Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Бикова М.М. Класифікація майнового страхування

Бикова Наталія Миколаївна
Тольяттинский державний університет
старший викладач кафедри «Фінанси і кредит»

Bykova Natalia Nikolaevna
Togliatti State University
Senior Lecturer, Department of «Finance and credit»

Бібліографічна посилання на цю статтю:
Бикова М.М. Класифікація майнового страхування // Сучасні наукові дослідження та інновації. 2016. № 12 [Електронний ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/12/75811 (дата звернення: 25.03.2019).

У сучасному суспільстві, з розвитком ринкової економіки, страхування відіграє важливу і багатосторонню роль. В основу страхування закладені перерозподільчі процеси по об'єднанню економічних ризиків з подальшими варіантами їх повернення.

Ринок страхування в нашій країні розвивається досить динамічно і здатний випереджати показники зростання в більшості провідних країн. Із застосуванням цивілізованих форм, російське страхування використовує страхові продукти, які не тільки не поступаються зарубіжним аналогам, але і виглядають краще за багатьма критеріями.

Класифікація грає велику теоретичну і практичну роль в страховій діяльності, так як впливає на здійснення нагляду і контролю над діяльністю страхової компанії, формування страхових резервів, ліцензування страхової діяльності, організацію збору даних статистики для розрахунків тарифних ставок, політиці страхування в маркетинговій діяльності та інших важливих аспектах.

Дамо визначення класифікації у страхуванні. Класифікація в страхуванні - це наукове поділ страхування на систему ланок за певними ознаками, взаємозалежним між собою. Ознаками в страхуванні по класифікаційному аспекту виступають такі категорії, як форми проведення, об'єкти страхування, рід небезпеки і так далі [1, с. 49].

Проаналізувавши висновки багатьох авторів, наприклад, таких, як Сплетухов Ю.А., Ермасов С.В., Щербаков В.А., Архипов А.П, Рассолова Т.М., Балабанов І.Т. і інших, і розглянувши кожну класифікацію за видами страхування окремо, можна скласти узагальнену класифікацію страхування, яка ділить категорію страхування на два види: особисте і страхування майна і відповідальності. Друга група включає в себе перестрахування і страхування фінансових ризиків.

Розглянемо поділ в страхуванні по історичному ознакою, іншими словами, в залежності від появи і становлення того чи іншого виду в діяльності страхування. За цією ознакою страхування поділяється на наступні види [2, с. 328]:

- морське страхування (XV ст.);

- особисте страхування (тонтин) (XVI ст.);

- страхування відповідальності, від нещасних випадків, крадіжок (XIX ст.);

- автострахування, страхування авіаційних і космічних ризиків (XX в.).

Говорячи про класифікацію страхування з історичного ознакою, відзначимо, що такий поділ не може бути остаточним, так як в ході науково-технічного розвитку суспільства виявляються нові і удосконалюються вже раніше створені види діяльності, а ризики ускладнюються і видозмінюються. Така тенденція свідчить про те, що їм повинні відповідати нові види страхування.

За ознакою територіальності, організаційно-правовій формі страхових компаній і способам страхування, страхову діяльність можна розділити на організаційні групи. Наочно розглянути класифікаційні групи і ознаки дозволяють малюнки 1 і 2.

Наочно розглянути класифікаційні групи і ознаки дозволяють малюнки 1 і 2

Малюнок 1. Класифікаційні групи в страхуванні ([3], [4])

Класифікаційні групи в страхуванні ([3], [4])

Малюнок 2. Класифікаційні ознаки в страхуванні ([3], [4])

Відзначимо, що Цивільний Кодекс Російської Федерації (далі по тексту ГК РФ) вніс зміни в прийняту класифікацію про страхування на основі Закону Російської Федерації від 27.11.1992 року № 4015-1 (ред. Від 03.07.2016 року) «Про організацію страхової справи в Російської Федерації »(далі по тексту Закон № 4015-1) [6, п.9 ст.32].

На основі Закону № 4015-1, замість трьох галузей виділено тільки дві: особисте страхування (життя і здоров'я) і майнове (в яке, на сьогоднішній день, входить і страхування відповідальності) [6].

Дамо визначення кожному виду страхування.

Особисте страхування являє собою страховий захист громадян і зміцнення сімейного добробуту. Дана категорія виступає в формі захисту від ризиків, які можуть загрожувати життю людини, його здоров'ю і працездатності.

Майнове страхування, як зазначалося раніше, являє собою галузь страхування, в якій об'єкт відносин - це майно в різних видах і його інтереси.

Страхування відповідальності порівняно молода галузь в страхуванні (близько 110 років), даний вид призначений для компенсації будь-якого збитку, який був заподіяний застрахованому третій особі. Під громадянською відповідальністю розуміється обов'язкове відшкодування збитків, завданих однією особою - іншому [7, с. 596].

Страхування фінансових ризиків - це страхування ризику по втраті прибутку або неотримання доходу з огляду на всіляких причин. Підприємству або фізичній особі, яка укладає договір страхування від фінансових ризиків, гарантується захист від усіляких загроз, причому як раптових, так і систематичних [8, с. 38].

Перестрахування - це особлива діяльність по захисту одним перестрахувальником (страховиком) інтересів майна іншого перестраховика (страховика), пов'язаних з прийнятими зобов'язаннями по виплаті страхування, на основі страхового договору. Сторонами договору перестрахування виступають професійні страховики [9, с. 53].

Відзначимо, що за формою проведення страхування може бути добровільним і обов'язковим. Добровільне страхування здійснюється на основі вільного прийняття рішень про страхування, а також даний вид регулюється договором, який укладається між страховиком і страхувальником. У договір страхування можуть вноситися доповнення і виключення в основні правила.

Обов'язкове страхування є повністю протилежним добровільному страхуванню, так як проводиться в силу закону і не залежить від волевиявлення сторін. Також, страхувальник зобов'язується укласти договір зі страховиком в силу закону або в силу договору [10, с.64].

Таким чином, класифікація в страхуванні - це система поділу страхових послуг на основі певних критеріїв. Критерії можуть відрізнятися, з їх відмінністю змінюється і сама система поділу надаються страхових послуг. Класифікаційні ознаки допомагають систематизувати ризики, об'єкти і умови страхування, запропонувавши затребувану і гнучку систему планування, організації та аналізу відносин у страхуванні, з метою досягнення найбільш високого результату і державного контролю.

Майнове страхування також має певну класифікацію, яка поширюється на майно фізичних і юридичних осіб. Дана класифікація представлена ​​на малюнку 3 [3, 4].

Дана класифікація представлена ​​на малюнку 3 [3, 4]

Малюнок 3. Види майнового страхування

Розглянемо кожен вид майнового страхування більш детально. Специфічне майнове страхування має на увазі під собою обов'язки страховика по виплатах страхування в розмірі часткового або повного відшкодування шкоди, яка була завдана об'єкту страхування, іншими словами, інтересам майна застрахованої особи. Такі інтереси пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, унаслідок знищення або пошкодження майна, які не потрапляють в інші вищезазначені види.

Страхування засобів наземного транспорту (наприклад, автомобілі, поїзди) визначає обов'язки страховика по виплатах страхування в розмірі часткового або повного відшкодування шкоди, яка була завдана об'єкту страхування, тобто майновим інтересам, пов'язаним з розпорядженням, користуванням і володінням засобом транспорту, зважаючи на пошкодження, крадіжки або викрадення наземного транспорту [12, с. 85].

Страхування засобів повітряного транспорту включає в себе обов'язки страховика по страхових виплатах у розмірі часткової або повної відшкодування шкоди, яка завдана об'єкту страхування, тобто майновим інтересам страхувальника, пов'язаних з володінням, розпорядженням і користуванням повітряним транспортним засобом, внаслідок знищення або пошкодження, з урахуванням компонентів , що знаходяться всередині транспорту, меблі, мотор і інших складових.

Страхування засобів водного транспорту має на увазі під собою такий же механізм, як і для страхування наземного та повітряного транспорту, з урахуванням внутрішніх складових судна, наприклад, обладнання, компоненти, меблі та інші елементи.

Страхування вантажів включає в себе обов'язки страховика по виплатах страхування в розмірі часткової або повної компенсації збитку, який завдано об'єкту страхування або майновим інтересам страхувальника, пов'язаних з володінням, розпорядженням і користуванням, через крадіжку, пропажі, знищення або пошкодження вантажу, товарів, багажу, незалежно від способу його транспортування.

Заключним видом майнового страхування є страхування фінансових ризиків, що включає в себе обов'язки страховика по виплатах у розмірі повної або часткового відшкодування втрати доходів страхувальника, які викликані з таких причин як: банкрутство, зупинка виробничого циклу, безробіття, валютні ризики, невиконання договірних зобов'язань контрагентом страхувальника, непередбачені витрати, понесені страхувальником судові витрати та інші події, які можливі при страхуванні [13, с. 395].

Цивільний Кодекс Російської Федерації розділяє страхування майна на три групи за видами ризиків, від яких можуть бути застраховані наступні майнові інтереси [5]:

- ризик загибелі (втрати), недостачі або пошкодження певного майна [5, ст. 930];

- ризик збитків від підприємницької діяльності через порушення зобов'язань контрагентами підприємця - підприємницький ризик [5, ст. 929];

- ризик відповідальності за деякими зобов'язаннями, які виникли через шкоди для життя або майну інших осіб, тобто ризик цивільної відповідальності [5, ст. 931 і ст. 932].

Слід зазначити, що розглянута нами класифікація виступає основою для розробки всіх існуючих найменувань страхових послуг на пострадянському просторі. До переваг можна віднести можливість вибору особою страхування на передбачений конкретний випадок. Вирішальним фактором є сам об'єкт страхування, від якого і залежать такі умови як перелік самих страхових випадків, сума коштів, наявність премії, термін передбачуваного дії договору.

Таким чином, в статті була розглянута класифікація майнового страхування, яка представляє собою систему поділу страхових послуг з використанням певних критеріїв. До складу майнового страхування входить страхування цивільної відповідальності, страхування майна фізичних і юридичних осіб і страхування підприємницьких ризиків. Нами були виділені такі види майнового страхування, як страхування вантажів, фінансових ризиків, засобів повітряного, водного і наземного транспорту, а також специфічне майнове страхування.


бібліографічний список
 1. Гінзбург А.І. Страхування / А.І. Гінзбург. - СПб .: Пітер, 2014. - 176 с.
 2. Ермасов С.В. Страхування / С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Вища освіта, 2014. - 613 с.
 3. Скамай Л.Г., Мазурина Т.Ю. Страхова справа: Учеб. посібник - М .: ИНФРА-М, 2004 -256 с.
 4. Бадюк В.Ф., Серкин М.Ю., Фещенко Н.В. Страхування: Навчальний посібник. - Хабаровськ: РІЦ ХГАЕП, 2003. - 220 с.
 5. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга) від 26.01.1996 р № 14-ФЗ (ред. Від 23.05.2016 р) [Електронний ресурс] // Консультант Плюс: Вища Школа (дата обігу 10 грудня 2016 р)
 6. Про організацію страхової справи в Російській Федерації: Федеральний закон від 27.11. 1992 № 4015-1 (ред. Від 03.07.2016 р) [Електронний ресурс] // Консультант Плюс: Вища Школа (дата звернення 09 грудня 2016 р)
 7. Архипов А.П. Основи страхової діяльності / А.П. Архипов, С.Б. Богоявленський. - М .: БЕК, 2013. - 768 с.
 8. Русецька Е.А. Формування сучасної моделі захисту в майновому страхуванні від катастрофічних ризиків / Е.А. Русецька, О.А. Анохіна // Фінанси і кредит. - 2014. - № 46. - С. 36-42
 9. Чернишов В.М. Підготовка персоналу: словник / В.Н. Чернишов, А.П. Двинин. - СПб. : Вища школа, 2013. - 143 с.
 10. Згонник А.П. Визначення основних понять, пов'язаних зі страхуванням / А.П. Згонник // Вісник Воронезького державного університету. Серія: право. - 2014. - №2. - С.63-69
 11. Балабанов І.Т. Страхування / І.Т. Балабанов, А. І. Балабанов. - 2-е вид. перераб. і доп. - СПб .: Пітер, 2013. - 256 с.
 12. Басенко С.Б. майнове страхування і його значення в економіці / С.Б. Басенко // Наука і практика. - 2015.- № 2 (18). - С. 83-87
 13. Enrico Biffis, Tail Risk in Commercial Property Insurance / Enrico Biffis, Erik Chavez // Risks. - 2014. - № (4). - P. 393-410

Кількість переглядів публікації: Please wait

Всі статті автора «Бикова Наталія Миколаївна»