Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Класифікація фізичних величин

  1. Реальні і ідеальні величини
  2. Фізичні та нефізичні
  3. Вимірювані і оцінювані величини
  4. За видами явища
  5. За належністю до різних груп фізичних процесів
  6. За ступенем умовної незалежності від інших величин
  7. За наявністю розмірності

Всі об'єкти навколишнього світу характеризуються своїми властивостями. Властивість - філософська категорія, що виражає таку сторону об'єкта (явища, процесу), яка обумовлює його відмінність чи спільність з іншими об'єктами (явищами, процесами) і виявляється в його відносинах до них. Властивість - категорія якісна. Для кількісного опису різних властивостей процесів і фізичних тіл вводиться поняття величини. Величина - це властивість чого-небудь, що може бути виділено серед інших властивостей і оцінений той чи інший спосіб, в тому числі і кількісно. Величина не існує сама по собі, вона має місце лише остільки, оскільки існує об'єкт з властивостями, вираженими даною величиною.

Реальні і ідеальні величини

Величини поділяються на два види: реальні та ідеальні (рис. 3.1).

Мал. 3.1. Класифікація величин

Ідеальні величини головним чином відносяться до математики і є узагальненням (моделлю) конкретних реальних понятті. Вони обчислюються тим чи іншим способом.

Фізичні та нефізичні

Реальні величини в свою чергу діляться на фізичні і нефізичні. Фізична величина в загальному випадку може бути визначена як величина, властива матеріальним об'єктам (процесам, явищам), що вивчаються в природних (фізика, хімія) і технічних науках. До нефізичні слід віднести величини, властиві громадським (нефізичних) наук - філософії, соціології, економіці тощо

Стандарт ГОСТ 16263-70 трактує фізичну величину, як одне мул властивостей фізичного об'єкта, в якісному відношенні загальне для багатьох фізичних об'єктів, а в кількісному -індивідуальне для кожного з них. Індивідуальність в кількісному відношенні розуміють в тому сенсі, що властивість може бути для одного об'єкта в певне число разів більше або менше, ніж для іншого. Таким чином, фізичні величини - це виміряні властивості фізичних об'єктів або процесів, за допомогою яких вони можуть бути вивчені.

Вимірювані і оцінювані величини

Фізичні величини доцільно розділити на вимірювані і оцінювані. Вимірювані ФВ можуть бути виражені кількісно у вигляді певного числа встановлених одиниць виміру. Можливість введення і використання останніх є важливою відмітною ознакою вимірюваних ФВ. Фізичні величини, для яких з тих чи інших причин не може бути введена одиниця виміру, можуть бути тільки оцінені. Під оценізаніем в такому випадку розуміється операція приписування застосовується для розрахунку певного числа, що проводиться за встановленими правилами. Оцінювання величини здійснюється за допомогою шкал. Шкала величини - упорядкована послідовність її значень, прийнята за згодою на підставі результатів точних вимірювань.

Нефізичні величини, для яких одиниця виміру в принципі не може бути введена, можуть бути тільки оцінені. Слід зазначити, що оцінювання нефізичних величин не входить в завдання теоретичної метрології.

Для більш детального вивчення ФВ необхідно класифікувати, виявити загальні метрологічні особливості їх окремих груп. Можливі класифікації ФВ показані на рис. 3.2.

Мал. 3.2 Класифікація фізичних величин

За видами явища

За видами явищ вони поділяються на такі групи:

  • речові, тобто описують фізичні і фізико-хімічні властивості речовин, матеріалів і виробів з них. До цієї групи належать маса, щільність, електричний опір, ємність, індуктивність і ін. Іноді зазначені ФВ називають пасивними. Для їх вимірювання необхідно використовувати допоміжне джерело енергії, за допомогою якого формується сигнал вимірювальної інформації. При цьому пасивні ФВ перетворюються в активні, які і вимірюються;
  • енергетичні, тобто величини, що описують енергетичні характеристики процесів перетворення, передачі і використання енергії. До них відносяться струм, напруга, потужність, енергія. Ці величини називають активними. Вони можуть бути перетворені в сигнали вимірювальної інформації без використання допоміжних джерел енергії;
  • характеризують протікання процесів в часі. До цієї групи належать різного виду спектральні характеристики, кореляційні функції та ін.

За належністю до різних груп фізичних процесів

За належністю до різних груп фізичних процесів ФВ поділяються на просторово-часові, механічні, теплові, електричні і магнітні, акустичні, світлові, фізико-хімічні, іонізуючих випромінювань, атомної та ядерної фізики.

За ступенем умовної незалежності від інших величин

За ступенем умовної незалежності від інших величин цієї групи ФВ поділяються на основні (умовно незалежні), похідні (умовно залежні) і додаткові. В даний час в системі СІ використовується сім фізичних величин, обраних в якості основних: довжина, час, маса, температура, сила електричного струму, сила світла і кількості речовини. До додаткових фізичним величинам відносяться плоский і тілесний кути. Детально розподіл ФВ за цією ознакою розглянуто в гл. лекції

За наявністю розмірності

За наявністю розмірності ФВ поділяються на розмірні, тобто мають розмірність, і безрозмірні.

Схожі матеріали