймовірності банкрутства.

Немає можливості підвищити коефіцієнт рентабельності власного капіталу - так як без залучення позикових коштів неможливо забезпечити перевищення коефіцієнта фінансової рентабельності діяльності підприємства над економічною.

Якщо зіставити переваги і недоліки використання власного капіталу для підприємства, то можна зробити наступний висновок:

Підприємство, яке використовує тільки власний капітал для виробничих, комерційних та інвестиційних потреб, має максимальну фінансову стійкість і незалежність, однак обмежує темпи свого розвитку.

Очевидно, що і повністю покладатися на позиковий капітал не можна. Слід дотримуватися певний баланс між використанням власного і позикового капіталу.

До змісту

Складові власного капіталу підприємства

Складовими власного капіталу є: статутний, додатковий, резервний капітал, спеціальні цільові фінансові фонди, нерозподілений прибуток.

Власний капітал підприємства

Структура власного капіталу підприємства з бухгалтерського балансу включає:

 • 1 310 Статутний капітал (складеного капіталу, статутний фонд, вклади товаришів)
 • 1340 Переоцінка необоротних активів
 • 1350 Додатковий капітал (без переоцінки)
 • 1360 Резервний капітал
 • 1370 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

До змісту

Статутний капітал підприємства

Найважливішим складовим елементом власного капіталу є статутний капітал - це стартовий капітал, який потрібно підприємству для ведення господарської діяльності, здійснення фінансових операцій, здійснення інвестицій у виробництво. Основною метою при цьому є отримання прибутку на вкладений капітал. Статутний капітал складається з вкладів власних коштів учасників і внесків їх майна, яке передається підприємству в рахунок погашення учасником своїх зобов'язань за вкладом.

Статутний капітал для підприємства є майнової основою здійснення господарської діяльності і визначають частку кожного учасника в управлінні підприємством, а також гарантує інтереси кредиторів підприємства.

Відмінною особливістю статутного капіталу від інших складових власного капіталу підприємства виступає необхідність його поділу між учасниками. Відповідно до цього рішення загальних зборів засновників про зміну статутного капіталу повинно супроводжуватися зазначенням про розподіл часток між учасниками.

До змісту

Додатковий капітал підприємства

Додатковий капітал формується з таких джерел:

 • Еіссіонний дохід (утворюється в результаті продажу акцій вище номінальної вартості).
 • Суми дооцінки необоротних активів.
 • Курсові різниці, пов'язані з формуванням статутного капіталу.
 • Суми нерозподіленого прибутку, спрямовані як джерела покриття капітальних вкладень.
 • Безоплатно отримане майно (крім відноситься до соціальної сфери, яке відображається у складі нерозподіленого прибутку).
 • Засоби асигнувань з бюджету, використані на фінансування довгострокових вкладень. Такі кошти надходять на спеціальний банківський рахунок, з якого виробляється їх списання в рамках інвестиційної програми, а витрачені суми включаються до складу додаткового капіталу. Підставою для включення в додатковий капітал цих сум є факт їх використання за цільовим призначенням.

За рахунок коштів, що спрямовуються на поповнення власних оборотних коштів, підприємство може поповнити свій додатковий капітал. Це може здійснюватися в процесі розподілу учасниками нерозподіленого прибутку підприємства.

Якщо будь-яка частина додаткового капіталу утворена в результаті надходження конкретного виду майна, або збільшення вартості такого майна, то вона використовується на покриття витрат у зв'язку з вибуттям аналогічного майна, або зменшення його вартості.

До змісту

Резервний капітал підприємства

Резервний капітал - це страховий капітал підприємства, який призначений для покриття збитків, якщо немає іншої можливості їх відшкодування, а також для виплати доходів інвесторам і кредиторам, якщо для цього не вистачає отриманого прибутку. За своєю суттю, кошти резервного капіталу - це гарантія подолання проблем підприємства, дотримання інтересів третіх осіб, забезпечення безперебійного характеру роботи підприємства. Наявність у підприємства резервного капіталу в структурі власного капіталу підвищує його фінансову стійкість і здатність підприємства відповідати за своїми зобов'язаннями.

Формування резервного капіталу передбачає необхідність контролю дотримання його верхньої і нижньої межі. При цьому гранична величина резервного капіталу не може перевищувати суму, яка визначена у внутрішньо організаційних документах (також вона може бути зафіксована в установчих документах) або в політиці розподілу прибутку. Оскільки це частина власного капіталу підприємства, то суму визначають власники або засновники підприємства. Для ряду підприємств існує обов'язковий мінімальний розмір резервного капіталу.

До змісту

Спеціальні (цільові) фінансові фонди підприємства

Спеціальні фінансові фонди підприємства формуються цілеспрямовано за рахунок власних фінансових коштів для їх подальшого цільового витрачання на особливі потреби.

У структурі власного капіталу підприємства в балансі спеціальні фінансові фонди включаються в суму по рядку 1370 "Нерозподілений прибуток" в частині цільових фондів. Бухгалтерський облік ведеться по рахунку 86 "Цільове фінансування" з урахуванням різниці для комерційних і некомерційних організацій.

Порядок формування, що направляються суми та інші умови формування спеціальних фінансових фондів підприємства закріплюється в політиці розподілу прибутку (також дані положення можуть знайти відображення в установчих документах).

При формуванні цільових фондів спеціального призначення підприємства найчастіше створюють два типи таких фондів:

 1. Фонди накопичення - це кошти, що направляються на розвиток підприємства (модернізацію технологічного процесу, створення нового майна, розвиток виробництва і т.п.). Кошти можуть бути спрямовані на реалізацію заходів, які призводять до утворення нового майна у підприємства.
 2. Фонди споживання - це кошти, зарезервовані на реалізацію заходів соціального розвитку, за винятком капітальних вкладень, і заходів щодо матеріального заохочення співробітників підприємства. Сюди можуть бути включені і інші аналогічні заходи, за умови, що реалізація таких заходів не повинна призводити до утворення нового майна у підприємства.

Залежно від цілей підприємство може створювати резерви на наступні аспекти:

 • майбутню оплату відпусток працівникам;
 • виплату щорічної винагороди за вислугу років;
 • виплату винагород за підсумками роботи за рік;
 • ремонт основних засобів;
 • виробничі витрати по підготовчих робіт у зв'язку з сезонним характером виробництва;
 • майбутні витрати на рекультивацію земель та здійснення інших природоохоронних заходів;
 • майбутні витрати з ремонту предметів, призначених для здачі в оренду за договором прокату;
 • гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
 • покриття інших передбачених витрат і інші цілі, передбачені законодавством Російської Федерації, нормативними правовими актами Мінфіну Росії.

До змісту

Нерозподілений прибуток підприємства

Нерозподілений прибуток підприємства - визначається як різниця між фінансовим результатом підприємства за звітний період і сумою платежів, що підлягають до сплати за рахунок прибутку після оподаткування.

Ця частина власного капіталу підприємства призначена для реінвестування в розвиток виробництва, тобто є однією з форм резервних фінансових засобів підприємства, які забезпечать його розвиток в майбутньому періоді.

Нерозподіленого прибутку у підприємства може не бути, якщо власники вилучать всю зароблену ним прибуток в якості свого доходу. В цьому випадку відбувається відмова від майбутнього розвитку підприємства.

Або власники відмовляються від поточного доходу на користь збільшення власного капіталу підприємства, тоді відбувається реінвестування прибутку в розвиток виробництва. Дохід власників буде збільшуватися не за рахунок поточних доходів, а за рахунок збільшення їх частки у власному капіталі підприємства.

На практиці частіше дотримується певне співвідношення між вилучається прибутком, яку запрацювало підприємства, і тією її частиною, яка реінвестується в розвиток виробництва.

Якщо підприємство отримує можливість розширити масштаб своєї господарської діяльності, то наслідком є ​​зростання заробляємо прибутку.

До змісту

Управління власним капіталом підприємства

Власний капітал підприємства - це один з найважливіших показників його фінансової стабільності і стійкості.

Розмір власного капіталу є критерієм оцінки інвестиційної привабливості підприємства, відповідно управління власним капіталом підприємства є одним з основних напрямків його фінансової діяльності. Кожен господарюючий суб'єкт прагне максимізувати рівень власного капіталу.

Разом з тим, в процесі управління власним капіталом необхідно враховувати зростання і скорочення потреб підприємства протягом часу, тому недоцільно повністю забезпечувати господарські процеси на підприємстві за рахунок власних джерел. Такий підхід призводить до утворення надлишків оборотних активів, простоювання основних засобів в окремі моменти, що може привести до ослаблення стимулів до їх раціонального та ефективного використання.

Отже, необхідно враховувати можливість залучення позикових коштів для певних потреб або в разі зростання потреби в обігових коштах.

Управління власним капіталом підприємства в зв'язку з цим передбачає необхідність підтримки здорового співвідношення між розміром власного капіталу і сумою позикових коштів.

література

 1. Берзінь І.Е. Економіка фірми. - М .: Инфра-М, 2013.
 2. Вайс Е.С., Васильцова В.М., Вайс Т.А., Васильцов В.С. Планування на підприємстві. - М .: КНОРУС 2017.
 3. Градів А.П. Економічна стратегія фірми. - СПб .: Пітер, 2014.
 4. Любушин Н.П. Економіка організації. - М .: КНОРУС, 2016.

Дивіться також