Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

3

  1. 3 Д Оход підприємства складаються з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) і позареалізаційних...
  2. 3

3

Д Оход підприємства складаються з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) і позареалізаційних доходів.

Виручка від реалізації продукції - це сума коштів, що надійшла на підприємство за продану продукцію і інші матеріальні цінності, включаючи основні засоби, виконані роботи, надані послуги, а також дебіторська заборгованість покупців за відвантажену продукцію (роботи, послуги).

Виручка (В) визначається за формулою

(9 (9.1.)

де V - об'єм продукції в натуральному вимірі, (кг, м3, шт.), або обсяг виконаних робіт; Ц - ціна за одиницю продукції (одиницю об'єму робіт), руб.

Прибуток відображає дохід, створений у сфері матеріального виробництва.

Прибуток (збиток) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (послуг) без податку на додану вартість і акцизами і витратами на виробництво і реалізацію продукції.

Отримання прибутку пов'язане з валовим доходом підприємства від реалізації продукції.

Валовий дохід підприємства - це виручка від реалізації продукції за вирахуванням матеріальних витрат. Валовий дохід (ВД) являє собою форму чистої продукції підприємства та включає оплату праці і прибуток.

(9 (9.2.)

де С - собівартість реалізованої продукції, руб.

Валовий дохід характеризує розмір ефекту, одержуваного в результаті виробничо-господарської діяльності.

Прибуток від продажів (ПРП) визначається як різниця між валовим доходом і витратами на управління виробництвом і комерційними витратами.

(9 (9.3.)

де УР - адміністративно-господарські (загальногосподарські) витрати, руб .; КР - комерційні витрати, пов'язані з процесом продажу, руб.

Кінцевий фінансовий результат роботи підприємства відображається в балансі, який складається за підсумками кварталу і року. Балансовий прибуток є сумою прибутку (збитку) від продажу, сальдо доходів і витрат від інших операцій. Розрахунок балансового прибутку можна представити так:

(9 (9.4.)

де ПРБ - балансовий прибуток (збиток), грн .; СПДР - сальдо інших доходів і витрат, руб. Сальдо інших доходів і витрат визначається як різниця між величиною інших доходів і величиною інших витрат.

Доходи (витрати) від інших операцій - це прибуток (збиток) за операціями різного характеру, що не відносяться до основної діяльності підприємства і не пов'язаним з реалізацією продукції.

До них, зокрема, відносяться доходи (витрати) від участі у спільній діяльності, дивіденди по акціях, пені, штрафи, неустойки, отримані (сплачені) за умовами господарських договорів.

Частина прибутку у вигляді податку відраховується державі. Обчислення оподатковуваного прибутку проводиться за правилами гл. 25 НК РФ "Податок на прибуток організацій" [3].

Чистий прибуток - це прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків і визначається як різниця між балансовим прибутком і величиною податку на прибуток та податкових санкцій:

(9 (9.5.)

де ЧП - чистий прибуток, руб .; Н - величина податку на прибуток та податкових санкцій.

Чистий прибуток повністю надходить в розпорядження підприємства. Вона використовується на виплату дивідендів власникам підприємства, оплату праці, на збільшення оборотних коштів, капітальних вкладень, соціального розвитку і т.п.

9.1. Показники рентабельності підприємства

Показники прибутку характеризують абсолютну ефективність господарської та фінансової діяльності підприємства. Для визначення відношення прибутку до одноразовим і поточних витрат використовується показник рентабельності.

Рентабельність є показником ефективності одноразових і поточних витрат.

Залежно від того, які показники використовуються в розрахунках, розрізняють кілька показників рентабельності:

рентабельність виробництва;

рентабельність основної діяльності;

рентабельність продукції;

рентабельність власного капіталу.

_____________________________________________________________________________________________

Рентабельність виробництва показує, наскільки ефективно використовується майно підприємства, рентабельність виробництва - це відношення балансового прибутку до середньої вартості основних засобів:

(9 (9.6.)

де Рп - рентабельність виробництва; ПРБ - балансовий прибуток, руб .; Ф - середньорічна вартість основних засобів, руб .; Про - величина оборотних коштів.

Даний показник характеризує розмір прибутку на один карбованець вартості виробничих фондів.

_____________________________________________________________________________________________

Для визначення рентабельності основної діяльності необхідно скласти відношення прибутку від продажів до витрат на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг):

(9 (9.7.)

де Рід - рентабельність основної діяльності; ПРП - прибуток від продажів продукції за основним видом діяльності, руб .; С - собівартість реалізованої продукції, руб.

Показник рентабельності основної діяльності дозволяє судити, який прибуток дає кожен рубль виробничих витрат.

_____________________________________________________________________________________________

Рентабельність продукції показує результативність поточних витрат, вона визначається відношенням прибутку від реалізації товарної продукції до собівартості продукції:

(9 (9.8.)

де Рпр - рентабельність продукції; Прпп - прибуток від продажів товарної продукції, руб .; Сп - собівартість товарної продукції, руб.

Рентабельність продукції можна розраховувати як по всій продукції, так і по її окремих видах. Показники рентабельності всієї реалізованої продукції дають уявлення про ефективність поточних витрат підприємства і прибутковості реалізованої продукції. Рентабельність окремих видів продукції залежить від ціни, по якій продукція реалізується споживачеві, і собівартості по даному її вигляду.

_____________________________________________________________________________________________

Рентабельність окремих виробів визначається відношенням прибутку від реалізації конкретного виду вироби до виручки від її реалізації:

(9 (9.9.)

де Рі - рентабельність окремого виду продукції; ПРПі - прибуток від реалізації окремого виду продукції, руб .; Ві - виручка від реалізації окремого виду продукції.

_____________________________________________________________________________________________

Рентабельність власного капіталу розраховується відношенням балансового прибутку до середньорічної вартості вкладень в активи, яка визначається за даними річного балансу підприємства:

(9 (9.10.)

де Рск - рентабельність власного капіталу; ПРБ - балансовий прибуток, руб .; ВА - середньорічна вартість вкладень в активи.

Показник рентабельності основного капіталу показує ступінь відшкодування власного капіталу і характеризує необхідна умова існування і розвитку підприємства [10,11,12,14,15].

_____________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК

В сучасних умовах, коли підприємствам дана самостійність в розробці своїх виробничих програм, планів виробничого та соціального розвитку, у визначенні стратегії в області цінової політики, істотно зростає відповідальність керівників за прийняті ними управлінські рішення. Для вироблення ефективних і оперативних рішень керуючим необхідна достовірна інформація як про виробничий, так і про фінансове становище підприємства. Вирішенням цих питань займається бухгалтерська служба підприємства. Управлінський облік покликаний забезпечити певних осіб інформацією, необхідною для прийняття правильних рішень.

У цьому навчальному посібнику розглянуті наступні основні теми:

- предмет і метод управлінського обліку;

- витрати і витрати організації;

- аналіз витрат для прийняття управлінських рішень;

- структура і формування собівартості;

- класифікація витрат, методи і системи обліку витрат;

- грошові потоки організації;

- бюджетування;

- ціноутворення;

- доходи і прибуток підприємства.

Значення цієї дисципліни полягає в тому, що вона системно розглядає питання оперативного планування, контролю та обліку окремих видів діяльності з іншими внутрішніми проблемами підприємства. Основним критерієм дієвості системи є ефективне управління фінансовими і людськими ресурсами, а управлінський облік забезпечує для цього необхідний механізм.

Дисципліна «Управління витратами підприємства (Управлінський облік)» дозволяє розширити кругозір щодо циклу облікових дисциплін «Бухгалтерський (фінансовий) облік», «Бухгалтерська (фінансова) звітність», «Фінансовий аналіз», «Аудит», «Внутрішній аудит» і орієнтує читача на творчий підхід до її вивчення, так як дана наука в Росії поки ще тільки формується.


3

Д Оход підприємства складаються з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) і позареалізаційних доходів.

Виручка від реалізації продукції - це сума коштів, що надійшла на підприємство за продану продукцію і інші матеріальні цінності, включаючи основні засоби, виконані роботи, надані послуги, а також дебіторська заборгованість покупців за відвантажену продукцію (роботи, послуги).

Виручка (В) визначається за формулою

(9 (9.1.)

де V - об'єм продукції в натуральному вимірі, (кг, м3, шт.), або обсяг виконаних робіт; Ц - ціна за одиницю продукції (одиницю об'єму робіт), руб.

Прибуток відображає дохід, створений у сфері матеріального виробництва.

Прибуток (збиток) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (послуг) без податку на додану вартість і акцизами і витратами на виробництво і реалізацію продукції.

Отримання прибутку пов'язане з валовим доходом підприємства від реалізації продукції.

Валовий дохід підприємства - це виручка від реалізації продукції за вирахуванням матеріальних витрат. Валовий дохід (ВД) являє собою форму чистої продукції підприємства та включає оплату праці і прибуток.

(9 (9.2.)

де С - собівартість реалізованої продукції, руб.

Валовий дохід характеризує розмір ефекту, одержуваного в результаті виробничо-господарської діяльності.

Прибуток від продажів (ПРП) визначається як різниця між валовим доходом і витратами на управління виробництвом і комерційними витратами.

(9 (9.3.)

де УР - адміністративно-господарські (загальногосподарські) витрати, руб .; КР - комерційні витрати, пов'язані з процесом продажу, руб.

Кінцевий фінансовий результат роботи підприємства відображається в балансі, який складається за підсумками кварталу і року. Балансовий прибуток є сумою прибутку (збитку) від продажу, сальдо доходів і витрат від інших операцій. Розрахунок балансового прибутку можна представити так:

(9 (9.4.)

де ПРБ - балансовий прибуток (збиток), грн .; СПДР - сальдо інших доходів і витрат, руб. Сальдо інших доходів і витрат визначається як різниця між величиною інших доходів і величиною інших витрат.

Доходи (витрати) від інших операцій - це прибуток (збиток) за операціями різного характеру, що не відносяться до основної діяльності підприємства і не пов'язаним з реалізацією продукції.

До них, зокрема, відносяться доходи (витрати) від участі у спільній діяльності, дивіденди по акціях, пені, штрафи, неустойки, отримані (сплачені) за умовами господарських договорів.

Частина прибутку у вигляді податку відраховується державі. Обчислення оподатковуваного прибутку проводиться за правилами гл. 25 НК РФ "Податок на прибуток організацій" [3].

Чистий прибуток - це прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків і визначається як різниця між балансовим прибутком і величиною податку на прибуток та податкових санкцій:

(9 (9.5.)

де ЧП - чистий прибуток, руб .; Н - величина податку на прибуток та податкових санкцій.

Чистий прибуток повністю надходить в розпорядження підприємства. Вона використовується на виплату дивідендів власникам підприємства, оплату праці, на збільшення оборотних коштів, капітальних вкладень, соціального розвитку і т.п.

9.1. Показники рентабельності підприємства

Показники прибутку характеризують абсолютну ефективність господарської та фінансової діяльності підприємства. Для визначення відношення прибутку до одноразовим і поточних витрат використовується показник рентабельності.

Рентабельність є показником ефективності одноразових і поточних витрат.

Залежно від того, які показники використовуються в розрахунках, розрізняють кілька показників рентабельності:

рентабельність виробництва;

рентабельність основної діяльності;

рентабельність продукції;

рентабельність власного капіталу.

_____________________________________________________________________________________________

Рентабельність виробництва показує, наскільки ефективно використовується майно підприємства, рентабельність виробництва - це відношення балансового прибутку до середньої вартості основних засобів:

(9 (9.6.)

де Рп - рентабельність виробництва; ПРБ - балансовий прибуток, руб .; Ф - середньорічна вартість основних засобів, руб .; Про - величина оборотних коштів.

Даний показник характеризує розмір прибутку на один карбованець вартості виробничих фондів.

_____________________________________________________________________________________________

Для визначення рентабельності основної діяльності необхідно скласти відношення прибутку від продажів до витрат на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг):

(9 (9.7.)

де Рід - рентабельність основної діяльності; ПРП - прибуток від продажів продукції за основним видом діяльності, руб .; С - собівартість реалізованої продукції, руб.

Показник рентабельності основної діяльності дозволяє судити, який прибуток дає кожен рубль виробничих витрат.

_____________________________________________________________________________________________

Рентабельність продукції показує результативність поточних витрат, вона визначається відношенням прибутку від реалізації товарної продукції до собівартості продукції:

(9 (9.8.)

де Рпр - рентабельність продукції; Прпп - прибуток від продажів товарної продукції, руб .; Сп - собівартість товарної продукції, руб.

Рентабельність продукції можна розраховувати як по всій продукції, так і по її окремих видах. Показники рентабельності всієї реалізованої продукції дають уявлення про ефективність поточних витрат підприємства і прибутковості реалізованої продукції. Рентабельність окремих видів продукції залежить від ціни, по якій продукція реалізується споживачеві, і собівартості по даному її вигляду.

_____________________________________________________________________________________________

Рентабельність окремих виробів визначається відношенням прибутку від реалізації конкретного виду вироби до виручки від її реалізації:

(9 (9.9.)

де Рі - рентабельність окремого виду продукції; ПРПі - прибуток від реалізації окремого виду продукції, руб .; Ві - виручка від реалізації окремого виду продукції.

_____________________________________________________________________________________________

Рентабельність власного капіталу розраховується відношенням балансового прибутку до середньорічної вартості вкладень в активи, яка визначається за даними річного балансу підприємства:

(9 (9.10.)

де Рск - рентабельність власного капіталу; ПРБ - балансовий прибуток, руб .; ВА - середньорічна вартість вкладень в активи.

Показник рентабельності основного капіталу показує ступінь відшкодування власного капіталу і характеризує необхідна умова існування і розвитку підприємства [10,11,12,14,15].

_____________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК

В сучасних умовах, коли підприємствам дана самостійність в розробці своїх виробничих програм, планів виробничого та соціального розвитку, у визначенні стратегії в області цінової політики, істотно зростає відповідальність керівників за прийняті ними управлінські рішення. Для вироблення ефективних і оперативних рішень керуючим необхідна достовірна інформація як про виробничий, так і про фінансове становище підприємства. Вирішенням цих питань займається бухгалтерська служба підприємства. Управлінський облік покликаний забезпечити певних осіб інформацією, необхідною для прийняття правильних рішень.

У цьому навчальному посібнику розглянуті наступні основні теми:

- предмет і метод управлінського обліку;

- витрати і витрати організації;

- аналіз витрат для прийняття управлінських рішень;

- структура і формування собівартості;

- класифікація витрат, методи і системи обліку витрат;

- грошові потоки організації;

- бюджетування;

- ціноутворення;

- доходи і прибуток підприємства.

Значення цієї дисципліни полягає в тому, що вона системно розглядає питання оперативного планування, контролю та обліку окремих видів діяльності з іншими внутрішніми проблемами підприємства. Основним критерієм дієвості системи є ефективне управління фінансовими і людськими ресурсами, а управлінський облік забезпечує для цього необхідний механізм.

Дисципліна «Управління витратами підприємства (Управлінський облік)» дозволяє розширити кругозір щодо циклу облікових дисциплін «Бухгалтерський (фінансовий) облік», «Бухгалтерська (фінансова) звітність», «Фінансовий аналіз», «Аудит», «Внутрішній аудит» і орієнтує читача на творчий підхід до її вивчення, так як дана наука в Росії поки ще тільки формується.


3

Д Оход підприємства складаються з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) і позареалізаційних доходів.

Виручка від реалізації продукції - це сума коштів, що надійшла на підприємство за продану продукцію і інші матеріальні цінності, включаючи основні засоби, виконані роботи, надані послуги, а також дебіторська заборгованість покупців за відвантажену продукцію (роботи, послуги).

Виручка (В) визначається за формулою

(9 (9.1.)

де V - об'єм продукції в натуральному вимірі, (кг, м3, шт.), або обсяг виконаних робіт; Ц - ціна за одиницю продукції (одиницю об'єму робіт), руб.

Прибуток відображає дохід, створений у сфері матеріального виробництва.

Прибуток (збиток) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (послуг) без податку на додану вартість і акцизами і витратами на виробництво і реалізацію продукції.

Отримання прибутку пов'язане з валовим доходом підприємства від реалізації продукції.

Валовий дохід підприємства - це виручка від реалізації продукції за вирахуванням матеріальних витрат. Валовий дохід (ВД) являє собою форму чистої продукції підприємства та включає оплату праці і прибуток.

(9 (9.2.)

де С - собівартість реалізованої продукції, руб.

Валовий дохід характеризує розмір ефекту, одержуваного в результаті виробничо-господарської діяльності.

Прибуток від продажів (ПРП) визначається як різниця між валовим доходом і витратами на управління виробництвом і комерційними витратами.

(9 (9.3.)

де УР - адміністративно-господарські (загальногосподарські) витрати, руб .; КР - комерційні витрати, пов'язані з процесом продажу, руб.

Кінцевий фінансовий результат роботи підприємства відображається в балансі, який складається за підсумками кварталу і року. Балансовий прибуток є сумою прибутку (збитку) від продажу, сальдо доходів і витрат від інших операцій. Розрахунок балансового прибутку можна представити так:

(9 (9.4.)

де ПРБ - балансовий прибуток (збиток), грн .; СПДР - сальдо інших доходів і витрат, руб. Сальдо інших доходів і витрат визначається як різниця між величиною інших доходів і величиною інших витрат.

Доходи (витрати) від інших операцій - це прибуток (збиток) за операціями різного характеру, що не відносяться до основної діяльності підприємства і не пов'язаним з реалізацією продукції.

До них, зокрема, відносяться доходи (витрати) від участі у спільній діяльності, дивіденди по акціях, пені, штрафи, неустойки, отримані (сплачені) за умовами господарських договорів.

Частина прибутку у вигляді податку відраховується державі. Обчислення оподатковуваного прибутку проводиться за правилами гл. 25 НК РФ "Податок на прибуток організацій" [3].

Чистий прибуток - це прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків і визначається як різниця між балансовим прибутком і величиною податку на прибуток та податкових санкцій:

(9 (9.5.)

де ЧП - чистий прибуток, руб .; Н - величина податку на прибуток та податкових санкцій.

Чистий прибуток повністю надходить в розпорядження підприємства. Вона використовується на виплату дивідендів власникам підприємства, оплату праці, на збільшення оборотних коштів, капітальних вкладень, соціального розвитку і т.п.

9.1. Показники рентабельності підприємства

Показники прибутку характеризують абсолютну ефективність господарської та фінансової діяльності підприємства. Для визначення відношення прибутку до одноразовим і поточних витрат використовується показник рентабельності.

Рентабельність є показником ефективності одноразових і поточних витрат.

Залежно від того, які показники використовуються в розрахунках, розрізняють кілька показників рентабельності:

рентабельність виробництва;

рентабельність основної діяльності;

рентабельність продукції;

рентабельність власного капіталу.

_____________________________________________________________________________________________

Рентабельність виробництва показує, наскільки ефективно використовується майно підприємства, рентабельність виробництва - це відношення балансового прибутку до середньої вартості основних засобів:

(9 (9.6.)

де Рп - рентабельність виробництва; ПРБ - балансовий прибуток, руб .; Ф - середньорічна вартість основних засобів, руб .; Про - величина оборотних коштів.

Даний показник характеризує розмір прибутку на один карбованець вартості виробничих фондів.

_____________________________________________________________________________________________

Для визначення рентабельності основної діяльності необхідно скласти відношення прибутку від продажів до витрат на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг):

(9 (9.7.)

де Рід - рентабельність основної діяльності; ПРП - прибуток від продажів продукції за основним видом діяльності, руб .; С - собівартість реалізованої продукції, руб.

Показник рентабельності основної діяльності дозволяє судити, який прибуток дає кожен рубль виробничих витрат.

_____________________________________________________________________________________________

Рентабельність продукції показує результативність поточних витрат, вона визначається відношенням прибутку від реалізації товарної продукції до собівартості продукції:

(9 (9.8.)

де Рпр - рентабельність продукції; Прпп - прибуток від продажів товарної продукції, руб .; Сп - собівартість товарної продукції, руб.

Рентабельність продукції можна розраховувати як по всій продукції, так і по її окремих видах. Показники рентабельності всієї реалізованої продукції дають уявлення про ефективність поточних витрат підприємства і прибутковості реалізованої продукції. Рентабельність окремих видів продукції залежить від ціни, по якій продукція реалізується споживачеві, і собівартості по даному її вигляду.

_____________________________________________________________________________________________

Рентабельність окремих виробів визначається відношенням прибутку від реалізації конкретного виду вироби до виручки від її реалізації:

(9 (9.9.)

де Рі - рентабельність окремого виду продукції; ПРПі - прибуток від реалізації окремого виду продукції, руб .; Ві - виручка від реалізації окремого виду продукції.

_____________________________________________________________________________________________

Рентабельність власного капіталу розраховується відношенням балансового прибутку до середньорічної вартості вкладень в активи, яка визначається за даними річного балансу підприємства:

(9 (9.10.)

де Рск - рентабельність власного капіталу; ПРБ - балансовий прибуток, руб .; ВА - середньорічна вартість вкладень в активи.

Показник рентабельності основного капіталу показує ступінь відшкодування власного капіталу і характеризує необхідна умова існування і розвитку підприємства [10,11,12,14,15].

_____________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК

В сучасних умовах, коли підприємствам дана самостійність в розробці своїх виробничих програм, планів виробничого та соціального розвитку, у визначенні стратегії в області цінової політики, істотно зростає відповідальність керівників за прийняті ними управлінські рішення. Для вироблення ефективних і оперативних рішень керуючим необхідна достовірна інформація як про виробничий, так і про фінансове становище підприємства. Вирішенням цих питань займається бухгалтерська служба підприємства. Управлінський облік покликаний забезпечити певних осіб інформацією, необхідною для прийняття правильних рішень.

У цьому навчальному посібнику розглянуті наступні основні теми:

- предмет і метод управлінського обліку;

- витрати і витрати організації;

- аналіз витрат для прийняття управлінських рішень;

- структура і формування собівартості;

- класифікація витрат, методи і системи обліку витрат;

- грошові потоки організації;

- бюджетування;

- ціноутворення;

- доходи і прибуток підприємства.

Значення цієї дисципліни полягає в тому, що вона системно розглядає питання оперативного планування, контролю та обліку окремих видів діяльності з іншими внутрішніми проблемами підприємства. Основним критерієм дієвості системи є ефективне управління фінансовими і людськими ресурсами, а управлінський облік забезпечує для цього необхідний механізм.

Дисципліна «Управління витратами підприємства (Управлінський облік)» дозволяє розширити кругозір щодо циклу облікових дисциплін «Бухгалтерський (фінансовий) облік», «Бухгалтерська (фінансова) звітність», «Фінансовий аналіз», «Аудит», «Внутрішній аудит» і орієнтує читача на творчий підхід до її вивчення, так як дана наука в Росії поки ще тільки формується.

Дисципліна «Управління витратами підприємства (Управлінський облік)» дозволяє розширити кругозір щодо циклу облікових дисциплін «Бухгалтерський (фінансовий) облік», «Бухгалтерська (фінансова) звітність», «Фінансовий аналіз», «Аудит», «Внутрішній аудит» і орієнтує читача на творчий підхід до її вивчення, так як дана наука в Росії поки ще тільки формується