Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Поняття і структура фінансового механізму

В широкому сенсі  фінансовий  механізм являє собою сукупність способів організації фінансових відносин застосовуються суспільством з метою забезпечення сприятливих умов для економічного розвитку

В широкому сенсі фінансовий механізм являє собою сукупність способів організації фінансових відносин застосовуються суспільством з метою забезпечення сприятливих умов для економічного розвитку. Фінансовий механізм включає види, форми і методи організації фінансових відносин, способи їх кількісного визначення.

Структура фінансового механізму задоволена складна. У неї входять різні елементи, відповідні різноманітності фінансових відносин. Саме множинність фінансових взаємозв'язків зумовлює застосування великої кількості елементів фінансового механізму.

Для ефективного використання фінансів велике значення має здійснення фінансового планування та прогнозування. Нормативне оформлення застосовуваних способів організації фінансових відносин (податків, витрат та ін.), Контроль за правильністю застосування різних видів, форм і методів фінансових відносин.

Таким чином, основними ланками (елементами) фінансового механізму є:

 • фінансове планування і прогнозування;
 • фінансові показники, нормативи і ліміти;
 • управління фінансами;
 • фінансові важелі і стимули;
 • фінансовий контроль;

Залежно від особливостей окремих підрозділів суспільного господарства і на основі виділення сфер і ланок фінансових відносин фінансовий механізм підрозділяється на фінансовий механізм підприємств і господарських організацій, страховий механізм, механізм функціонування державних фінансів і т.п. У свою чергу, кожна з цих сфер включає окремі структурні ланки.

Кожна сфера і окрему ланку фінансового механізму є складовою частиною єдиного цілого. Вони взаємопов'язані і взаємозалежні. Разом з тим сфери та ланки функціонують відносно самостійно, що викликає необхідність постійного узгодження складових фінансового механізму. Внутрішня ув'язка складових ланок фінансового механізму є важливою умовою його дієвості.

Таким чином можна зробити висновок, що фінансовий механізм - сукупність форм і методів, інструментів і важелів формування і використання фондів фінансових ресурсів з метою забезпечення різноманітних потреб держави, господарюючих суб'єктів і населення.

Поступово з розвитком нових форм фінансових відносин ускладнюється фінансовий механізм.

У більш вузькому сенсі фінансовий механізм можна визначити як дії фінансових важелів, що виражаються в організації, плануванні і стимулюванні використання фінансових ресурсів.

Існує безліч точок зору на визначення структури фінансового механізму.

Литовських А.М. розглядає структуру фінансового механізму, як п'ять взаємопов'язаних елементів:

 • фінансові методи;
 • фінансові важелі;
 • правове забезпечення;
 • нормативне забезпечення;
 • інформаційне забезпечення.

Розглянемо докладніше ці елементи.

Фінансовий метод можна визначити як спосіб дії фінансових відносин на господарський процес, які діють в двох напрямках: по лінії керування рухом фінансових ресурсів і по лінії ринкових комерційних відносин, пов'язаних з порівнянням витрат і результатів, з матеріальними стимулюванням і відповідальністю за ефективним використанням грошових фондів. Ринковий зміст в фінансові методи вкладається не випадково. Дія фінансових методів проявляється в освіті і використанні грошових фондів.

Фінансовий важіль є прийом дії фінансового методу. До фінансових важелів належать прибуток, доходи, амортизаційні відрахування, економічні фонди цільового призначення, фінансові санкції, орендна плата, процентні ставки по позиках, депозитах, облігаціях, пайові внески, внески в статутний капітал, портфельні інвестиції, дивіденди, дисконт, котирування валютного курсу рубля і т.п.

Правове забезпечення функціонування фінансового механізму включає законодавчі акти, постанови, накази, циркулярні листи та інші правові документи органів управління.

Нормативне забезпечення функціонування фінансового механізму утворюють інструкції, нормативи, норми, тарифні ставки, методичні вказівки і роз'яснення і т.п.

Інформаційне забезпечення функціонування фінансового механізму складається з різного роду і виду економічної, комерційної, фінансової та іншої інформації. До фінансової інформації відноситься інформування про фінансову стійкість і платоспроможність своїх партнерів і конкурентів, про ціни, курси, дивіденди, відсотки на товарному, фондовому і валютному ринках і т. П .; повідомлення про стан справ на біржовому, позабіржовому ринках, про фінансову і комерційну діяльність будь-яких гідних уваги господарюючих суб'єктах; різні інші відомості.

Інші автори трактують поняття фінансового механізму підприємства в іншому аспекті. Розглянемо докладніше цю точку зору.

Механізм фінансового менеджменту являє собою сукупність основних елементів впливу на процес розробки і реалізації управлінських рішень в області фінансової діяльності підприємства.

У структуру механізму фінансового менеджменту входять наступні елементи:

1. Система регулювання фінансової діяльності включає:

 • Державне нормативно-правове регулювання фінансової діяльності підприємства (прийняття законів та інших нормативних актів, що регулюють фінансову діяльність підприємств).
 • Ринковий механізм регулювання фінансової діяльності підприємства. Цей механізм формується насамперед у сфері фінансового ринку в розрізі окремих його видів і сегментів.
 • Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів фінансової діяльності підприємства. Механізм такого регулювання формується в рамках самого підприємства, відповідно регламентуючи ті чи інші оперативні управлінські рішення з питань його фінансової діяльності.

2. Система зовнішньої підтримки фінансової діяльності підприємства включає:

 • Державне та інші зовнішні форми фінансування підприємства.
 • Кредитування підприємства. Цей механізм заснований на надання підприємству різними кредитними інститутами різноманітних форм кредиту.
 • Лізинг (оренда). Цей механізм заснований на надання в користування підприємству цілісних майнових комплексів, окремих видів необоротних активів за певну плату на передбачений період.
 • Страхування. Механізм страхування спрямований на фінансовий захист активів підприємства і відшкодування можливих його збитків при реалізації окремих фінансових ризиків.
 • Інші форми зовнішньої підтримки фінансової діяльності підприємства. (Ліцензування, державної експертизи інвестиційних проектів).

3. Система фінансових важелів включає такі основні форми впливу на процес прийняття та реалізації управлінських рішень в області фінансової діяльності:

 • Ціну.
 • Відсоток.
 • Прибуток.
 • Амортизаційні відрахування.
 • Чистий грошовий потік.
 • Дивіденди.
 • Синергізм.
 • Пені, штрафи, неустойки.
 • Інші економічні важелі.

4. Система фінансових інструментів складається з наступних контрактних зобов'язань, що забезпечують механізм реалізації окремих управлінських рішень підприємства і фіксують його фінансові відносини з іншими економічними об'єктами:

 • Платіжні інструменти (платіжні доручення, чеки, акредитиви і т.п.).
 • Кредитні інструменти (договори про кредитування, векселі і т.п.).
 • Депозитні інструменти (депозитні договори, депозитні сертифікати і т.п.).
 • Інструменти інвестування (акції, інвестиційні сертифікати тощо).
 • Інструменти страхування (страховий договір, страховий поліс і т.п.).
 • Інші види фінансових інструментів.

На основі всього викладеного можна сказати, що ефективний механізм фінансового менеджменту дозволяє в повному обсязі реалізувати стоять перед ним цілі і завдання, сприяє результативному здійсненню функцій фінансового управління підприємством.

З повагою Молодий аналітик