Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Види оборотного капіталу

  1. Поняття оборотного капіталу визначення 1 Оборотний капітал являє собою кошти, які покликані обслуговувати...
  2. Види оборотного капіталу

Поняття оборотного капіталу

визначення 1

Оборотний капітал являє собою кошти, які покликані обслуговувати процес діяльності підприємства. Ці кошти одночасно беруть участь в процесі виробництва, в процесі продажу товару. Для того щоб забезпечити безперервний і ритмічний процес виробництва і обігу, призначений оборотний капітал підприємства.

Капітал підприємства можна представити у вигляді упредметнених засобів виробництва.

Капітал як засіб виробництва можна розділити на засоби і предмети праці, які беруть участь у створенні послуг і продукції. Вони можуть відрізнятися за функціями в процесі виробництва. Засоби праці представляють собою речовий зміст основних виробничих фондів, тобто основного капіталу, предмети праці включають оборотні виробничі фонди, тобто оборотний капітал.

зауваження 1

Незалежно від того, поділяють компанії на власний і позиковий, основний або оборотний, змінний або постійний капітал, він завжди знаходиться в безперервному русі, приймаючи різні форми відповідно до конкретної стадією кругообігу.

Нічого не зрозуміло?

Спробуй звернутися за допомогою до викладачів

Оборотні кошти, які беруть участь в різних виробничих циклах, включають всі вартісні форми обороту. Основне завдання ефективного використання оборотних фондів полягає в безперервності процесу виробництва і продажу продукції з найменшим розміром самого оборотного капіталу .

Для того щоб розглянути види оборотного капіталу, потрібно визначити види оборотних коштів.

Види оборотних коштів

Оборотні виробничі фонди можна класифікувати на:

  • Запаси виробництва (напівфабрикати, допоміжні матеріали, сировину і матеріали, тара, паливо, запчастини для ремонту),
  • Незавершене виробництво, тобто вироби, які підлягають подальшій обробці,
  • Витрати майбутніх періодів являють собою витрати по підготовці і освоєнню нових виробів, які виробляються в даний момент, але підлягають включенню в майбутню собівартість.

Розглядаючи класифікацію фондів обігу, можна класифікувати їх на: готову продукцію на складі компанії, яка підлягає реалізації, відвантажену продукцію, але не оплачену покупцем, вільні грошові кошти компанії, які числяться на розрахункових рахунках, грошові ресурси і кошти в незакінчених розрахунках (наприклад, дебіторська заборгованість, яка становить суму боргу від інших підприємств, або заборгованість по оплаті праці).

Якщо розглядати охоплення нормуванням, то оборотні кошти можна поділити на нормовані і ненормовані оборотні кошти.

Види оборотного капіталу

зауваження 2

Елементом оборотного капіталу є постійний оборотний капітал, який потрібен для формування грошових коштів, дебіторської заборгованості та запасів у виробництві.

Потреба в цьому виді капіталі постійна протягом усього операційного циклу. Постійний оборотний капітал включає кошти, які вкладаються в необхідний мінімальний розмір оборотних активів для ведення виробничої діяльності.

За допомогою змінного оборотного капіталу відображаються грошові кошти, які вкладені в оборотні активи. Ці активи можуть знадобитися в піковий період або використовуються як страховий запас. Ще один вид оборотного капіталу є чистий оборотний капітал, що включає різницю між оборотними активами і короткостроковими зобов'язаннями.

Чистий оборотний капітал включає різницю між сумою власного капіталу і довгостроковими пасивами і необоротні активи.

Для того щоб сформувати оборотні кошти, підприємства використовують різні види ресурсів: власні, позикові і залучені кошти.

Основну роль відіграють власні кошти, оскільки підприємство повинно мати майнову та оперативну самостійність. Поряд з цим позикові і залучені кошти здатні стимулювати прагнення підприємства до більш ефективного використання оборотних фондів.

У первісному вигляді оборотні кошти формуються при створенні компанії в якості частини її статутного фонду.

Джерелом формування тут можуть бути пайові внески, бюджетні кошти або акціонерний капітал. Ці кошти повинні бути спрямовані на придбання виробничих запасів, які надходять у виробництво для того, щоб виготовити продукцію.

До моменту оплати за готовий виріб споживачем компанія відчуває потребу у фінансових коштах. З цієї причини часто компаніями використовуються інші джерела коштів, тобто позиковий капітал.

Позикові кошти включають в себе кредиторську заборгованість, стійкі пасиви, кредити банків та ін.

Стійкі пасиви прирівнюють до власних джерел, оскільки вони постійно перебувають в обороті компанії. Стійкі пасиви включають в себе мінімальну перехідну заборгованість по зарплаті і відрахуванням, мінімальну заборгованість по резервах на покриття майбутніх витрат і платежів, борги постачальникам по поставкам, заборгованості замовникам за авансової частковій оплаті за товар, заборгованість по податках.

При здійсненні практики планування, аналізу та обліку, оборотний капітал може групуватися відповідно до кількома ознаками. Відповідно до функціональної роллю в виробничих процесах активи поділяються на оборотні виробничі фонди і фонди обігу.

Відповідно до практики контролю, управління і планування активи можуть бути нормовані і ненормовані. Відповідно зі швидкістю, яка представляє собою швидкість перетворення активів в грошові кошти, оборотний капітал може включати абсолютно ліквідні активи, швидко реалізовані оборотні активи, повільно реалізовані оборотні активи.

Якщо розглядати ризику ступеня вкладення, то оборотні активи можуть бути з мінімальним ризиком вкладень, з малим ризиком вкладень, середнім ризиком вкладень, високим ризиком вкладень.

У відповідності зі стандартами обліку і відображення на балансі компанії: оборотні кошти в запасах, грошові кошти, розрахунки та інші активи.

Відповідно до матеріально-речовим змістом оборотний капітал поділяється на предмети праці, готову продукцію і товар, а також грошові кошти в розрахунках.

Нічого не зрозуміло?