Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Система адміністративного права: поняття, методи і функції

 1. Місце адміністративного права в системі права
 2. Предмет: структура та зміст
 3. Методологія галузі права
 4. імперативний метод
 5. диспозитивний метод
 6. Поняття і система адміністративного права
 7. Характеристика загальної частини
 8. Характеристика особливої ​​частини
 9. Про джерела адміністративного права
 10. види джерел
 11. Функції адміністративного права

Процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві, вимагають динамічного і стабільного правового регулювання, ефективність якого залежить від послідовності їх реалізації, форм і методів, процесів функціонування органів (державних і місцевого самоврядування). Особливого значення набуває в даному випадку адміністративне право. Саме воно є основним інструментом регулювання відносин у суспільстві в галузі державного управління.

Місце адміністративного права в системі права

Місце адміністративного права в системі права

Публічне право по суті своїй являє собою сукупність галузей, які в різній мірі пов'язані з механізмом організації і процесами функціонування держави та її органів. У цей комплекс, крім адміністративного права, входить конституційне, кримінальне, цивільне, фінансове, податкове, процесуальне, міжнародне публічне, а також судоустрій. Кожна з галузей має свої власним предметом, набором методів і структурою нормативного матеріалу, які разом складають її систему. Право може бути публічним і приватним. У першому випадку воно захищає і забезпечує охорону загальних державних інтересів, а в другому - окремих осіб.

Система адміністративного права часто носить назву управлінської. Її механізм впливу виконує особливу роль. Він виступає в ролі інструменту, який керує соціальними процесами в нашому суспільстві. Поряд з ним в цю систему входить управлінська політика, вчення про управління і т. Д. Говорячи про предмет даної галузі права, слід для кращого сприйняття дати його найпростіше і найбільш правильне визначення. Адміністративне право уповноважена регулювати в області публічного (державного) управління суспільні відносини. Тобто воно встановлює порядок взаємодії між державою і громадянами, які потрапили в сферу його «уваги» при здійсненні адміністративної діяльності.

Предмет: структура та зміст

Предмет: структура та зміст

В першу чергу варто сказати, що предмет і система адміністративного права взаємопов'язані як частина і ціле. Як вже було зазначено вище про перше поняття, це відносини в суспільстві, які формуються в області державного управління, здійснюваного спеціалізованими органами влади (виконавчої), також посадовими особами. Галузь адміністративного права в свою чергу є сукупністю злагоджених правових норм, які покликані:

 • Регулювати відносини в області організації і дії державного і місцевого самоврядування, дій органів виконавчої влади.
 • Визначати порядок вчинення дій і процедур управлінського характеру. Наприклад, складання адміністративного протоколу або договору і т. Д.
 • Створювати гарантії правового захисту не тільки фізичних, а й юридичних осіб в суді від неправомірних дій (або бездіяльності) державних владних органів, посадових осіб, муніципальних службовців через адміністративне судочинство.
 • Для забезпечення громадської безпеки та порядку встановлювати різного роду адміністративно-правові режими.
 • Система адміністративного права РФ, як і будь-яка інша, повинна визначати види адміністративного примусу за «негативні», неефективні результати управління, неналежне виконання своїх посадових обов'язків, вчинення правопорушень і т. Д.
 • Забезпечувати свободи і права, законні інтереси юридичних осіб та пересічних громадян.

Методологія галузі права

Для здійснення регулятивної функції адміністративне право використовує ряд засобів (способів) впливу. Їх прийнято називати методами. Поняття це досить ємне і складається з безлічі компонентів. Якщо сказати лаконічно, то це сукупність процедур, способів, прийомів і механізмів впливу юридичних правил і правових норм на певні суспільні відносини.

Відзначимо, що система галузі адміністративного права використовує всі три методи (прийоми) правового регулювання: головним чином дозвіл (за допомогою управомочивающих норм), припис та заборону (застосовуються найбільш часто, а тому відомі).

Існує й інша класифікація. Теорія права виділяє два основних методу регулювання, характерних для двох великих блоків правових галузей: публічного і приватного.

імперативний метод

імперативний метод

Даний метод і система адміністративного права максимально взаємопов'язані. Цей спосіб правового регулювання здійснюється шляхом владних приписів. Саме вони характерні насамперед для адміністративного права. Метод характеризується владно-імперативними началами, відносинами субординації (підпорядкування), встановленням для суб'єкта права певного правового статусу. Наприклад, правоохоронна або військова служби. Вони включають в себе велику кількість імперативно-правових характеристик, які обумовлюють їх функціонування, посадова побудова. Відносини між співробітниками в цих службах базуються на безпосередньої підпорядкованості, централізації управління і розпорядництві.

диспозитивний метод

диспозитивний метод

Його система адміністративного права використовує в найменшій мірі. диспозитивний метод передбачає рівність між учасниками правовідносин і свободу їх волевиявлення. Юридичним фактом при цьому найчастіше виступає договір, в якому його боку самостійно визначають свої обов'язки і права, а також відповідальність за порушення його пунктів. У певних межах він може використовуватися і в системі адміністративного права. Проте більшою мірою він характерний для приватних галузей (трудове, сімейне, цивільне).

Поняття і система адміністративного права

Вже згадана галузь є складовою невід'ємною частиною правової системи Росії, при цьому володіє власною, оригінальною структурою, яка характеризується взаємозв'язком входять до неї підгалузей, інститутів і норм. При цьому необхідно розуміти, що існують дві різні системи: адміністративного права та законодавства. Обидві вони тісно взаємопов'язані і нерозривні. Їх спільне вдосконалення в подальшому визначає і обумовлює розвиток механізму регулювання (адміністративно-правового). Протягом довгих років багатьма вченими пропонується приблизно однакова система адм. права, що включає дві частини: загальну і особливу.

Характеристика загальної частини

Характеристика загальної частини

У ній підлягають розгляду головні інститути галузі. Система адміністративного права в загальній частині містить такі структурні елементи, як поняття, предмет, система та методи галузі, суб'єкти, правові акти, правопорушення і відповідальність і т. Д. На підставі всього цього доцільно виділити чотири головних складових.

 1. Інститути і норми права, що регулюють відносини в області діяльності влади (виконавчої), а також системі державного управління.
 2. Норми права, що регламентують і регулюють управлінський процес.
 3. Правові норми, які регламентують порядок захисту в суді свобод і прав громадян від рішень і дій публічного управління (судочинство відповідно до КпАП).
 4. Норми та інститути адміністративно-деліктного права, регулюючі заходи та види примусу, систему застосування; визначають посадових осіб та органи, які мають право розглядати справи, що стосуються адміністративних правопорушень.

Характеристика особливої ​​частини

З точки зору структурно побудови, вона включає глави про державну систему управління в трьох найбільш важливих сферах: соціально-культурної, економічної, адміністративно-політичної. Таким чином, особлива частина докладно розглядає питання регулювання. А саме: державне управління і співвідношення між компетенцією РФ і окремими суб'єктами в цій області, міжгалузеве управління і його форми організації, співвідношення з державним регулюванням і т. Д.

Сучасна система адміністративного права передбачає його поділ на матеріальне і процесуальне. У першому випадку воно встановлює основні положення, визначає статус суб'єктів, їх права та обов'язки, обмеження і заборони, відповідальність. Процесуальне право диктує порядок втілення в життя матеріальних норм.

Про джерела адміністративного права

Про джерела адміністративного права

Під джерелами адміністративного права маються на увазі його конкретні зовнішні форми вираження. Простіше кажучи, це нормативно-правові акти, які містять певні норми, покликані регулювати конкретні суспільні відносини. Вони можуть почати своє існування тільки в результаті появи джерела. Норми права містяться в досить численних, що діють на території РФ, законодавчих і нормативних актах. На сучасному етапі система джерел адміністративного права значно ускладнена. Причиною тому - законодавчі акти, що приймаються на рівні суб'єктів РФ і діють тільки всередині них, проте не суперечать загальним принципам і стандартам.

види джерел

Правові джерела не тільки адміністративної, а й багатьох інших галузей прийнято ділити на федеральні і регіональні. Крім цього, Конституція РФ в статті 15 визначає, що загальновизнані в галузі міжнародного права принципи і норми, а також міжнародні договори Росії теж є складовою частиною її правової структури. Вони не стоять вище або нижче федеральних джерел, а скоріше виступають на одному рівні. Однак в разі, якщо в міжнародному договорі, який РФ ратифікувала, вказані інші правила або положення, ніж у внутрішньому законодавстві, то необхідно застосовувати саме їх.

До федеральним джерел адміністративного права відносяться (по ієрархічній драбині):

 • Конституція РФ - основний документ країни.
 • Федеральні конституційні закони (мають складну процедуру прийняття).
 • Закони федерального рівня.
 • Постанови ГД і Ради Федерації.
 • Укази президента країни.
 • Постанови уряду.
 • Нормативно-правові акти, які встановлюють статус міністерств, служб і агентств федерального рівня.
 • Нормативні акти федеральних органів влади (виконавчої) і міністерств.

Функції адміністративного права

Функції адміністративного права

Визначивши, яке місце займає адміністративне право в правовій системі, необхідно сказати і про функції, які воно покликане виконувати. Зміст даного поняття полягає в основних напрямках галузевого правового впливу в цілому на суспільні відносини. Традиційно прийнято виділяти дві основні функції: регулятивну і охоронну. Перша виражається у впливі за допомогою встановлення обов'язків і прав, обмежень, заборон, компетенцій і повноважень суб'єктів адміністративного права на суспільні відносини. Її потенціал максимально реалізується за допомогою організаційної, виконавчої, дозвільної, нормотворчої та контроль-наглядової діяльності.

Суть охоронної функції полягає в спонукує впливі адміністративного права до дотримання встановлених державою норм в даній області. При цьому використовуються примусові заходи, відновлювальні санкції, принципи юридичної відповідальності.