Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Кон'юнкура ринку. Дослідження і аналіз кон'юнктури ринку

 1. Дослідження кон'юнктури ринку
 2. Аналіз кон'юнктури ринку

Кон'юнкура ринку - економічна ситуація, що складається на ринку і характеризується рівнями попиту та пропозиції, ринковою активністю, цінами, обсягами продажів, рухом процентних ставок, валютного курсу, заробітної плати, дивідендів, а також динамікою виробництва і споживання.

Кон'юнктурний ринок залежить від дій факторів, основними з яких є: грошові доходи споживачів, ціни на товари, співвідношення попиту і пропозиції цінних паперів, їх прибутковість.

Ринкова кон'юнктура визначає комерційну цінність і конкурентоспроможність товарів, можливість і економічну доцільність купівлі-продажу, вибір потенційних і фактичних країн-експортерів (імпортерів) і фірм-контрагентів, і пошук слушного моменту виходу на ринок, форми і методи цього виходу.

Зміна кон'юнктури ринку визначається в першу чергу характером і рівнем розвитку економіки, але на неї впливають і такі фактори, як сезонний характер виробництва і споживання ряду товарів. Всі фактори, що впливають на кон'юнктуру ринку, класифікуються на постійні і тимчасові (за періодичністю їх впливу), що стимулюють розвиток ринку або ж стримують його.

Кон'юнктуру ринку вивчають за допомогою показників, що дозволяють кількісно оцінити що відбуваються на ньому зміни і визначити тенденції їх розвитку. Такі показники зазвичай систематизуються за такими групами:

 • динаміка виробництва, основні фірми-продуценти, поява нових товарів, завантаження виробничих потужностей, динаміка інвестицій в дану галузь, рух портфеля замовлень, динаміка витрат виробництва, чисельність зайнятих і безробітних, вплив страйків на обсяг продукції і збільшення фонду заробітної плати, рух курсу цінних паперів і т.д.;
 • динаміка і структура попиту і пропозиції, вплив досягнень науково-технічного прогресу на рівень споживання і вимог до якості товарів, динаміка оптової та роздрібної торгівлі, місткість ринку (обсяг реалізованого на ньому товару протягом певного часу), обсяги продажів у кредит , Рух товарних запасів, асортимент товарів, індекси вартості життя і т. Д .;
 • стан міжнародної торгівлі, її динаміка, основні країни - експортери та імпортери, нові форми і методи торгівлі та післяпродажного обслуговування і т. д .;
 • динаміка оптових цін в провідних країнах - виробниках та споживачах даного товару, експортних цін; вплив на ціни інфляції, динаміка зміни цін на сировину та енергоносії, зміна курсу валют, вплив монополій на рівень цін, державне регулювання ціноутворення і т. д.

Завдання кон'юнктури:

 • інтеграція і дифференция ринку, типології ринкової ситуації і градація стану ринку;
 • характеристика масштабу (типу) ринку;
 • оцінка і аналіз основних пропорцій розвитку;
 • виявлення, аналіз і прогнозування тенденцій розвитку і стійкості ринкових процесів;
 • оцінка циклічності і сезонності розвитку;
 • оцінка раціональних відмінностей;
 • оцінка ділової активності;
 • аналіз монополізації ринку і рівня конкуренції.

Дослідження кон'юнктури ринку

Кон'юнктура являє собою сукупність ознак і показників, що характеризують поточний стан економіки.

Дослідження кон'юнктури ринку передбачає аналіз ситуації на ринку і її прогнозування. Кінцевим підсумком такого дослідження є отримання відповідей на наступні питання: в який момент і за якими цінами слід продавати або купувати товар.

Для вивчення кон'юнктури ринку і підготовки прогнозів його розвитку необхідно перш за все з'ясувати, в якій фазі свого циклу перебуває економіка країни. Потім дати комплексну характеристику економіки за попередній рік, виявити і проаналізувати всі чинники, що впливають на кон'юнктуру ринку, і зробити обґрунтований кон'юнктурний прогноз.

Виділяють стратегічні та оперативні цілі кон'юнктурного аналізу та прогнозування ринку.

Стратегічні цілі кон'юнктурного аналізу вимагають виявлення і моделювання закономірностей ринкового механізму. Це дозволяє прогнозувати розвиток ринку і обґрунтовувати застосування економічних механізмів регулювання.

Оперативні цілі кон'юнктурного аналізу ситуації, що склалася орієнтовані на задоволення потреб маркетингу і менеджменту.

Для реалізації стратегічних та оперативних цілей основними завданнями кон'юнктурного аналізу є:

1) оцінка стану ринку;

2) характеристика масштабу (ємності) ринку;

3) оцінка та аналіз основних пропорцій (часток) ринку;

4) аналіз і прогнозування тенденцій розвитку ринку;

5) аналіз сезонності і циклічності розвитку ринку;

6) оцінка регіональних особливостей і відмінностей;

7) аналіз ділової активності;

8) оцінка комерційного (ринкового) ризику;

9) характеристика ступеня монополізації ринку і інтенсивності конкуренції.

Вирішення цих завдань кон'юнктурного аналізу ринку буде складно і вимагає серйозних досліджень, при яких використовуються системний і комплексний підходи.

Системний підхід до кон'юнктурному дослідженню передбачає багаторівневе (ієрархічне) опис об'єкта.

Як правило, дослідження об'єкта здійснюється не менше ніж на трьох рівнях:

• перший рівень передбачає вивчення об'єкта (ринку країни) в цілому, а також характеризують його узагальнених показників;

• другий рівень передбачає вивчення структури об'єкта (окремого товарного ринку) і характеризують його показники, а також системи зв'язків між окремими елементами об'єкта;

• третій рівень кон'юнктурного дослідження об'єкта передбачає опис стану окремих елементів товарного ринку.

Комплексний підхід до дослідження економічної кон'юнктури передбачає розгляд об'єкта дослідження на основі комплексного аналізу взаємодії факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Так, при дослідженні кон'юнктури товарного ринку це означає, що об'єкт повинен вивчатися у взаємодії з общехозяйственной кон'юнктурою, з кон'юнктурою споживаючих галузей, а також з кон'юнктурою суміжних і доповнюють галузей.

Дослідження економічної кон'юнктури є не тільки визначення її поточного стану, а й прогнозування напрямків і тенденцій розвитку ринку. Це необхідно організації для вироблення рішень в області збуту товарів і послуг, а також для планування науково-технічної і виробничої діяльності.

Вивчення кон'юнктури ринку передбачає:

• аналіз ціноутворення і збуту;

• визначення ринкового потенціалу і частки ринку;

• розробку короткострокового і довгострокового прогнозу.

Кон'юнктурне дослідження є цілеспрямованим збір і обробку інформації про стан товарного ринку, аналіз особливостей його функціонування, прогнозування основних параметрів і тенденцій розвитку ринку для прийняття ефективних маркетингових рішень. Це дослідження є основою для прийняття ефективного управлінського рішення з будь-якого виду господарської діяльності організації. Конкретні цілі та завдання в області виробництва і реалізації продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках повинні диктувати напрямок, масштаби і глибину проведених кон'юнктурних досліджень.

Метою кон'юнктурного дослідження може бути: визначення ємності ринку, динаміки і рівня ціни товару, обсягів реалізації товару, експорту або імпорту та ін.

Об'єктами кон'юнктурного дослідження є:

• загальногосподарські кон'юнктура. Дослідження цієї кон'юнктури передбачає детальний розгляд макроекономічних процесів і тенденцій, що відбуваються в народному господарстві окремо взятої країни або світового господарства в цілому;

• кон'юнктура товарного ринку. Це дослідження включає аналіз і прогноз стану ринку конкретного товару і передбачає вивчення галузей виробництва і споживання даної продукції, їх взаємозв'язків, а також інфраструктурного забезпечення досліджуваного ринку.

Аналіз загальногосподарської кон'юнктури або кон'юнктури конкретного товарного ринку в залежності від цілей дослідження можна проводити двома шляхами:

• якщо ставиться завдання з'ясувати тенденції розвитку кон'юнктури ринку за якийсь період, то аналіз проводиться шляхом вивчення її динаміки за цей період;

• якщо ставиться завдання визначити кон'юнктуру ринку на поточну дату, то аналіз проводиться з урахуванням фази економічного циклу в даний період.

Особливість кон'юнктурного дослідження ринку полягає в тому, що дослідник завжди має справу тільки з конкретними показниками (цифрами), що характеризують стан об'єкта дослідження. Аналіз цих показників повинен дати відповіді на поставлені питання. Тому, перш ніж приступити до процесу дослідження, слід скласти перелік питань і показників, необхідних для правильної оцінки об'єкта.

Аналіз кон'юнктури ринку

Ринок як складна соціально-економічна категорія може бути охарактеризований численними показниками в залежності від мети дослідження.

Аналіз кон'юнктури ринку дозволяє:

- визначити параметри ринку, виявити становище підприємства на ньому;

- визначити конкурентів в галузі і оцінити рівень конкуренції;

- вивчити потребу і попит споживачів на товар (послугу);

- вивчити товар, його місце на ринку і ступінь задоволення ним потреб покупців;

- прогнозувати (моделювати) перспективи товару;

- визначати напрямки діяльності з метою задоволення мінливих потреб покупців.

Аналіз кон'юнктури ринку - основа для розробки тактики і стратегії підприємства (як в сьогоденні, так і в майбутньому), прогнозу кон'юнктури ринку та стану конкуренції - найбільш важливих елементів аналізу.

Прогноз кон'юнктури ринку представляє можливі варіанти змін в структуру та обсяг споживання, які зіставляються з оцінками розвитку виробництва товару, що дозволяє отримати прогнози обсягу продажів, попиту, пропозиції та співвідношення між ними.

При складанні прогнозу ринку як частини загального маркетингового прогнозу використовують інформацію з різноманітних аналітичних маркетингових досліджень (Середовища, споживача, товару, підприємства).

Основна мета вивчення кон'юнктури ринку - встановити, якою мірою діяльність промисловості і торгівлі впливає на стан ринку, на його розвиток в найближчому майбутньому і які заходи слід вжити, щоб повніше задовольнити попит населення на товари, більш раціонально використовувати наявні у виробничого підприємства можливості. Результати вивчення кон'юнктури призначені для прийняття оперативних рішень з управління виробництвом і збутом товарів.

Комплексний підхід до вивчення кон'юнктури ринку передбачає використання різних, взаємодоповнюючих джерел інформації; поєднання ретроспективного аналізу з прогнозом показників, що характеризують кон'юнктуру ринку; застосування сукупності різних методів аналізу і прогнозування.

Вивчення кон'юнктури ринку базується на аналізі показників, що характеризують виробництво і поставку товарів цієї групи, обсяг і структуру роздрібного продажу, товарних запасів на складах підприємства, в оптовій і роздрібній торгівлі.

При вивченні кон'юнктури ринку ставиться завдання не тільки визначення стану ринку на той чи інший момент, але і передбачення ймовірного характеру подальшого його розвитку принаймні на один-два квартали, але не більше ніж на півтора року. Результати аналізу прогнозованих показників кон'юнктури ринку в поєднанні зі звітними і плановими даними дають можливість завчасно виробити заходи, спрямовані на розвиток позитивних процесів, усунення наявних і запобігання можливих диспропорцій.

За своїм характером прогноз показників кон'юнктури є короткостроковим прогнозом. Специфіка його полягає в тому, що точність короткострокових прогнозів підвищується в порівнянні з річними, знижує цю точність.

Завдання при вивченні кон'юнктури ринку

У певний проміжок часу відібрати з джерел інформації конкретні і самі останні відомості по всьому ринку, а саме виявити всіх конкурентів, вивчити асортимент продукції, що випускається, вивчити політику ціноутворення, визначити коло осіб, для яких ваша фірма буде випускати продукцію, і інші показники.

Систематизувати ці показники.

Встановити силу і масштаби впливу відповідних кон'юнктури-утворюючих факторів, їх взаємозв'язок і взаємозумовленість і спрямованість дії.

Виявити активність взаємодії цих факторів в найближчій перспективі для розробки прогнозу.

Аналіз кон'юнктури ринку включає в себе вивчення двох взаємопов'язаних блоків -

общехозяйственной кон'юнктури і

кон'юнктури ринку конкретного товару.

Для аналізу кон'юнктури ринку проводять дослідження:

- общехозяйственной кон'юнктури в країні, регіоні;

- кон'юнктури товарного ринку;

- попиту;

- пропозиції;

- тенденцій розвитку попиту і пропозиції на даний товар (послугу);

- розвитку і задоволення потреб на товар (послугу).

Для аналізу общехозяйственной кон'юнктури використовують результати вивчення зовнішнього середовища підприємства.

Серед найважливіших показників общехозяйственной кон'юнктури назвемо наступні:

- обсяг і динаміка валового національного продукту, національного доходу, виробництва в галузях народного господарства;

- об'єм інвестицій;

- величина середньої та реальної заробітної плати;

- чисельність працюючих в народному господарстві і в галузях;

- показники стану внутрішнього ринку (товарні запаси, обсяг і структура роздрібного товарообігу та ін.);

- динаміка оптових і роздрібних цін, індекси інфляції;

- рівень життя населення;

- динаміка зовнішньоекономічної діяльності;

- індекси фондових ринків;

- рівень безробіття.

Аналіз кон'юнктури товарного ринку починається з вивчення попиту на товарному ринку, який проводиться по окремих сегментах ринку:

- споживчого сектору (населення);

- виробничого споживання;

- державному споживання;

- експорту.

Найбільш складним для аналізу і прогнозування є споживчий сектор в силу взаємодії великої кількості факторів: демографічних, соціально-економічних, кліматичних, науково-технічних, психологічних, національних та ін.

Обсяг попиту залежить від купівельної спроможності населення, яка визначається рівнем реальних доходів, умовами отримання кредитів, сумою заощаджень, співвідношенням між витратами на придбання товарів і послуг. Сума коштів населення, що спрямовується на придбання товарів, становить обсяг платоспроможного попиту.

Ємність ринку конкретного товару, тобто обсяг спожитого (придбаного) за певний період часу товару, визначається як обсяг виробництва з урахуванням зміни запасів товарів і сальдо експорту та імпорту. Коли попит на товар не задовольняється повністю, виникає феномен незадоволеного платоспроможного попиту, який не характерний для ринкової економіки або проявляється на початкових стадіях появи на ринку нового товару.

Ємність ринку можна також визначити, використовуючи дані про реалізований попиті або обсязі роздрібного товарообігу даного товару. При проведенні аналізу необхідно пам'ятати, що вартісні показники попиту включають в себе оптові та роздрібні націнки на товари. У зв'язку з цим вартісний аналіз рекомендується доповнювати аналізом попиту в натуральних показниках (штуках, кілограмах, літрах) з урахуванням структури роздрібних і оптових цін, а також їх зміни.

Обсяг виробничого споживання товарного ринку визначається величиною закупівель споживачів. Серед чинників можна відзначити загальноекономічні, галузеві, внутрішньогосподарські.

Обсяг державного споживання визначається державним замовленням на товар. Головними факторами розвитку цього сектора ринку є потреби держави в даному товарі та її фінансові можливості.

Обсяг експорту товару зменшує ємність ринку. Величини експорту реєструються державними митними службами, і дані про них публікуються в статистичних збірниках.

Серед факторів, що впливають на експортні поставки, необхідно відзначити наступні:

- конкурентоспроможність товару на світовому ринку;

- зовнішньоекономічна політика країн експортерів і імпортерів;

- експортні можливості країни-експортера.

Аналіз пропозиції передбачає:

- кількісну оцінку пропозиції в вартісних і натуральних показниках; визначення структури пропозиції з точки зору асортиментних різновидів товару за цінами, типам, моделям, якості, дизайну, новизні і т.д .;

- обчислення частки окремих постачальників (виробників і продавців) на ринку товару, в тому числі частки імпорту в загальному обсязі пропозиції;

- виявлення світових тенденцій у розвитку даного ринку і можливі наслідки таких тенденцій для ринку країни.

Аналіз тенденцій розвитку попиту і пропозиції на досліджуваному ринку служить логічним продовженням попередніх етапів аналізу. На даному етапі основне завдання - виявити тенденції динаміки вартісних і натуральних вимірників попиту і пропозиції, визначити кількісні та якісні фактори, що впливають на об'ємні і структурні зміни попиту і пропозиції, зіставити виявлені тенденції на ринку країни з тенденціями в інших регіонах і інших країнах; визначити стадію життєвого циклу, на якій знаходиться товар. Результати цього аналізу є відображенням процесу задоволення потреби, яку висловлюють покупці товару.

Вивчення кон'юнктури товарного ринку завершується аналізом розвитку і задоволення потреб, в процесі якого відстежується розвиток потреби, вираженої і задоволеною допомогою товару, поява нових його різновидів або, навпаки, зменшення потреби або її зникнення. Крім цього, вивчається можливість задоволення потреби за допомогою іншого товару - замінника, ймовірно, поки не представленого на ринку.

Завдання дослідження потреб носять якісний характер і вирішуються в основному шляхом опитувань споживачів і фахівців - маркетологів, товарознавців, соціологів. Результати аналізу кон'юнктури ринку товару разом з прогнозом общехозяйственной кон'юнктури стають основою розробки кон'юнктурного прогнозу.

Антон Гаген, Taтьянa Миколаївна Пapaмoнoвa, доктор економічних наук
Спеціально для Інформаційного Агентства "Фінансовий Юрист"