Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

Сутність і структура інвестиційної програми

 1. Сутність і структура інвестиційної програми Романова Марія В'ячеславівна Романова Марія В'ячеславівна...
 2. Сутність і структура інвестиційної програми
 3. Сутність і структура інвестиційної програми
 4. Сутність і структура інвестиційної програми
 5. Сутність і структура інвестиційної програми
 6. Сутність і структура інвестиційної програми
 7. Сутність і структура інвестиційної програми
 8. Сутність і структура інвестиційної програми

Сутність і структура інвестиційної програми

Романова Марія В'ячеславівна

Романова Марія В'ячеславівна


Інвестиційна програма з'являється на світ як результат інвестиційної діяльності на підприємстві та формується в руслі його інвестиційної стратегії (рис.1).

Малюнок 1. Розробка інвестиційної програми

Основними напрямками інвестиційної діяльності на підприємстві є:

 • оновлення і розвиток матеріально-технічної бази (розширення основних фондів);
 • нарощування обсягів виробництва;
 • освоєння нових видів діяльності.

Планування інвестицій здійснюється або в формі окремих інвестиційних проектів, або в формі інвестиційної програми, що входить в бізнес-план підприємства.

Процес управління інвестиціями підприємства включає:

 • вироблення і реалізацію довгострокової інвестиційної стратегії;
 • тактичне управління інвестиціями (формування інвестиційного портфеля, моніторинг, коригування плану);
 • оперативне управління інвестиційними проектами.

Цілі інвестиційної програми визначаються інвестиційною стратегією підприємства.

У загальному випадку призначення інвестиційної програми та інвестиційного проекту полягає в наступному:

 • визначити загальні інвестиційні та виробничі витрати;
 • оцінити привабливість проекту з точки зору комерційних інтересів інвесторів;
 • виявити фінансову спроможність підприємства;
 • оцінити ризик інвестицій;
 • обґрунтувати доцільність участі в проекті інвесторів і партнерів.

Аналіз витрат складається з 2-х груп операцій, спрямованих на аналіз власне інвестиційних витрат і витрат виробництва (рис.2).

Малюнок 2. Аналіз інвестиційних витрат і витрат виробництва

Оцінка ефективності інвестицій умовно ділиться на комерційну і бюджетну.

Оцінка бюджетної ефективності відображає фінансові наслідки здійснення проекту для федерального і регіонального бюджетів (якщо вони задіяні), а також соціальні наслідки реалізації проекту.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті

Малюнок 3. Оцінка комерційної ефективності

Формування стратегії фінансування інвестиційного проекту підрозділяється на ряд етапів:

 • Етап 1. Виявлення джерел фінансування, складу потенційних інвесторів, умов їх залучення.
 • Етап 2. Обгрунтування вибору схеми фінансування, виявлення наслідків її реалізації.
 • Етап 3. Складання кошторису щорічних фінансових витрат і графіка виплат за зобов'язаннями.
 • Етап 4. Розрахунок зведеного потоку грошей для фінансування всіх витрат, включаючи погашення банківської позички.

Зміст інвестиційного бізнес-плану дещо відрізняється від змісту бізнес-планів інших типів. Бізнес-план інвестиційної програми включає в себе наступні розділи (відмінні розділи бізнес-плану такого типу виділені рамками) (рис. 4):

Малюнок 4. Зміст інвестиційного бізнес-плану

Слід підкреслити, що структура бізнес-плану інвестиційного проекту не є жорстко регламентованої. На відміну від інших типів бізнес-планів, в складі бізнес-плану інвестиційного проекту додатково присутні розділи "Сутність інвестиційного проекту" та "Інвестиційний план (програма)". При викладі суті проекту важливо лаконічно викласти основні ідеї та умови здійсненності проекту. Інвестиційний план повинен містити розрахунок інвестиційних витрат, програми закупівлі обладнання і будівництва, і головне, всі заходи повинні бути узгоджені за строками.

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Розгорнута структура бізнес-плану інвестиційного проекту

Титульний аркуш

1. Загальні відомості

  1.1. Місцезнаходження об'єкта інвестицій, його виробнича схема, галузева приналежність, передбачувана форма власності та організаційно-правова форма діяльності основного інвестора, посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника.
  1.2. Загальні і конкретні цілі проекту.
  1.3. Техніко-економічний рівень виробництва запланованій до виробництва продукції, її конкурентоспроможність, області збуту.

2. Резюме

  2.1. Обгрунтування економічних переваг об'єкта інвестицій в порівнянні з досягнутим рівнем на аналогічних об'єктах. 2.2. Потреба в фінансових ресурсах для реалізації проекту. 2.3. Фінансові результати, які очікується отримати в майбутньому від реалізації проекту: обсяг виробництва і продажів, витрати на виробництво і рекламу, валова і чистий прибуток, рентабельність і термін окупності інвестицій.

3. Опис галузі, в рамках якої здійснюються інвестиції

  3.1. Аналіз поточного стану та перспектив розвитку виробництва даного виду продукції в галузі. 3.2. Частка проекту в обсягах галузі з виробництва даного виду продукції. Прогнози зміни на найближчу перспективу. 3.3. Географічне розташування галузевого ринку, характеристика потенційних клієнтів, їх можливості і частки в загальному обсязі продажів, тенденції зміни.

4. Сутність запропонованого проекту

  4.1. Опис продукції, робіт або послуг, що підлягають продажу після здійснення проекту, функціональне призначення, технологічність, універсальність, відповідність стандартам, наявність патентів, наявність товарного знака. 4.2. Стадія розвитку проекту на момент складання бізнес-плану: ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія, діюче виробництво. 4.3. Вимоги до гарантійного та післягарантійного обслуговування. 4.4. Умови експорту продукції, конкурентоспроможність на зовнішньому ринку, необхідність створення власної мережі збуту. 4.5. Основні відмінності запропонованої до виробництва продукції від вітчизняних та імпортних аналогів. 4.6. Аргументи, що обгрунтовують успіх реалізації проекту.

5. Оцінка ринків збуту і конкурентів

  5.1. Основні споживачі (покупці), поодинокі споживачі, їх географічне розташування, вимоги до якості та післяпродажного обслуговування. 5.2. Розміри, рівень, тенденції розвитку та специфічні особливості обраних сегментів ринку. 5.3. Найближчі плани по виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал. 5.4. Стратегія збуту і просування товару на нові ринки, цінова політика, заходи щодо стимулювання збуту. 5.5. Оцінка переваг і недоліків в роботі конкурентів, їх потенційні частки ранка, загальне економічне становище на ринку, включаючи визначення рейтингу ділової активності.

6. План маркетингу

  6.1. Заходи по максимальному пристосуванню діяльності фірми до розробки і реалізації проекту. 6.2. Маркетингове середовище реалізації проекту, маркетингові посередники. 6.3. Реклама і організація продажів. 6.4. Програма маркетингового контролю.

7. План виробництва

  7.1. Основні вимоги до організації виробничого процесу. 7.2. Прийнята технологія, що здійснюються нововведення. 7.3. Виробнича база, склад необхідного обладнання для реалізації проекту, його основні постачальники. 7.4. Прогноз споживання матеріальних ресурсів, основні постачальники і порівняльний рівень витрат по матеріально-технічному забезпеченню. 7.5. Потреба в робочих і управлінських кадрах, які використовуються системи оплати і стимулювання праці. 7.6. Поточні витрати виробництва. 7.7. Екологічна безпека проекту: заходи, витрати, ефективність.

8. Організаційний план

  8.1. Передбачувана форма власності, відомості про партнерів і основних власників. 8.2. Організаційна структура управління розробкою та реалізацією інвестиційного проекту. 8.3. Принципи відбору керівників, фахівців і виконавців, їх атестація і система підвищення кваліфікації.

9. Оцінка і попередження ризику

  9.1. Слабкі та сильні сторони проекту. 9.2. Імовірність виникнення ризиків за всіма можливими формами їх прояву. Заходи щодо попередження ризику. 9.3. Заходи щодо забезпечення економічної безпеки проекту. 9.4. Заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки проекту.

10. Фінансовий план

  10.1. План доходів і витрат. 10.2. План грошових надходжень і виплат. 10.3. Зведений баланс активів і пасивів. 10.4. Оцінка ефективності інвестиційного проекту. 10.5. Графіки повернення позикових і залучених коштів. 10.6. Графіки освоєння інвестицій протягом всього періоду розробки і реалізації проекту.

11. Висновки і пропозиції

12. Додатки

Бізнес-план починається з титульного аркуша, на якому зазначаються: найменування та адреса підприємства - ініціатора проекту, його назву, час розробки бізнес-плану.

Загальні відомості містять дані про основні реквізити підприємства-ініціатора інвестиційного проекту (включаючи адреси, телефони, факси, прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства і виконавця проекту), його місцезнаходження, галузевої приналежності, сфері і організаційно-правову форму діяльності. У цьому ж початковому розділі вказуються загальні і конкретні цілі інвестиційного проекту, техніко-економічний рівень намічуваних до виробництва продукції або послуг, їх конкурентоспроможність і можливість збуту і продажу, загальні параметри інвестиційних витрат і їх окупності, інші основні дані, що відображають суть проекту і його результатів .

Проект має на меті повинна мати кількісну визначеність, тобто в цьому розділі повинні бути конкретні дані про збільшення обсягу виробництва або про обсяг випуску якісно нової продукції і т.д. При цьому передбачаються конкретні цілі можуть розбиватися на складові їх подцели, встановлюватися послідовність і конкретні терміни їх досягнення.

Важливою складовою зазначеного розділу є дані про техніко-економічному рівні створюваного підприємства, виробництва, пропонованої до випуску продукції, її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. У нього включають також відомості про структуру капіталу підприємства, фінансової стійкості, методи управління і т.д., що забезпечують його стійке положення на ринку продукції та послуг.

Меморандум конфіденційності включається в загальні відомості з метою попередження осіб, що допускаються до ознайомлення з бізнес-планом, про конфіденційність міститься в ньому інформації. Бізнес-плани можуть мати і грифи секретності, що обмежують коло потенційних читачів.

Резюме. Основними складовими розділу зазвичай є:

 • обгрунтоване виклад переваг об'єкта інвестування в порівнянні з досягнутим рівнем виробництва і продукції, що випускається (послуг) на інших існуючих або перебувають в стадії будівництва, реконструкції, технічного переозброєння аналогічного напрямку і профілю підприємствах, виробництвах;
 • дані потреби в фінансових та інших ресурсах для реалізації інвестиційного проекту;
 • економічні, соціальні, екологічні та фінансові результати, які очікується отримати в результаті реалізації проекту (валова і чистий прибуток, рентабельність капіталу, термін окупності інвестицій, збільшення числа робочих місць і поліпшення якості трудового життя працюючих, зменшення шкідливих викидів в повітряний і водний басейни, і т.д.);
 • дані про обсяги запланованій до випуску продукції (послуг), обсягах продажів, витрати на виробництво, збут і т.п.

Опис підприємства і галузі, як правило, містить підрозділи:

 • аналіз поточного стану і перспектив розвитку виробництва запланованій до випуску продукції в галузі;
 • дані про обсяги виробництва, реалізації продукції (послуг) в галузі, частці планованого обсягу виробництва в загальному обсязі виробництва галузі;
 • географічне положення і стан галузевого ринку (із зазначенням переліку та характеристикою потенційних покупців, їх можливостей, фактичного обсягу продажів, обсягу незадоволеного попиту, тенденцій розвитку ринку).

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Сутність інвестиційного проекту. Цей розділ включає в себе:

 • опис продукції (робіт, послуг), що підлягає виробництву і реалізації в результаті здійснення інвестиційного проекту: її функціональне призначення, для яких цілей призначена, властивості (в тому числі специфічні, що визначають переваги продукції), технологічність у виробництві, універсальність, відповідність стандартам, вартість і ін .;
 • виклад стадій розвитку проекту - ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія продукції, серійне виробництво, організація гарантійного і післягарантійного обслуговування;
 • дані про умови експорту продукції, що включають оцінку її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку, цін реалізації за даними маркетингу, патентної чистоті, а також рішення по організації збуту, створення дилерської мережі і т.д .;
 • виклад відмінностей запланованій до випуску продукції (послуг) від аналогічної вітчизняної та імпортної продукції;
 • аргументацію, що обгрунтовує успішне здійснення інвестиційного проекту.

Оцінка ринків збуту і конкурентів. По кожному виду запланованій до випуску продукції в рамках оцінки її конкурентоспроможності в бізнес-плані відображаються:

а) якість, техніко-економічні показники продукції, престиж торгової марки, рівень післяпродажного обслуговування, рівень упаковки, гарантійний термін служби, унікальність, багатоплановість використання, надійність, патентна чистота;

б) ціна реалізації продукції, знижки з ціни при різних умовах поставки, форми платежів за неї, в тому числі на умовах кредиту, лізингу і т.д .;

в) форми збуту (пряма доставка, через торгових представників, оптових посередників, дилерів і ін.), системи доставки і складування;

г) система просування продукції на ринки (прямий продаж виробником, демонстраційна торгівля, показ зразків на виставках і ярмарках, стимулювання покупців і т.д.);

д) система просування продукції по каналах збуту (продаж на конкурсній основі, стимулювання посередників цінами і умовами продажу, телевізійний маркетинг, реклама через засоби масової і виробничої інформації).

Розділ оцінки ринків збуту і конкурентів відповідно до викладеного вище містить такі відомості:

 • про основні споживачах (покупців) запланованій до випуску продукції, в тому числі одиничних самостійних, їх географічному розміщенні;
 • за обсягом і цінами продажу, перспективам розширення і збуту продукції;
 • за розмірами, рівнем і тенденціям розвитку ринків збуту з відображенням труднощі проникнення на ринки;
 • про шляхи виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал або його збільшенні в зв'язку з реалізацією інвестиційного проекту;
 • про стратегію збуту, просування продукції на ринки, включаючи розрахунок і обгрунтування цін реалізації, цінової політики, організацію реклами, сервісного обслуговування, заходи щодо стимулювання збуту;
 • про потенційних і діючих конкурентів, їх частки на ринках, фінансове становище, рівні застосовуваної ними технології, імідж і авторитет.

План маркетингу містить: опис ринків, їх основних сегментів; перелік споживачів продукції, основних конкуруючих фірм; аналіз можливих ускладнень при збуті продукції через конкуренцію, дії, що забезпечують їх усунення (забезпечення конкурентної переваги); визначення стратегії маркетингу - програми діяльності в усіх напрямках і позиціях маркетингових досліджень, по цільових ринках; заходи по контролю маркетингових досліджень.

У випадках, коли інвестиційним проектом передбачається виробництво не одного, а декількох видів продукції, їх асортиментних груп, в зв'язку з чим потрібно працювати на декількох ринках і їх сегментах, то можливо складання планів маркетингу по кожному виду або асортиментної групи і навіть позиції номенклатурного ряду продукції .

У плані маркетингу доцільно також опрацьовувати питання ціноутворення. Дослідити такі проблеми: які ціни на продукцію встановити виходячи з ринкової кон'юнктури; забезпечать вони відшкодування витрат виробництва і отримання необхідної норми рентабельності на вкладений капітал; в якій мірі встановлюються ціни відображають попит на продукцію і конкуренцію на ринку; які можливі заходи необхідно вжити в разі, якщо конкуренти знизять свої ціни; якою має бути спільна стратегія при встановленні цін і т.п.

У плані маркетингу важливо також розробити схеми і форми збуту продукції (зі складу виробника, з проміжних територіальних складів і баз, через посередників, оптом, в роздріб), визначити вид застосовуваного транспорту, ємність складів, необхідні запаси на складах в залежності від виду транспорту, а також методи стимулювання продажів, організацію передпродажного і післяпродажного обслуговування і ін.

План маркетингу, в загальному вигляді, включає в себе:

 • заходь относительно максимального удовольствие вимог спожівачів продукції в процесі Здійснення інвестиційного проекту;
 • оцінку возможности прорахунків и помилок и їх "вартості" при різніх прогнозованіх варіантах Здійснення проекту;
 • дані, що характеризують маркетингову середу реалізації проекту, і інформацію про можливі маркетингових посередників;
 • заходи щодо організації реклами і дані про витрати на неї;
 • перелік конкретних покупців продукції;
 • методи стимулювання продажів;
 • організація передпродажної підготовки та післяпродажного обслуговування.

Інвестиційний план являє собою, по суті, план реалізації найважливіших етапів здійснення інвестиційного проекту в часі від початку його реалізації до випуску продукції і виведення підприємства, виробництва, технологічної лінії на розрахункову величину використання виробничої потужності.

У календарному плані здійснення інвестиційного проекту, пов'язаного з новим будівництвом або реконструкцією, технічним переозброєнням будівель, споруд, виробництвом необхідних будівельних та монтажних робіт, встановленням обладнання відображаються наступні дані:

 • перелік етапів передвиробничої фази;
 • терміни проведення робіт по етапах, в тому числі відводу або оренди земельної ділянки, проведення вишукувальних та проектних робіт, виконання будівельних і монтажних робіт, пусконалагоджувальних робіт;
 • перелік потрібного технологічного та іншого обладнання, технологічного оснащення, інструменту, в тому числі індивідуального виготовлення, спеціальних матеріалів, терміни їх придбання та поставки;
 • програма робіт з підготовки кадрів;
 • прогнозовані витрати по передвиробничої фазі;
 • план виведення підприємства, виробництва на проектну і розрахункову потужності;
 • потенційні джерела і умови залучення капіталів.

Виробничий план включає в себе такі підрозділи:

 • основні вимоги до технології та організації виробничого процесу;
 • застосовувана техніка та технологія виробництва продукції (описується яка техніка і технологія плануються до застосування, їх доступність для використання на даному об'єкті інвестування, визначається необхідність і розміри витрат на придбання нових технологій, патентів, ліцензій на право виробництва продукції по ним);
 • обсяг виробництва і виробнича база (розрахунки виробничої або проектної потужності по роках, обсягів випуску продукції, забезпеченості для цього є в наявності обладнанням, можливостей збільшення випуску продукції;
 • потреба в сировині, матеріалах і енергії (обсяги потреби в сировині, матеріалах, комплектуючих виробах, паливі та енергії всіх видів, за часовими періодами здійснення інвестиційного проекту і їх розрахункова вартість);
 • забезпечення випуску та прогнозовані витрати на виробництво продукції, послуг (дається принципова схема забезпечення виробництва ресурсами, джерела їх отримання в розрізі постачальників і в часі, наводяться перспективні заходи щодо вдосконалення продукції, поліпшення її якості та властивостей, техніки, технології та організації виробництва);
 • трудові ресурси (наводяться дані про наявність і потреби в робочих кадрах, джерела і форми залучення їх, підготовка і підвищення кваліфікації працюючих, витрати на навчання і підготовку кадрів);
 • витрати виробництва (даються розрахунки постійних і змінних витрат, з розподілом за статтями, що включається в ці витрати, наводяться обгрунтовують розрахунки із зазначенням застосованих норм витрат і цін споживаних ресурсів);
 • екологічна безпека (викладаються заходи щодо забезпечення збереження навколишнього середовища, відображаються витрати на їх здійснення та їх ефективність).

Організаційний план являє собою опис прийнятої концепції, форми і структури управління реалізацією інвестиційного проекту. Він зазвичай складається з наступних підрозділів:

 • організаційна структура управління проектом (структурна схема, склад підрозділів і їх функції, організація взаємозв'язку і координації, розподіл обов'язків між відділами та виконавцями);
 • вимоги до управлінського персоналу та відомості про нього (за спеціальностями, віком, стажем роботи, освітою, володіння акціями підприємства і т.д.);
 • система матеріального стимулювання і заохочення керівників та фахівців.

У початковій частині розділу можуть зазначатися: форма власності, відомості про власників підприємства, про партнерах по реалізації проекту.

В кінці розділу можуть також міститися вимоги щодо відбору фахівців, порядку їх атестації, організації підвищення кваліфікації тощо

Фінансовий план відображає майбутні фінансові витрати, джерела їх покриття і очікувані фінансові результати. Він також необхідний для контролю фінансової забезпеченості інвестиційного проекту на всіх етапах його реалізації.

Фінансовий план складається з:

 • плану доходів і витрат;
 • плану грошових надходжень і виплат;
 • зведеного балансу активів і пасивів.

План доходів і витрат містить такі показники, як інвестиційні витрати, очікуваний обсяг виручки, собівартість реалізованої продукції і послуг, експлуатаційні витрати, в тому числі на управління, збут, оренду, рекламу, страхування майна і ризиків і т.д., сума валового прибутку , розмір податкових та інших платежів.

План грошових надходжень і виплат складається для прогнозу сальдо реальних грошей у інвестора по стадіях реалізації інвестиційного проекту. Якщо для будь-якого періоду виявиться, що сальдо реальних грошей має від'ємне значення, то необхідно для цього періоду взяти фінансові кошти в кредит, а якщо сальдо реальних грошей позитивне і становить істотну суму, то необхідно вільні фінансові кошти або дати в кредит будь-якого господарюючому суб'єкту під відсотки, або передати банку під депозитний відсоток на можливий термін.

Зазвичай при реалізації великих інвестиційних проектів власних джерел їх фінансового забезпечення бракує. У зв'язку з цим виникає потреба у позиках. Розмір і форми позик вказуються в плані грошових надходжень і витрат. Формами запозичень можуть бути:

 • отримання фінансових ресурсів шляхом випуску акцій;
 • боргове фінансування (отримання кредиту в банках, інвестиційних фондах, страхових компаніях та інших фінансових інститутах);
 • лізингове фінансування, коли лізингова компанія купує у виробника основні засоби та здає їх ініціатору інвестиційного проекту в користування на правах лізингової оплати, в тому числі з правом викупу.

Зведений баланс активів і пасивів відображає всі кошти, вкладені інвестором (інвесторами) в інвестиційний проект, нерозподілений прибуток, одержуваний від його реалізації. Він складається на основі даних плану доходів і витрат та плану грошових надходжень і витрат і характеризує вартість власного капіталу.

Оцінка ефективності інвестиційної програми містить показники ефективності, на підставі яких інвестори і інші учасники його здійснення приймають рішення про інвестування, вихід з проекту, коригування параметрів проекту, умов реалізації, можливі шляхи підвищення його ефективності і т.д. При цьому, крім показників економічної ефективності (чистий приведений дохід, індекс прибутковості інвестицій, внутрішня норма прибутковості інвестицій, термін окупності інвестиційних вкладень) визначаються і враховуються показники фінансової стійкості, ліквідності балансу інвестора, прибутковість проекту, рівень рентабельності активів.

Аналіз ризиків (аналіз чутливості). При складанні даного розділу бізнес-плану проводиться оцінка ступеня невизначеності і ризику досягнення підсумкових економічних показників інвестиційного проекту. Визначаються розмір, час і місце настання небажаних економічних наслідків і конкретні можливі причини (зміна кон'юнктури інвестиційного ринку та ринку товарів і послуг, інфляція, зміни в податковій системі і т.д.). Одночасно опрацьовуються і відображаються в розділі заходи щодо попередження ризику і можливого зниження втрат від нього. Тут же в разі страхування ризику інвестування визначаються витрати на страховку.

Висновки і пропозиції за результатами складання бізнес-плану повинні бути по можливості виключно короткими, але достатніми для загальної оцінки суті, цілей, завдань, результатів здійснення інвестиційного проекту та умови їх досягнення. На них будується "резюме" бізнес-плану.

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Додатки до бізнес-плану містять дані, використані при економічних обґрунтуваннях розділів бізнес-плану інвестиційного проекту, а також характеристики застосовуваного технологічного устаткування, технологічних процесів, копії ліцензій і свідоцтв на виробництво, сертифікати та інша документація, експертні висновки по окремим технічних і організаційних рішень.

Як джерела інвестицій можуть виступати власний капітал підприємства і позиковий капітал.

Власний капітал підприємства утворюють групи джерел власних і залучених коштів.

До складу джерел власних коштів входять:

 • прибуток;
 • іммобілізовані кошти;
 • амортизаційні відрахування;
 • страхові суми;
 • накопичення.

До залучених коштів відносяться:

 • кошти від продажу акцій,
 • благодійні чи інші внески.

Зверніть увагу: суми, залучені ззовні, не підлягають поверненню "безпосередньо". Суб'єкти, що надали за даними каналах кошти, як правило, беруть участь в доходах від реалізації інвестицій на правах пайової власності.

Позиковий капітал - це кошти, які необхідно повернути на певних умовах (терміни, відсоток). Суб'єкти, що надали кошти по цих каналах, не беруть участі в доходах від проекту. До складу позикового капіталу входять різні види кредитів і облігаційних позик.

Класифікація джерел фінансування інвестиційних проектів проводиться за такими ознаками:

по їх відношенню до позичальника:

 • власні,
 • залучені,
 • позикові;

за видами власності:

 • державні,
 • недержавні,
 • іноземні інвестори.

Структура джерел фінансування інвестиційних проектів представлена в таблиці 1:

Таблиця 1. Структура джерел фінансування інвестиційних проектів

Група Тип Організаційна структура джерел в групі Державні ресурси Власні Державний (федеральний) бюджет

Бюджети суб'єктів Федерації (республіканські, місцеві)

Державні цільові фонди (Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування РФ, Державний фонд зайнятості РФ, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування РФ, інші фонди)

Залучені Державна кредитна система

Державна система страхування

Позикові Державні запозичення (держпозики, зовнішні запозичення, міжнародні кредити тощо.) Ресурси підприємств Власні Власні інвестиційні ресурси підприємств Залучені Внески, пожертвування, продаж акцій, додаткова емісія акцій

Інвестиційні ресурси інвестиційних компаній-резидентів (в тому числі пайових інвестиційних фондів)

Позикові Банківські кредити, комерційні кредити, бюджетні і цільові кредити

Інвестиційні ресурси іноземних інвесторів (включаючи банки та міжнародні фінансові інститути), інституційних інвесторів, підприємств

Відповідність організаційних форм фінансування і його можливих джерел дається відповідної матрицею. Вона показує "звідки" можна сформувати той чи інший "джерело". Позначкою "+" позначено використання зазначеного джерела в даній організаційній формі; "-" означає непридатність вказаного джерела в даній організаційній формі (табл.2).

Таблиця 2. Матриця організаційних форм і можливих джерел фінансування інвестиційних проектів

Організаційні форми фінансування Джерела фінансування проектів Власні і залучені кошти підприємства Бюджетні та позабюджетні державні кошти Іноземні інвестиції Позикові кошти Акціонерне фінансування: Участь в статутному капіталі + + + - Корпоративне фінансування + + + + Державне фінансування: Бюджетні кредити на поворотній основі - + - - Асигнування з бюджету на безоплатній основі - + - - Цільові федеральні інвестиційні програми - + - - Фінансування проектів з державних Заїм твование - + + + Проектне фінансування: Проектне фінансування - + + + Кредитне фінансування: Лізинг - - + + Банківські позики і кредити - + + + Іноземні інвестиції - + + +

Список використаної літератури

 1. Afuah A. Innovation management strategies, implementation and profits. New York: Oxford University Press, 2003.
 2. Archibald RD Managing high-technology programs and projects. New York: Wiley, 2004.
 3. Barkley B., Saylor JH Customer-driven project management building quality into project process. New York: McGraw-Hill, 2001..
 4. Bridgewater S. and Egan C. International marketing relationships, Palgrave, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2002.
 5. Cannon J. Make your web site work for you how to convert your online content into profits, McGraw-Hill, New York, 2000..
 6. Hallows J. Information systems project management how to deliver function and value in information technology projects. New York: AMACOM, 1998..
 7. Harryson S. Managing know-who based companies a multinetworked approach to knowledge and innovation management. Cheltenham, UK: E. Elgar Pub, 2002.

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .


Сутність і структура інвестиційної програмиРоманова Марія В'ячеславівна

Романова Марія В'ячеславівна


Інвестиційна програма з'являється на світ як результат інвестиційної діяльності на підприємстві та формується в руслі його інвестиційної стратегії (рис.1).

Малюнок 1. Розробка інвестиційної програми

Основними напрямками інвестиційної діяльності на підприємстві є:

 • оновлення і розвиток матеріально-технічної бази (розширення основних фондів);
 • нарощування обсягів виробництва;
 • освоєння нових видів діяльності.

Планування інвестицій здійснюється або в формі окремих інвестиційних проектів, або в формі інвестиційної програми, що входить в бізнес-план підприємства.

Процес управління інвестиціями підприємства включає:

 • вироблення і реалізацію довгострокової інвестиційної стратегії;
 • тактичне управління інвестиціями (формування інвестиційного портфеля, моніторинг, коригування плану);
 • оперативне управління інвестиційними проектами.

Цілі інвестиційної програми визначаються інвестиційною стратегією підприємства.

У загальному випадку призначення інвестиційної програми та інвестиційного проекту полягає в наступному:

 • визначити загальні інвестиційні та виробничі витрати;
 • оцінити привабливість проекту з точки зору комерційних інтересів інвесторів;
 • виявити фінансову спроможність підприємства;
 • оцінити ризик інвестицій;
 • обґрунтувати доцільність участі в проекті інвесторів і партнерів.

Аналіз витрат складається з 2-х груп операцій, спрямованих на аналіз власне інвестиційних витрат і витрат виробництва (рис.2).

Малюнок 2. Аналіз інвестиційних витрат і витрат виробництва

Оцінка ефективності інвестицій умовно ділиться на комерційну і бюджетну.

Оцінка бюджетної ефективності відображає фінансові наслідки здійснення проекту для федерального і регіонального бюджетів (якщо вони задіяні), а також соціальні наслідки реалізації проекту.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті

Малюнок 3. Оцінка комерційної ефективності

Формування стратегії фінансування інвестиційного проекту підрозділяється на ряд етапів:

 • Етап 1. Виявлення джерел фінансування, складу потенційних інвесторів, умов їх залучення.
 • Етап 2. Обгрунтування вибору схеми фінансування, виявлення наслідків її реалізації.
 • Етап 3. Складання кошторису щорічних фінансових витрат і графіка виплат за зобов'язаннями.
 • Етап 4. Розрахунок зведеного потоку грошей для фінансування всіх витрат, включаючи погашення банківської позички.

Зміст інвестиційного бізнес-плану дещо відрізняється від змісту бізнес-планів інших типів. Бізнес-план інвестиційної програми включає в себе наступні розділи (відмінні розділи бізнес-плану такого типу виділені рамками) (рис. 4):

Малюнок 4. Зміст інвестиційного бізнес-плану

Слід підкреслити, що структура бізнес-плану інвестиційного проекту не є жорстко регламентованої. На відміну від інших типів бізнес-планів, в складі бізнес-плану інвестиційного проекту додатково присутні розділи "Сутність інвестиційного проекту" та "Інвестиційний план (програма)". При викладі суті проекту важливо лаконічно викласти основні ідеї та умови здійсненності проекту. Інвестиційний план повинен містити розрахунок інвестиційних витрат, програми закупівлі обладнання і будівництва, і головне, всі заходи повинні бути узгоджені за строками.

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Розгорнута структура бізнес-плану інвестиційного проекту

Титульний аркуш

1. Загальні відомості

  1.1. Місцезнаходження об'єкта інвестицій, його виробнича схема, галузева приналежність, передбачувана форма власності та організаційно-правова форма діяльності основного інвестора, посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника.
  1.2. Загальні і конкретні цілі проекту.
  1.3. Техніко-економічний рівень виробництва запланованій до виробництва продукції, її конкурентоспроможність, області збуту.

2. Резюме

  2.1. Обгрунтування економічних переваг об'єкта інвестицій в порівнянні з досягнутим рівнем на аналогічних об'єктах. 2.2. Потреба в фінансових ресурсах для реалізації проекту. 2.3. Фінансові результати, які очікується отримати в майбутньому від реалізації проекту: обсяг виробництва і продажів, витрати на виробництво і рекламу, валова і чистий прибуток, рентабельність і термін окупності інвестицій.

3. Опис галузі, в рамках якої здійснюються інвестиції

  3.1. Аналіз поточного стану та перспектив розвитку виробництва даного виду продукції в галузі. 3.2. Частка проекту в обсягах галузі з виробництва даного виду продукції. Прогнози зміни на найближчу перспективу. 3.3. Географічне розташування галузевого ринку, характеристика потенційних клієнтів, їх можливості і частки в загальному обсязі продажів, тенденції зміни.

4. Сутність запропонованого проекту

  4.1. Опис продукції, робіт або послуг, що підлягають продажу після здійснення проекту, функціональне призначення, технологічність, універсальність, відповідність стандартам, наявність патентів, наявність товарного знака. 4.2. Стадія розвитку проекту на момент складання бізнес-плану: ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія, діюче виробництво. 4.3. Вимоги до гарантійного та післягарантійного обслуговування. 4.4. Умови експорту продукції, конкурентоспроможність на зовнішньому ринку, необхідність створення власної мережі збуту. 4.5. Основні відмінності запропонованої до виробництва продукції від вітчизняних та імпортних аналогів. 4.6. Аргументи, що обгрунтовують успіх реалізації проекту.

5. Оцінка ринків збуту і конкурентів

  5.1. Основні споживачі (покупці), поодинокі споживачі, їх географічне розташування, вимоги до якості та післяпродажного обслуговування. 5.2. Розміри, рівень, тенденції розвитку та специфічні особливості обраних сегментів ринку. 5.3. Найближчі плани по виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал. 5.4. Стратегія збуту і просування товару на нові ринки, цінова політика, заходи щодо стимулювання збуту. 5.5. Оцінка переваг і недоліків в роботі конкурентів, їх потенційні частки ранка, загальне економічне становище на ринку, включаючи визначення рейтингу ділової активності.

6. План маркетингу

  6.1. Заходи по максимальному пристосуванню діяльності фірми до розробки і реалізації проекту. 6.2. Маркетингове середовище реалізації проекту, маркетингові посередники. 6.3. Реклама і організація продажів. 6.4. Програма маркетингового контролю.

7. План виробництва

  7.1. Основні вимоги до організації виробничого процесу. 7.2. Прийнята технологія, що здійснюються нововведення. 7.3. Виробнича база, склад необхідного обладнання для реалізації проекту, його основні постачальники. 7.4. Прогноз споживання матеріальних ресурсів, основні постачальники і порівняльний рівень витрат по матеріально-технічному забезпеченню. 7.5. Потреба в робочих і управлінських кадрах, які використовуються системи оплати і стимулювання праці. 7.6. Поточні витрати виробництва. 7.7. Екологічна безпека проекту: заходи, витрати, ефективність.

8. Організаційний план

  8.1. Передбачувана форма власності, відомості про партнерів і основних власників. 8.2. Організаційна структура управління розробкою та реалізацією інвестиційного проекту. 8.3. Принципи відбору керівників, фахівців і виконавців, їх атестація і система підвищення кваліфікації.

9. Оцінка і попередження ризику

  9.1. Слабкі та сильні сторони проекту. 9.2. Імовірність виникнення ризиків за всіма можливими формами їх прояву. Заходи щодо попередження ризику. 9.3. Заходи щодо забезпечення економічної безпеки проекту. 9.4. Заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки проекту.

10. Фінансовий план

  10.1. План доходів і витрат. 10.2. План грошових надходжень і виплат. 10.3. Зведений баланс активів і пасивів. 10.4. Оцінка ефективності інвестиційного проекту. 10.5. Графіки повернення позикових і залучених коштів. 10.6. Графіки освоєння інвестицій протягом всього періоду розробки і реалізації проекту.

11. Висновки і пропозиції

12. Додатки

Бізнес-план починається з титульного аркуша, на якому зазначаються: найменування та адреса підприємства - ініціатора проекту, його назву, час розробки бізнес-плану.

Загальні відомості містять дані про основні реквізити підприємства-ініціатора інвестиційного проекту (включаючи адреси, телефони, факси, прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства і виконавця проекту), його місцезнаходження, галузевої приналежності, сфері і організаційно-правову форму діяльності. У цьому ж початковому розділі вказуються загальні і конкретні цілі інвестиційного проекту, техніко-економічний рівень намічуваних до виробництва продукції або послуг, їх конкурентоспроможність і можливість збуту і продажу, загальні параметри інвестиційних витрат і їх окупності, інші основні дані, що відображають суть проекту і його результатів .

Проект має на меті повинна мати кількісну визначеність, тобто в цьому розділі повинні бути конкретні дані про збільшення обсягу виробництва або про обсяг випуску якісно нової продукції і т.д. При цьому передбачаються конкретні цілі можуть розбиватися на складові їх подцели, встановлюватися послідовність і конкретні терміни їх досягнення.

Важливою складовою зазначеного розділу є дані про техніко-економічному рівні створюваного підприємства, виробництва, пропонованої до випуску продукції, її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. У нього включають також відомості про структуру капіталу підприємства, фінансової стійкості, методи управління і т.д., що забезпечують його стійке положення на ринку продукції та послуг.

Меморандум конфіденційності включається в загальні відомості з метою попередження осіб, що допускаються до ознайомлення з бізнес-планом, про конфіденційність міститься в ньому інформації. Бізнес-плани можуть мати і грифи секретності, що обмежують коло потенційних читачів.

Резюме. Основними складовими розділу зазвичай є:

 • обгрунтоване виклад переваг об'єкта інвестування в порівнянні з досягнутим рівнем виробництва і продукції, що випускається (послуг) на інших існуючих або перебувають в стадії будівництва, реконструкції, технічного переозброєння аналогічного напрямку і профілю підприємствах, виробництвах;
 • дані потреби в фінансових та інших ресурсах для реалізації інвестиційного проекту;
 • економічні, соціальні, екологічні та фінансові результати, які очікується отримати в результаті реалізації проекту (валова і чистий прибуток, рентабельність капіталу, термін окупності інвестицій, збільшення числа робочих місць і поліпшення якості трудового життя працюючих, зменшення шкідливих викидів в повітряний і водний басейни, і т.д.);
 • дані про обсяги запланованій до випуску продукції (послуг), обсягах продажів, витрати на виробництво, збут і т.п.

Опис підприємства і галузі, як правило, містить підрозділи:

 • аналіз поточного стану і перспектив розвитку виробництва запланованій до випуску продукції в галузі;
 • дані про обсяги виробництва, реалізації продукції (послуг) в галузі, частці планованого обсягу виробництва в загальному обсязі виробництва галузі;
 • географічне положення і стан галузевого ринку (із зазначенням переліку та характеристикою потенційних покупців, їх можливостей, фактичного обсягу продажів, обсягу незадоволеного попиту, тенденцій розвитку ринку).

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Сутність інвестиційного проекту. Цей розділ включає в себе:

 • опис продукції (робіт, послуг), що підлягає виробництву і реалізації в результаті здійснення інвестиційного проекту: її функціональне призначення, для яких цілей призначена, властивості (в тому числі специфічні, що визначають переваги продукції), технологічність у виробництві, універсальність, відповідність стандартам, вартість і ін .;
 • виклад стадій розвитку проекту - ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія продукції, серійне виробництво, організація гарантійного і післягарантійного обслуговування;
 • дані про умови експорту продукції, що включають оцінку її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку, цін реалізації за даними маркетингу, патентної чистоті, а також рішення по організації збуту, створення дилерської мережі і т.д .;
 • виклад відмінностей запланованій до випуску продукції (послуг) від аналогічної вітчизняної та імпортної продукції;
 • аргументацію, що обгрунтовує успішне здійснення інвестиційного проекту.

Оцінка ринків збуту і конкурентів. По кожному виду запланованій до випуску продукції в рамках оцінки її конкурентоспроможності в бізнес-плані відображаються:

а) якість, техніко-економічні показники продукції, престиж торгової марки, рівень післяпродажного обслуговування, рівень упаковки, гарантійний термін служби, унікальність, багатоплановість використання, надійність, патентна чистота;

б) ціна реалізації продукції, знижки з ціни при різних умовах поставки, форми платежів за неї, в тому числі на умовах кредиту, лізингу і т.д .;

в) форми збуту (пряма доставка, через торгових представників, оптових посередників, дилерів і ін.), системи доставки і складування;

г) система просування продукції на ринки (прямий продаж виробником, демонстраційна торгівля, показ зразків на виставках і ярмарках, стимулювання покупців і т.д.);

д) система просування продукції по каналах збуту (продаж на конкурсній основі, стимулювання посередників цінами і умовами продажу, телевізійний маркетинг, реклама через засоби масової і виробничої інформації).

Розділ оцінки ринків збуту і конкурентів відповідно до викладеного вище містить такі відомості:

 • про основні споживачах (покупців) запланованій до випуску продукції, в тому числі одиничних самостійних, їх географічному розміщенні;
 • за обсягом і цінами продажу, перспективам розширення і збуту продукції;
 • за розмірами, рівнем і тенденціям розвитку ринків збуту з відображенням труднощі проникнення на ринки;
 • про шляхи виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал або його збільшенні в зв'язку з реалізацією інвестиційного проекту;
 • про стратегію збуту, просування продукції на ринки, включаючи розрахунок і обгрунтування цін реалізації, цінової політики, організацію реклами, сервісного обслуговування, заходи щодо стимулювання збуту;
 • про потенційних і діючих конкурентів, їх частки на ринках, фінансове становище, рівні застосовуваної ними технології, імідж і авторитет.

План маркетингу містить: опис ринків, їх основних сегментів; перелік споживачів продукції, основних конкуруючих фірм; аналіз можливих ускладнень при збуті продукції через конкуренцію, дії, що забезпечують їх усунення (забезпечення конкурентної переваги); визначення стратегії маркетингу - програми діяльності в усіх напрямках і позиціях маркетингових досліджень, по цільових ринках; заходи по контролю маркетингових досліджень.

У випадках, коли інвестиційним проектом передбачається виробництво не одного, а декількох видів продукції, їх асортиментних груп, в зв'язку з чим потрібно працювати на декількох ринках і їх сегментах, то можливо складання планів маркетингу по кожному виду або асортиментної групи і навіть позиції номенклатурного ряду продукції .

У плані маркетингу доцільно також опрацьовувати питання ціноутворення. Дослідити такі проблеми: які ціни на продукцію встановити виходячи з ринкової кон'юнктури; забезпечать вони відшкодування витрат виробництва і отримання необхідної норми рентабельності на вкладений капітал; в якій мірі встановлюються ціни відображають попит на продукцію і конкуренцію на ринку; які можливі заходи необхідно вжити в разі, якщо конкуренти знизять свої ціни; якою має бути спільна стратегія при встановленні цін і т.п.

У плані маркетингу важливо також розробити схеми і форми збуту продукції (зі складу виробника, з проміжних територіальних складів і баз, через посередників, оптом, в роздріб), визначити вид застосовуваного транспорту, ємність складів, необхідні запаси на складах в залежності від виду транспорту, а також методи стимулювання продажів, організацію передпродажного і післяпродажного обслуговування і ін.

План маркетингу, в загальному вигляді, включає в себе:

Сутність і структура інвестиційної програмиРоманова Марія В'ячеславівна

Романова Марія В'ячеславівна


Інвестиційна програма з'являється на світ як результат інвестиційної діяльності на підприємстві та формується в руслі його інвестиційної стратегії (рис.1).

Малюнок 1. Розробка інвестиційної програми

Основними напрямками інвестиційної діяльності на підприємстві є:

 • оновлення і розвиток матеріально-технічної бази (розширення основних фондів);
 • нарощування обсягів виробництва;
 • освоєння нових видів діяльності.

Планування інвестицій здійснюється або в формі окремих інвестиційних проектів, або в формі інвестиційної програми, що входить в бізнес-план підприємства.

Процес управління інвестиціями підприємства включає:

 • вироблення і реалізацію довгострокової інвестиційної стратегії;
 • тактичне управління інвестиціями (формування інвестиційного портфеля, моніторинг, коригування плану);
 • оперативне управління інвестиційними проектами.

Цілі інвестиційної програми визначаються інвестиційною стратегією підприємства.

У загальному випадку призначення інвестиційної програми та інвестиційного проекту полягає в наступному:

 • визначити загальні інвестиційні та виробничі витрати;
 • оцінити привабливість проекту з точки зору комерційних інтересів інвесторів;
 • виявити фінансову спроможність підприємства;
 • оцінити ризик інвестицій;
 • обґрунтувати доцільність участі в проекті інвесторів і партнерів.

Аналіз витрат складається з 2-х груп операцій, спрямованих на аналіз власне інвестиційних витрат і витрат виробництва (рис.2).

Малюнок 2. Аналіз інвестиційних витрат і витрат виробництва

Оцінка ефективності інвестицій умовно ділиться на комерційну і бюджетну.

Оцінка бюджетної ефективності відображає фінансові наслідки здійснення проекту для федерального і регіонального бюджетів (якщо вони задіяні), а також соціальні наслідки реалізації проекту.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті

Малюнок 3. Оцінка комерційної ефективності

Формування стратегії фінансування інвестиційного проекту підрозділяється на ряд етапів:

 • Етап 1. Виявлення джерел фінансування, складу потенційних інвесторів, умов їх залучення.
 • Етап 2. Обгрунтування вибору схеми фінансування, виявлення наслідків її реалізації.
 • Етап 3. Складання кошторису щорічних фінансових витрат і графіка виплат за зобов'язаннями.
 • Етап 4. Розрахунок зведеного потоку грошей для фінансування всіх витрат, включаючи погашення банківської позички.

Зміст інвестиційного бізнес-плану дещо відрізняється від змісту бізнес-планів інших типів. Бізнес-план інвестиційної програми включає в себе наступні розділи (відмінні розділи бізнес-плану такого типу виділені рамками) (рис. 4):

Малюнок 4. Зміст інвестиційного бізнес-плану

Слід підкреслити, що структура бізнес-плану інвестиційного проекту не є жорстко регламентованої. На відміну від інших типів бізнес-планів, в складі бізнес-плану інвестиційного проекту додатково присутні розділи "Сутність інвестиційного проекту" та "Інвестиційний план (програма)". При викладі суті проекту важливо лаконічно викласти основні ідеї та умови здійсненності проекту. Інвестиційний план повинен містити розрахунок інвестиційних витрат, програми закупівлі обладнання і будівництва, і головне, всі заходи повинні бути узгоджені за строками.

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Розгорнута структура бізнес-плану інвестиційного проекту

Титульний аркуш

1. Загальні відомості

  1.1. Місцезнаходження об'єкта інвестицій, його виробнича схема, галузева приналежність, передбачувана форма власності та організаційно-правова форма діяльності основного інвестора, посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника.
  1.2. Загальні і конкретні цілі проекту.
  1.3. Техніко-економічний рівень виробництва запланованій до виробництва продукції, її конкурентоспроможність, області збуту.

2. Резюме

  2.1. Обгрунтування економічних переваг об'єкта інвестицій в порівнянні з досягнутим рівнем на аналогічних об'єктах. 2.2. Потреба в фінансових ресурсах для реалізації проекту. 2.3. Фінансові результати, які очікується отримати в майбутньому від реалізації проекту: обсяг виробництва і продажів, витрати на виробництво і рекламу, валова і чистий прибуток, рентабельність і термін окупності інвестицій.

3. Опис галузі, в рамках якої здійснюються інвестиції

  3.1. Аналіз поточного стану та перспектив розвитку виробництва даного виду продукції в галузі. 3.2. Частка проекту в обсягах галузі з виробництва даного виду продукції. Прогнози зміни на найближчу перспективу. 3.3. Географічне розташування галузевого ринку, характеристика потенційних клієнтів, їх можливості і частки в загальному обсязі продажів, тенденції зміни.

4. Сутність запропонованого проекту

  4.1. Опис продукції, робіт або послуг, що підлягають продажу після здійснення проекту, функціональне призначення, технологічність, універсальність, відповідність стандартам, наявність патентів, наявність товарного знака. 4.2. Стадія розвитку проекту на момент складання бізнес-плану: ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія, діюче виробництво. 4.3. Вимоги до гарантійного та післягарантійного обслуговування. 4.4. Умови експорту продукції, конкурентоспроможність на зовнішньому ринку, необхідність створення власної мережі збуту. 4.5. Основні відмінності запропонованої до виробництва продукції від вітчизняних та імпортних аналогів. 4.6. Аргументи, що обгрунтовують успіх реалізації проекту.

5. Оцінка ринків збуту і конкурентів

  5.1. Основні споживачі (покупці), поодинокі споживачі, їх географічне розташування, вимоги до якості та післяпродажного обслуговування. 5.2. Розміри, рівень, тенденції розвитку та специфічні особливості обраних сегментів ринку. 5.3. Найближчі плани по виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал. 5.4. Стратегія збуту і просування товару на нові ринки, цінова політика, заходи щодо стимулювання збуту. 5.5. Оцінка переваг і недоліків в роботі конкурентів, їх потенційні частки ранка, загальне економічне становище на ринку, включаючи визначення рейтингу ділової активності.

6. План маркетингу

  6.1. Заходи по максимальному пристосуванню діяльності фірми до розробки і реалізації проекту. 6.2. Маркетингове середовище реалізації проекту, маркетингові посередники. 6.3. Реклама і організація продажів. 6.4. Програма маркетингового контролю.

7. План виробництва

  7.1. Основні вимоги до організації виробничого процесу. 7.2. Прийнята технологія, що здійснюються нововведення. 7.3. Виробнича база, склад необхідного обладнання для реалізації проекту, його основні постачальники. 7.4. Прогноз споживання матеріальних ресурсів, основні постачальники і порівняльний рівень витрат по матеріально-технічному забезпеченню. 7.5. Потреба в робочих і управлінських кадрах, які використовуються системи оплати і стимулювання праці. 7.6. Поточні витрати виробництва. 7.7. Екологічна безпека проекту: заходи, витрати, ефективність.

8. Організаційний план

  8.1. Передбачувана форма власності, відомості про партнерів і основних власників. 8.2. Організаційна структура управління розробкою та реалізацією інвестиційного проекту. 8.3. Принципи відбору керівників, фахівців і виконавців, їх атестація і система підвищення кваліфікації.

9. Оцінка і попередження ризику

  9.1. Слабкі та сильні сторони проекту. 9.2. Імовірність виникнення ризиків за всіма можливими формами їх прояву. Заходи щодо попередження ризику. 9.3. Заходи щодо забезпечення економічної безпеки проекту. 9.4. Заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки проекту.

10. Фінансовий план

  10.1. План доходів і витрат. 10.2. План грошових надходжень і виплат. 10.3. Зведений баланс активів і пасивів. 10.4. Оцінка ефективності інвестиційного проекту. 10.5. Графіки повернення позикових і залучених коштів. 10.6. Графіки освоєння інвестицій протягом всього періоду розробки і реалізації проекту.

11. Висновки і пропозиції

12. Додатки

Бізнес-план починається з титульного аркуша, на якому зазначаються: найменування та адреса підприємства - ініціатора проекту, його назву, час розробки бізнес-плану.

Загальні відомості містять дані про основні реквізити підприємства-ініціатора інвестиційного проекту (включаючи адреси, телефони, факси, прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства і виконавця проекту), його місцезнаходження, галузевої приналежності, сфері і організаційно-правову форму діяльності. У цьому ж початковому розділі вказуються загальні і конкретні цілі інвестиційного проекту, техніко-економічний рівень намічуваних до виробництва продукції або послуг, їх конкурентоспроможність і можливість збуту і продажу, загальні параметри інвестиційних витрат і їх окупності, інші основні дані, що відображають суть проекту і його результатів .

Проект має на меті повинна мати кількісну визначеність, тобто в цьому розділі повинні бути конкретні дані про збільшення обсягу виробництва або про обсяг випуску якісно нової продукції і т.д. При цьому передбачаються конкретні цілі можуть розбиватися на складові їх подцели, встановлюватися послідовність і конкретні терміни їх досягнення.

Важливою складовою зазначеного розділу є дані про техніко-економічному рівні створюваного підприємства, виробництва, пропонованої до випуску продукції, її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. У нього включають також відомості про структуру капіталу підприємства, фінансової стійкості, методи управління і т.д., що забезпечують його стійке положення на ринку продукції та послуг.

Меморандум конфіденційності включається в загальні відомості з метою попередження осіб, що допускаються до ознайомлення з бізнес-планом, про конфіденційність міститься в ньому інформації. Бізнес-плани можуть мати і грифи секретності, що обмежують коло потенційних читачів.

Резюме. Основними складовими розділу зазвичай є:

 • обгрунтоване виклад переваг об'єкта інвестування в порівнянні з досягнутим рівнем виробництва і продукції, що випускається (послуг) на інших існуючих або перебувають в стадії будівництва, реконструкції, технічного переозброєння аналогічного напрямку і профілю підприємствах, виробництвах;
 • дані потреби в фінансових та інших ресурсах для реалізації інвестиційного проекту;
 • економічні, соціальні, екологічні та фінансові результати, які очікується отримати в результаті реалізації проекту (валова і чистий прибуток, рентабельність капіталу, термін окупності інвестицій, збільшення числа робочих місць і поліпшення якості трудового життя працюючих, зменшення шкідливих викидів в повітряний і водний басейни, і т.д.);
 • дані про обсяги запланованій до випуску продукції (послуг), обсягах продажів, витрати на виробництво, збут і т.п.

Опис підприємства і галузі, як правило, містить підрозділи:

 • аналіз поточного стану і перспектив розвитку виробництва запланованій до випуску продукції в галузі;
 • дані про обсяги виробництва, реалізації продукції (послуг) в галузі, частці планованого обсягу виробництва в загальному обсязі виробництва галузі;
 • географічне положення і стан галузевого ринку (із зазначенням переліку та характеристикою потенційних покупців, їх можливостей, фактичного обсягу продажів, обсягу незадоволеного попиту, тенденцій розвитку ринку).

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Сутність інвестиційного проекту. Цей розділ включає в себе:

 • опис продукції (робіт, послуг), що підлягає виробництву і реалізації в результаті здійснення інвестиційного проекту: її функціональне призначення, для яких цілей призначена, властивості (в тому числі специфічні, що визначають переваги продукції), технологічність у виробництві, універсальність, відповідність стандартам, вартість і ін .;
 • виклад стадій розвитку проекту - ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія продукції, серійне виробництво, організація гарантійного і післягарантійного обслуговування;
 • дані про умови експорту продукції, що включають оцінку її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку, цін реалізації за даними маркетингу, патентної чистоті, а також рішення по організації збуту, створення дилерської мережі і т.д .;
 • виклад відмінностей запланованій до випуску продукції (послуг) від аналогічної вітчизняної та імпортної продукції;
 • аргументацію, що обгрунтовує успішне здійснення інвестиційного проекту.

Оцінка ринків збуту і конкурентів. По кожному виду запланованій до випуску продукції в рамках оцінки її конкурентоспроможності в бізнес-плані відображаються:

а) якість, техніко-економічні показники продукції, престиж торгової марки, рівень післяпродажного обслуговування, рівень упаковки, гарантійний термін служби, унікальність, багатоплановість використання, надійність, патентна чистота;

б) ціна реалізації продукції, знижки з ціни при різних умовах поставки, форми платежів за неї, в тому числі на умовах кредиту, лізингу і т.д .;

в) форми збуту (пряма доставка, через торгових представників, оптових посередників, дилерів і ін.), системи доставки і складування;

г) система просування продукції на ринки (прямий продаж виробником, демонстраційна торгівля, показ зразків на виставках і ярмарках, стимулювання покупців і т.д.);

д) система просування продукції по каналах збуту (продаж на конкурсній основі, стимулювання посередників цінами і умовами продажу, телевізійний маркетинг, реклама через засоби масової і виробничої інформації).

Розділ оцінки ринків збуту і конкурентів відповідно до викладеного вище містить такі відомості:

 • про основні споживачах (покупців) запланованій до випуску продукції, в тому числі одиничних самостійних, їх географічному розміщенні;
 • за обсягом і цінами продажу, перспективам розширення і збуту продукції;
 • за розмірами, рівнем і тенденціям розвитку ринків збуту з відображенням труднощі проникнення на ринки;
 • про шляхи виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал або його збільшенні в зв'язку з реалізацією інвестиційного проекту;
 • про стратегію збуту, просування продукції на ринки, включаючи розрахунок і обгрунтування цін реалізації, цінової політики, організацію реклами, сервісного обслуговування, заходи щодо стимулювання збуту;
 • про потенційних і діючих конкурентів, їх частки на ринках, фінансове становище, рівні застосовуваної ними технології, імідж і авторитет.

План маркетингу містить: опис ринків, їх основних сегментів; перелік споживачів продукції, основних конкуруючих фірм; аналіз можливих ускладнень при збуті продукції через конкуренцію, дії, що забезпечують їх усунення (забезпечення конкурентної переваги); визначення стратегії маркетингу - програми діяльності в усіх напрямках і позиціях маркетингових досліджень, по цільових ринках; заходи по контролю маркетингових досліджень.

У випадках, коли інвестиційним проектом передбачається виробництво не одного, а декількох видів продукції, їх асортиментних груп, в зв'язку з чим потрібно працювати на декількох ринках і їх сегментах, то можливо складання планів маркетингу по кожному виду або асортиментної групи і навіть позиції номенклатурного ряду продукції .

У плані маркетингу доцільно також опрацьовувати питання ціноутворення. Дослідити такі проблеми: які ціни на продукцію встановити виходячи з ринкової кон'юнктури; забезпечать вони відшкодування витрат виробництва і отримання необхідної норми рентабельності на вкладений капітал; в якій мірі встановлюються ціни відображають попит на продукцію і конкуренцію на ринку; які можливі заходи необхідно вжити в разі, якщо конкуренти знизять свої ціни; якою має бути спільна стратегія при встановленні цін і т.п.

У плані маркетингу важливо також розробити схеми і форми збуту продукції (зі складу виробника, з проміжних територіальних складів і баз, через посередників, оптом, в роздріб), визначити вид застосовуваного транспорту, ємність складів, необхідні запаси на складах в залежності від виду транспорту, а також методи стимулювання продажів, організацію передпродажного і післяпродажного обслуговування і ін.

План маркетингу, в загальному вигляді, включає в себе:

Сутність і структура інвестиційної програмиРоманова Марія В'ячеславівна

Романова Марія В'ячеславівна


Інвестиційна програма з'являється на світ як результат інвестиційної діяльності на підприємстві та формується в руслі його інвестиційної стратегії (рис.1).

Малюнок 1. Розробка інвестиційної програми

Основними напрямками інвестиційної діяльності на підприємстві є:

 • оновлення і розвиток матеріально-технічної бази (розширення основних фондів);
 • нарощування обсягів виробництва;
 • освоєння нових видів діяльності.

Планування інвестицій здійснюється або в формі окремих інвестиційних проектів, або в формі інвестиційної програми, що входить в бізнес-план підприємства.

Процес управління інвестиціями підприємства включає:

 • вироблення і реалізацію довгострокової інвестиційної стратегії;
 • тактичне управління інвестиціями (формування інвестиційного портфеля, моніторинг, коригування плану);
 • оперативне управління інвестиційними проектами.

Цілі інвестиційної програми визначаються інвестиційною стратегією підприємства.

У загальному випадку призначення інвестиційної програми та інвестиційного проекту полягає в наступному:

 • визначити загальні інвестиційні та виробничі витрати;
 • оцінити привабливість проекту з точки зору комерційних інтересів інвесторів;
 • виявити фінансову спроможність підприємства;
 • оцінити ризик інвестицій;
 • обґрунтувати доцільність участі в проекті інвесторів і партнерів.

Аналіз витрат складається з 2-х груп операцій, спрямованих на аналіз власне інвестиційних витрат і витрат виробництва (рис.2).

Малюнок 2. Аналіз інвестиційних витрат і витрат виробництва

Оцінка ефективності інвестицій умовно ділиться на комерційну і бюджетну.

Оцінка бюджетної ефективності відображає фінансові наслідки здійснення проекту для федерального і регіонального бюджетів (якщо вони задіяні), а також соціальні наслідки реалізації проекту.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті

Малюнок 3. Оцінка комерційної ефективності

Формування стратегії фінансування інвестиційного проекту підрозділяється на ряд етапів:

 • Етап 1. Виявлення джерел фінансування, складу потенційних інвесторів, умов їх залучення.
 • Етап 2. Обгрунтування вибору схеми фінансування, виявлення наслідків її реалізації.
 • Етап 3. Складання кошторису щорічних фінансових витрат і графіка виплат за зобов'язаннями.
 • Етап 4. Розрахунок зведеного потоку грошей для фінансування всіх витрат, включаючи погашення банківської позички.

Зміст інвестиційного бізнес-плану дещо відрізняється від змісту бізнес-планів інших типів. Бізнес-план інвестиційної програми включає в себе наступні розділи (відмінні розділи бізнес-плану такого типу виділені рамками) (рис. 4):

Малюнок 4. Зміст інвестиційного бізнес-плану

Слід підкреслити, що структура бізнес-плану інвестиційного проекту не є жорстко регламентованої. На відміну від інших типів бізнес-планів, в складі бізнес-плану інвестиційного проекту додатково присутні розділи "Сутність інвестиційного проекту" та "Інвестиційний план (програма)". При викладі суті проекту важливо лаконічно викласти основні ідеї та умови здійсненності проекту. Інвестиційний план повинен містити розрахунок інвестиційних витрат, програми закупівлі обладнання і будівництва, і головне, всі заходи повинні бути узгоджені за строками.

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Розгорнута структура бізнес-плану інвестиційного проекту

Титульний аркуш

1. Загальні відомості

  1.1. Місцезнаходження об'єкта інвестицій, його виробнича схема, галузева приналежність, передбачувана форма власності та організаційно-правова форма діяльності основного інвестора, посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника.
  1.2. Загальні і конкретні цілі проекту.
  1.3. Техніко-економічний рівень виробництва запланованій до виробництва продукції, її конкурентоспроможність, області збуту.

2. Резюме

  2.1. Обгрунтування економічних переваг об'єкта інвестицій в порівнянні з досягнутим рівнем на аналогічних об'єктах. 2.2. Потреба в фінансових ресурсах для реалізації проекту. 2.3. Фінансові результати, які очікується отримати в майбутньому від реалізації проекту: обсяг виробництва і продажів, витрати на виробництво і рекламу, валова і чистий прибуток, рентабельність і термін окупності інвестицій.

3. Опис галузі, в рамках якої здійснюються інвестиції

  3.1. Аналіз поточного стану та перспектив розвитку виробництва даного виду продукції в галузі. 3.2. Частка проекту в обсягах галузі з виробництва даного виду продукції. Прогнози зміни на найближчу перспективу. 3.3. Географічне розташування галузевого ринку, характеристика потенційних клієнтів, їх можливості і частки в загальному обсязі продажів, тенденції зміни.

4. Сутність запропонованого проекту

  4.1. Опис продукції, робіт або послуг, що підлягають продажу після здійснення проекту, функціональне призначення, технологічність, універсальність, відповідність стандартам, наявність патентів, наявність товарного знака. 4.2. Стадія розвитку проекту на момент складання бізнес-плану: ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія, діюче виробництво. 4.3. Вимоги до гарантійного та післягарантійного обслуговування. 4.4. Умови експорту продукції, конкурентоспроможність на зовнішньому ринку, необхідність створення власної мережі збуту. 4.5. Основні відмінності запропонованої до виробництва продукції від вітчизняних та імпортних аналогів. 4.6. Аргументи, що обгрунтовують успіх реалізації проекту.

5. Оцінка ринків збуту і конкурентів

  5.1. Основні споживачі (покупці), поодинокі споживачі, їх географічне розташування, вимоги до якості та післяпродажного обслуговування. 5.2. Розміри, рівень, тенденції розвитку та специфічні особливості обраних сегментів ринку. 5.3. Найближчі плани по виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал. 5.4. Стратегія збуту і просування товару на нові ринки, цінова політика, заходи щодо стимулювання збуту. 5.5. Оцінка переваг і недоліків в роботі конкурентів, їх потенційні частки ранка, загальне економічне становище на ринку, включаючи визначення рейтингу ділової активності.

6. План маркетингу

  6.1. Заходи по максимальному пристосуванню діяльності фірми до розробки і реалізації проекту. 6.2. Маркетингове середовище реалізації проекту, маркетингові посередники. 6.3. Реклама і організація продажів. 6.4. Програма маркетингового контролю.

7. План виробництва

  7.1. Основні вимоги до організації виробничого процесу. 7.2. Прийнята технологія, що здійснюються нововведення. 7.3. Виробнича база, склад необхідного обладнання для реалізації проекту, його основні постачальники. 7.4. Прогноз споживання матеріальних ресурсів, основні постачальники і порівняльний рівень витрат по матеріально-технічному забезпеченню. 7.5. Потреба в робочих і управлінських кадрах, які використовуються системи оплати і стимулювання праці. 7.6. Поточні витрати виробництва. 7.7. Екологічна безпека проекту: заходи, витрати, ефективність.

8. Організаційний план

  8.1. Передбачувана форма власності, відомості про партнерів і основних власників. 8.2. Організаційна структура управління розробкою та реалізацією інвестиційного проекту. 8.3. Принципи відбору керівників, фахівців і виконавців, їх атестація і система підвищення кваліфікації.

9. Оцінка і попередження ризику

  9.1. Слабкі та сильні сторони проекту. 9.2. Імовірність виникнення ризиків за всіма можливими формами їх прояву. Заходи щодо попередження ризику. 9.3. Заходи щодо забезпечення економічної безпеки проекту. 9.4. Заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки проекту.

10. Фінансовий план

  10.1. План доходів і витрат. 10.2. План грошових надходжень і виплат. 10.3. Зведений баланс активів і пасивів. 10.4. Оцінка ефективності інвестиційного проекту. 10.5. Графіки повернення позикових і залучених коштів. 10.6. Графіки освоєння інвестицій протягом всього періоду розробки і реалізації проекту.

11. Висновки і пропозиції

12. Додатки

Бізнес-план починається з титульного аркуша, на якому зазначаються: найменування та адреса підприємства - ініціатора проекту, його назву, час розробки бізнес-плану.

Загальні відомості містять дані про основні реквізити підприємства-ініціатора інвестиційного проекту (включаючи адреси, телефони, факси, прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства і виконавця проекту), його місцезнаходження, галузевої приналежності, сфері і організаційно-правову форму діяльності. У цьому ж початковому розділі вказуються загальні і конкретні цілі інвестиційного проекту, техніко-економічний рівень намічуваних до виробництва продукції або послуг, їх конкурентоспроможність і можливість збуту і продажу, загальні параметри інвестиційних витрат і їх окупності, інші основні дані, що відображають суть проекту і його результатів .

Проект має на меті повинна мати кількісну визначеність, тобто в цьому розділі повинні бути конкретні дані про збільшення обсягу виробництва або про обсяг випуску якісно нової продукції і т.д. При цьому передбачаються конкретні цілі можуть розбиватися на складові їх подцели, встановлюватися послідовність і конкретні терміни їх досягнення.

Важливою складовою зазначеного розділу є дані про техніко-економічному рівні створюваного підприємства, виробництва, пропонованої до випуску продукції, її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. У нього включають також відомості про структуру капіталу підприємства, фінансової стійкості, методи управління і т.д., що забезпечують його стійке положення на ринку продукції та послуг.

Меморандум конфіденційності включається в загальні відомості з метою попередження осіб, що допускаються до ознайомлення з бізнес-планом, про конфіденційність міститься в ньому інформації. Бізнес-плани можуть мати і грифи секретності, що обмежують коло потенційних читачів.

Резюме. Основними складовими розділу зазвичай є:

 • обгрунтоване виклад переваг об'єкта інвестування в порівнянні з досягнутим рівнем виробництва і продукції, що випускається (послуг) на інших існуючих або перебувають в стадії будівництва, реконструкції, технічного переозброєння аналогічного напрямку і профілю підприємствах, виробництвах;
 • дані потреби в фінансових та інших ресурсах для реалізації інвестиційного проекту;
 • економічні, соціальні, екологічні та фінансові результати, які очікується отримати в результаті реалізації проекту (валова і чистий прибуток, рентабельність капіталу, термін окупності інвестицій, збільшення числа робочих місць і поліпшення якості трудового життя працюючих, зменшення шкідливих викидів в повітряний і водний басейни, і т.д.);
 • дані про обсяги запланованій до випуску продукції (послуг), обсягах продажів, витрати на виробництво, збут і т.п.

Опис підприємства і галузі, як правило, містить підрозділи:

 • аналіз поточного стану і перспектив розвитку виробництва запланованій до випуску продукції в галузі;
 • дані про обсяги виробництва, реалізації продукції (послуг) в галузі, частці планованого обсягу виробництва в загальному обсязі виробництва галузі;
 • географічне положення і стан галузевого ринку (із зазначенням переліку та характеристикою потенційних покупців, їх можливостей, фактичного обсягу продажів, обсягу незадоволеного попиту, тенденцій розвитку ринку).

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Сутність інвестиційного проекту. Цей розділ включає в себе:

 • опис продукції (робіт, послуг), що підлягає виробництву і реалізації в результаті здійснення інвестиційного проекту: її функціональне призначення, для яких цілей призначена, властивості (в тому числі специфічні, що визначають переваги продукції), технологічність у виробництві, універсальність, відповідність стандартам, вартість і ін .;
 • виклад стадій розвитку проекту - ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія продукції, серійне виробництво, організація гарантійного і післягарантійного обслуговування;
 • дані про умови експорту продукції, що включають оцінку її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку, цін реалізації за даними маркетингу, патентної чистоті, а також рішення по організації збуту, створення дилерської мережі і т.д .;
 • виклад відмінностей запланованій до випуску продукції (послуг) від аналогічної вітчизняної та імпортної продукції;
 • аргументацію, що обгрунтовує успішне здійснення інвестиційного проекту.

Оцінка ринків збуту і конкурентів. По кожному виду запланованій до випуску продукції в рамках оцінки її конкурентоспроможності в бізнес-плані відображаються:

а) якість, техніко-економічні показники продукції, престиж торгової марки, рівень післяпродажного обслуговування, рівень упаковки, гарантійний термін служби, унікальність, багатоплановість використання, надійність, патентна чистота;

б) ціна реалізації продукції, знижки з ціни при різних умовах поставки, форми платежів за неї, в тому числі на умовах кредиту, лізингу і т.д .;

в) форми збуту (пряма доставка, через торгових представників, оптових посередників, дилерів і ін.), системи доставки і складування;

г) система просування продукції на ринки (прямий продаж виробником, демонстраційна торгівля, показ зразків на виставках і ярмарках, стимулювання покупців і т.д.);

д) система просування продукції по каналах збуту (продаж на конкурсній основі, стимулювання посередників цінами і умовами продажу, телевізійний маркетинг, реклама через засоби масової і виробничої інформації).

Розділ оцінки ринків збуту і конкурентів відповідно до викладеного вище містить такі відомості:

 • про основні споживачах (покупців) запланованій до випуску продукції, в тому числі одиничних самостійних, їх географічному розміщенні;
 • за обсягом і цінами продажу, перспективам розширення і збуту продукції;
 • за розмірами, рівнем і тенденціям розвитку ринків збуту з відображенням труднощі проникнення на ринки;
 • про шляхи виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал або його збільшенні в зв'язку з реалізацією інвестиційного проекту;
 • про стратегію збуту, просування продукції на ринки, включаючи розрахунок і обгрунтування цін реалізації, цінової політики, організацію реклами, сервісного обслуговування, заходи щодо стимулювання збуту;
 • про потенційних і діючих конкурентів, їх частки на ринках, фінансове становище, рівні застосовуваної ними технології, імідж і авторитет.

План маркетингу містить: опис ринків, їх основних сегментів; перелік споживачів продукції, основних конкуруючих фірм; аналіз можливих ускладнень при збуті продукції через конкуренцію, дії, що забезпечують їх усунення (забезпечення конкурентної переваги); визначення стратегії маркетингу - програми діяльності в усіх напрямках і позиціях маркетингових досліджень, по цільових ринках; заходи по контролю маркетингових досліджень.

У випадках, коли інвестиційним проектом передбачається виробництво не одного, а декількох видів продукції, їх асортиментних груп, в зв'язку з чим потрібно працювати на декількох ринках і їх сегментах, то можливо складання планів маркетингу по кожному виду або асортиментної групи і навіть позиції номенклатурного ряду продукції .

У плані маркетингу доцільно також опрацьовувати питання ціноутворення. Дослідити такі проблеми: які ціни на продукцію встановити виходячи з ринкової кон'юнктури; забезпечать вони відшкодування витрат виробництва і отримання необхідної норми рентабельності на вкладений капітал; в якій мірі встановлюються ціни відображають попит на продукцію і конкуренцію на ринку; які можливі заходи необхідно вжити в разі, якщо конкуренти знизять свої ціни; якою має бути спільна стратегія при встановленні цін і т.п.

У плані маркетингу важливо також розробити схеми і форми збуту продукції (зі складу виробника, з проміжних територіальних складів і баз, через посередників, оптом, в роздріб), визначити вид застосовуваного транспорту, ємність складів, необхідні запаси на складах в залежності від виду транспорту, а також методи стимулювання продажів, організацію передпродажного і післяпродажного обслуговування і ін.

План маркетингу, в загальному вигляді, включає в себе:

Сутність і структура інвестиційної програмиРоманова Марія В'ячеславівна

Романова Марія В'ячеславівна


Інвестиційна програма з'являється на світ як результат інвестиційної діяльності на підприємстві та формується в руслі його інвестиційної стратегії (рис.1).

Малюнок 1. Розробка інвестиційної програми

Основними напрямками інвестиційної діяльності на підприємстві є:

 • оновлення і розвиток матеріально-технічної бази (розширення основних фондів);
 • нарощування обсягів виробництва;
 • освоєння нових видів діяльності.

Планування інвестицій здійснюється або в формі окремих інвестиційних проектів, або в формі інвестиційної програми, що входить в бізнес-план підприємства.

Процес управління інвестиціями підприємства включає:

 • вироблення і реалізацію довгострокової інвестиційної стратегії;
 • тактичне управління інвестиціями (формування інвестиційного портфеля, моніторинг, коригування плану);
 • оперативне управління інвестиційними проектами.

Цілі інвестиційної програми визначаються інвестиційною стратегією підприємства.

У загальному випадку призначення інвестиційної програми та інвестиційного проекту полягає в наступному:

 • визначити загальні інвестиційні та виробничі витрати;
 • оцінити привабливість проекту з точки зору комерційних інтересів інвесторів;
 • виявити фінансову спроможність підприємства;
 • оцінити ризик інвестицій;
 • обґрунтувати доцільність участі в проекті інвесторів і партнерів.

Аналіз витрат складається з 2-х груп операцій, спрямованих на аналіз власне інвестиційних витрат і витрат виробництва (рис.2).

Малюнок 2. Аналіз інвестиційних витрат і витрат виробництва

Оцінка ефективності інвестицій умовно ділиться на комерційну і бюджетну.

Оцінка бюджетної ефективності відображає фінансові наслідки здійснення проекту для федерального і регіонального бюджетів (якщо вони задіяні), а також соціальні наслідки реалізації проекту.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті

Малюнок 3. Оцінка комерційної ефективності

Формування стратегії фінансування інвестиційного проекту підрозділяється на ряд етапів:

 • Етап 1. Виявлення джерел фінансування, складу потенційних інвесторів, умов їх залучення.
 • Етап 2. Обгрунтування вибору схеми фінансування, виявлення наслідків її реалізації.
 • Етап 3. Складання кошторису щорічних фінансових витрат і графіка виплат за зобов'язаннями.
 • Етап 4. Розрахунок зведеного потоку грошей для фінансування всіх витрат, включаючи погашення банківської позички.

Зміст інвестиційного бізнес-плану дещо відрізняється від змісту бізнес-планів інших типів. Бізнес-план інвестиційної програми включає в себе наступні розділи (відмінні розділи бізнес-плану такого типу виділені рамками) (рис. 4):

Малюнок 4. Зміст інвестиційного бізнес-плану

Слід підкреслити, що структура бізнес-плану інвестиційного проекту не є жорстко регламентованої. На відміну від інших типів бізнес-планів, в складі бізнес-плану інвестиційного проекту додатково присутні розділи "Сутність інвестиційного проекту" та "Інвестиційний план (програма)". При викладі суті проекту важливо лаконічно викласти основні ідеї та умови здійсненності проекту. Інвестиційний план повинен містити розрахунок інвестиційних витрат, програми закупівлі обладнання і будівництва, і головне, всі заходи повинні бути узгоджені за строками.

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Розгорнута структура бізнес-плану інвестиційного проекту

Титульний аркуш

1. Загальні відомості

  1.1. Місцезнаходження об'єкта інвестицій, його виробнича схема, галузева приналежність, передбачувана форма власності та організаційно-правова форма діяльності основного інвестора, посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника.
  1.2. Загальні і конкретні цілі проекту.
  1.3. Техніко-економічний рівень виробництва запланованій до виробництва продукції, її конкурентоспроможність, області збуту.

2. Резюме

  2.1. Обгрунтування економічних переваг об'єкта інвестицій в порівнянні з досягнутим рівнем на аналогічних об'єктах. 2.2. Потреба в фінансових ресурсах для реалізації проекту. 2.3. Фінансові результати, які очікується отримати в майбутньому від реалізації проекту: обсяг виробництва і продажів, витрати на виробництво і рекламу, валова і чистий прибуток, рентабельність і термін окупності інвестицій.

3. Опис галузі, в рамках якої здійснюються інвестиції

  3.1. Аналіз поточного стану та перспектив розвитку виробництва даного виду продукції в галузі. 3.2. Частка проекту в обсягах галузі з виробництва даного виду продукції. Прогнози зміни на найближчу перспективу. 3.3. Географічне розташування галузевого ринку, характеристика потенційних клієнтів, їх можливості і частки в загальному обсязі продажів, тенденції зміни.

4. Сутність запропонованого проекту

  4.1. Опис продукції, робіт або послуг, що підлягають продажу після здійснення проекту, функціональне призначення, технологічність, універсальність, відповідність стандартам, наявність патентів, наявність товарного знака. 4.2. Стадія розвитку проекту на момент складання бізнес-плану: ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія, діюче виробництво. 4.3. Вимоги до гарантійного та післягарантійного обслуговування. 4.4. Умови експорту продукції, конкурентоспроможність на зовнішньому ринку, необхідність створення власної мережі збуту. 4.5. Основні відмінності запропонованої до виробництва продукції від вітчизняних та імпортних аналогів. 4.6. Аргументи, що обгрунтовують успіх реалізації проекту.

5. Оцінка ринків збуту і конкурентів

  5.1. Основні споживачі (покупці), поодинокі споживачі, їх географічне розташування, вимоги до якості та післяпродажного обслуговування. 5.2. Розміри, рівень, тенденції розвитку та специфічні особливості обраних сегментів ринку. 5.3. Найближчі плани по виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал. 5.4. Стратегія збуту і просування товару на нові ринки, цінова політика, заходи щодо стимулювання збуту. 5.5. Оцінка переваг і недоліків в роботі конкурентів, їх потенційні частки ранка, загальне економічне становище на ринку, включаючи визначення рейтингу ділової активності.

6. План маркетингу

  6.1. Заходи по максимальному пристосуванню діяльності фірми до розробки і реалізації проекту. 6.2. Маркетингове середовище реалізації проекту, маркетингові посередники. 6.3. Реклама і організація продажів. 6.4. Програма маркетингового контролю.

7. План виробництва

  7.1. Основні вимоги до організації виробничого процесу. 7.2. Прийнята технологія, що здійснюються нововведення. 7.3. Виробнича база, склад необхідного обладнання для реалізації проекту, його основні постачальники. 7.4. Прогноз споживання матеріальних ресурсів, основні постачальники і порівняльний рівень витрат по матеріально-технічному забезпеченню. 7.5. Потреба в робочих і управлінських кадрах, які використовуються системи оплати і стимулювання праці. 7.6. Поточні витрати виробництва. 7.7. Екологічна безпека проекту: заходи, витрати, ефективність.

8. Організаційний план

  8.1. Передбачувана форма власності, відомості про партнерів і основних власників. 8.2. Організаційна структура управління розробкою та реалізацією інвестиційного проекту. 8.3. Принципи відбору керівників, фахівців і виконавців, їх атестація і система підвищення кваліфікації.

9. Оцінка і попередження ризику

  9.1. Слабкі та сильні сторони проекту. 9.2. Імовірність виникнення ризиків за всіма можливими формами їх прояву. Заходи щодо попередження ризику. 9.3. Заходи щодо забезпечення економічної безпеки проекту. 9.4. Заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки проекту.

10. Фінансовий план

  10.1. План доходів і витрат. 10.2. План грошових надходжень і виплат. 10.3. Зведений баланс активів і пасивів. 10.4. Оцінка ефективності інвестиційного проекту. 10.5. Графіки повернення позикових і залучених коштів. 10.6. Графіки освоєння інвестицій протягом всього періоду розробки і реалізації проекту.

11. Висновки і пропозиції

12. Додатки

Бізнес-план починається з титульного аркуша, на якому зазначаються: найменування та адреса підприємства - ініціатора проекту, його назву, час розробки бізнес-плану.

Загальні відомості містять дані про основні реквізити підприємства-ініціатора інвестиційного проекту (включаючи адреси, телефони, факси, прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства і виконавця проекту), його місцезнаходження, галузевої приналежності, сфері і організаційно-правову форму діяльності. У цьому ж початковому розділі вказуються загальні і конкретні цілі інвестиційного проекту, техніко-економічний рівень намічуваних до виробництва продукції або послуг, їх конкурентоспроможність і можливість збуту і продажу, загальні параметри інвестиційних витрат і їх окупності, інші основні дані, що відображають суть проекту і його результатів .

Проект має на меті повинна мати кількісну визначеність, тобто в цьому розділі повинні бути конкретні дані про збільшення обсягу виробництва або про обсяг випуску якісно нової продукції і т.д. При цьому передбачаються конкретні цілі можуть розбиватися на складові їх подцели, встановлюватися послідовність і конкретні терміни їх досягнення.

Важливою складовою зазначеного розділу є дані про техніко-економічному рівні створюваного підприємства, виробництва, пропонованої до випуску продукції, її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. У нього включають також відомості про структуру капіталу підприємства, фінансової стійкості, методи управління і т.д., що забезпечують його стійке положення на ринку продукції та послуг.

Меморандум конфіденційності включається в загальні відомості з метою попередження осіб, що допускаються до ознайомлення з бізнес-планом, про конфіденційність міститься в ньому інформації. Бізнес-плани можуть мати і грифи секретності, що обмежують коло потенційних читачів.

Резюме. Основними складовими розділу зазвичай є:

 • обгрунтоване виклад переваг об'єкта інвестування в порівнянні з досягнутим рівнем виробництва і продукції, що випускається (послуг) на інших існуючих або перебувають в стадії будівництва, реконструкції, технічного переозброєння аналогічного напрямку і профілю підприємствах, виробництвах;
 • дані потреби в фінансових та інших ресурсах для реалізації інвестиційного проекту;
 • економічні, соціальні, екологічні та фінансові результати, які очікується отримати в результаті реалізації проекту (валова і чистий прибуток, рентабельність капіталу, термін окупності інвестицій, збільшення числа робочих місць і поліпшення якості трудового життя працюючих, зменшення шкідливих викидів в повітряний і водний басейни, і т.д.);
 • дані про обсяги запланованій до випуску продукції (послуг), обсягах продажів, витрати на виробництво, збут і т.п.

Опис підприємства і галузі, як правило, містить підрозділи:

 • аналіз поточного стану і перспектив розвитку виробництва запланованій до випуску продукції в галузі;
 • дані про обсяги виробництва, реалізації продукції (послуг) в галузі, частці планованого обсягу виробництва в загальному обсязі виробництва галузі;
 • географічне положення і стан галузевого ринку (із зазначенням переліку та характеристикою потенційних покупців, їх можливостей, фактичного обсягу продажів, обсягу незадоволеного попиту, тенденцій розвитку ринку).

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Сутність інвестиційного проекту. Цей розділ включає в себе:

 • опис продукції (робіт, послуг), що підлягає виробництву і реалізації в результаті здійснення інвестиційного проекту: її функціональне призначення, для яких цілей призначена, властивості (в тому числі специфічні, що визначають переваги продукції), технологічність у виробництві, універсальність, відповідність стандартам, вартість і ін .;
 • виклад стадій розвитку проекту - ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія продукції, серійне виробництво, організація гарантійного і післягарантійного обслуговування;
 • дані про умови експорту продукції, що включають оцінку її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку, цін реалізації за даними маркетингу, патентної чистоті, а також рішення по організації збуту, створення дилерської мережі і т.д .;
 • виклад відмінностей запланованій до випуску продукції (послуг) від аналогічної вітчизняної та імпортної продукції;
 • аргументацію, що обгрунтовує успішне здійснення інвестиційного проекту.

Оцінка ринків збуту і конкурентів. По кожному виду запланованій до випуску продукції в рамках оцінки її конкурентоспроможності в бізнес-плані відображаються:

а) якість, техніко-економічні показники продукції, престиж торгової марки, рівень післяпродажного обслуговування, рівень упаковки, гарантійний термін служби, унікальність, багатоплановість використання, надійність, патентна чистота;

б) ціна реалізації продукції, знижки з ціни при різних умовах поставки, форми платежів за неї, в тому числі на умовах кредиту, лізингу і т.д .;

в) форми збуту (пряма доставка, через торгових представників, оптових посередників, дилерів і ін.), системи доставки і складування;

г) система просування продукції на ринки (прямий продаж виробником, демонстраційна торгівля, показ зразків на виставках і ярмарках, стимулювання покупців і т.д.);

д) система просування продукції по каналах збуту (продаж на конкурсній основі, стимулювання посередників цінами і умовами продажу, телевізійний маркетинг, реклама через засоби масової і виробничої інформації).

Розділ оцінки ринків збуту і конкурентів відповідно до викладеного вище містить такі відомості:

 • про основні споживачах (покупців) запланованій до випуску продукції, в тому числі одиничних самостійних, їх географічному розміщенні;
 • за обсягом і цінами продажу, перспективам розширення і збуту продукції;
 • за розмірами, рівнем і тенденціям розвитку ринків збуту з відображенням труднощі проникнення на ринки;
 • про шляхи виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал або його збільшенні в зв'язку з реалізацією інвестиційного проекту;
 • про стратегію збуту, просування продукції на ринки, включаючи розрахунок і обгрунтування цін реалізації, цінової політики, організацію реклами, сервісного обслуговування, заходи щодо стимулювання збуту;
 • про потенційних і діючих конкурентів, їх частки на ринках, фінансове становище, рівні застосовуваної ними технології, імідж і авторитет.

План маркетингу містить: опис ринків, їх основних сегментів; перелік споживачів продукції, основних конкуруючих фірм; аналіз можливих ускладнень при збуті продукції через конкуренцію, дії, що забезпечують їх усунення (забезпечення конкурентної переваги); визначення стратегії маркетингу - програми діяльності в усіх напрямках і позиціях маркетингових досліджень, по цільових ринках; заходи по контролю маркетингових досліджень.

У випадках, коли інвестиційним проектом передбачається виробництво не одного, а декількох видів продукції, їх асортиментних груп, в зв'язку з чим потрібно працювати на декількох ринках і їх сегментах, то можливо складання планів маркетингу по кожному виду або асортиментної групи і навіть позиції номенклатурного ряду продукції .

У плані маркетингу доцільно також опрацьовувати питання ціноутворення. Дослідити такі проблеми: які ціни на продукцію встановити виходячи з ринкової кон'юнктури; забезпечать вони відшкодування витрат виробництва і отримання необхідної норми рентабельності на вкладений капітал; в якій мірі встановлюються ціни відображають попит на продукцію і конкуренцію на ринку; які можливі заходи необхідно вжити в разі, якщо конкуренти знизять свої ціни; якою має бути спільна стратегія при встановленні цін і т.п.

У плані маркетингу важливо також розробити схеми і форми збуту продукції (зі складу виробника, з проміжних територіальних складів і баз, через посередників, оптом, в роздріб), визначити вид застосовуваного транспорту, ємність складів, необхідні запаси на складах в залежності від виду транспорту, а також методи стимулювання продажів, організацію передпродажного і післяпродажного обслуговування і ін.

План маркетингу, в загальному вигляді, включає в себе:

Сутність і структура інвестиційної програмиРоманова Марія В'ячеславівна

Романова Марія В'ячеславівна


Інвестиційна програма з'являється на світ як результат інвестиційної діяльності на підприємстві та формується в руслі його інвестиційної стратегії (рис.1).

Малюнок 1. Розробка інвестиційної програми

Основними напрямками інвестиційної діяльності на підприємстві є:

 • оновлення і розвиток матеріально-технічної бази (розширення основних фондів);
 • нарощування обсягів виробництва;
 • освоєння нових видів діяльності.

Планування інвестицій здійснюється або в формі окремих інвестиційних проектів, або в формі інвестиційної програми, що входить в бізнес-план підприємства.

Процес управління інвестиціями підприємства включає:

 • вироблення і реалізацію довгострокової інвестиційної стратегії;
 • тактичне управління інвестиціями (формування інвестиційного портфеля, моніторинг, коригування плану);
 • оперативне управління інвестиційними проектами.

Цілі інвестиційної програми визначаються інвестиційною стратегією підприємства.

У загальному випадку призначення інвестиційної програми та інвестиційного проекту полягає в наступному:

 • визначити загальні інвестиційні та виробничі витрати;
 • оцінити привабливість проекту з точки зору комерційних інтересів інвесторів;
 • виявити фінансову спроможність підприємства;
 • оцінити ризик інвестицій;
 • обґрунтувати доцільність участі в проекті інвесторів і партнерів.

Аналіз витрат складається з 2-х груп операцій, спрямованих на аналіз власне інвестиційних витрат і витрат виробництва (рис.2).

Малюнок 2. Аналіз інвестиційних витрат і витрат виробництва

Оцінка ефективності інвестицій умовно ділиться на комерційну і бюджетну.

Оцінка бюджетної ефективності відображає фінансові наслідки здійснення проекту для федерального і регіонального бюджетів (якщо вони задіяні), а також соціальні наслідки реалізації проекту.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті

Малюнок 3. Оцінка комерційної ефективності

Формування стратегії фінансування інвестиційного проекту підрозділяється на ряд етапів:

 • Етап 1. Виявлення джерел фінансування, складу потенційних інвесторів, умов їх залучення.
 • Етап 2. Обгрунтування вибору схеми фінансування, виявлення наслідків її реалізації.
 • Етап 3. Складання кошторису щорічних фінансових витрат і графіка виплат за зобов'язаннями.
 • Етап 4. Розрахунок зведеного потоку грошей для фінансування всіх витрат, включаючи погашення банківської позички.

Зміст інвестиційного бізнес-плану дещо відрізняється від змісту бізнес-планів інших типів. Бізнес-план інвестиційної програми включає в себе наступні розділи (відмінні розділи бізнес-плану такого типу виділені рамками) (рис. 4):

Малюнок 4. Зміст інвестиційного бізнес-плану

Слід підкреслити, що структура бізнес-плану інвестиційного проекту не є жорстко регламентованої. На відміну від інших типів бізнес-планів, в складі бізнес-плану інвестиційного проекту додатково присутні розділи "Сутність інвестиційного проекту" та "Інвестиційний план (програма)". При викладі суті проекту важливо лаконічно викласти основні ідеї та умови здійсненності проекту. Інвестиційний план повинен містити розрахунок інвестиційних витрат, програми закупівлі обладнання і будівництва, і головне, всі заходи повинні бути узгоджені за строками.

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Розгорнута структура бізнес-плану інвестиційного проекту

Титульний аркуш

1. Загальні відомості

  1.1. Місцезнаходження об'єкта інвестицій, його виробнича схема, галузева приналежність, передбачувана форма власності та організаційно-правова форма діяльності основного інвестора, посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника.
  1.2. Загальні і конкретні цілі проекту.
  1.3. Техніко-економічний рівень виробництва запланованій до виробництва продукції, її конкурентоспроможність, області збуту.

2. Резюме

  2.1. Обгрунтування економічних переваг об'єкта інвестицій в порівнянні з досягнутим рівнем на аналогічних об'єктах. 2.2. Потреба в фінансових ресурсах для реалізації проекту. 2.3. Фінансові результати, які очікується отримати в майбутньому від реалізації проекту: обсяг виробництва і продажів, витрати на виробництво і рекламу, валова і чистий прибуток, рентабельність і термін окупності інвестицій.

3. Опис галузі, в рамках якої здійснюються інвестиції

  3.1. Аналіз поточного стану та перспектив розвитку виробництва даного виду продукції в галузі. 3.2. Частка проекту в обсягах галузі з виробництва даного виду продукції. Прогнози зміни на найближчу перспективу. 3.3. Географічне розташування галузевого ринку, характеристика потенційних клієнтів, їх можливості і частки в загальному обсязі продажів, тенденції зміни.

4. Сутність запропонованого проекту

  4.1. Опис продукції, робіт або послуг, що підлягають продажу після здійснення проекту, функціональне призначення, технологічність, універсальність, відповідність стандартам, наявність патентів, наявність товарного знака. 4.2. Стадія розвитку проекту на момент складання бізнес-плану: ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія, діюче виробництво. 4.3. Вимоги до гарантійного та післягарантійного обслуговування. 4.4. Умови експорту продукції, конкурентоспроможність на зовнішньому ринку, необхідність створення власної мережі збуту. 4.5. Основні відмінності запропонованої до виробництва продукції від вітчизняних та імпортних аналогів. 4.6. Аргументи, що обгрунтовують успіх реалізації проекту.

5. Оцінка ринків збуту і конкурентів

  5.1. Основні споживачі (покупці), поодинокі споживачі, їх географічне розташування, вимоги до якості та післяпродажного обслуговування. 5.2. Розміри, рівень, тенденції розвитку та специфічні особливості обраних сегментів ринку. 5.3. Найближчі плани по виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал. 5.4. Стратегія збуту і просування товару на нові ринки, цінова політика, заходи щодо стимулювання збуту. 5.5. Оцінка переваг і недоліків в роботі конкурентів, їх потенційні частки ранка, загальне економічне становище на ринку, включаючи визначення рейтингу ділової активності.

6. План маркетингу

  6.1. Заходи по максимальному пристосуванню діяльності фірми до розробки і реалізації проекту. 6.2. Маркетингове середовище реалізації проекту, маркетингові посередники. 6.3. Реклама і організація продажів. 6.4. Програма маркетингового контролю.

7. План виробництва

  7.1. Основні вимоги до організації виробничого процесу. 7.2. Прийнята технологія, що здійснюються нововведення. 7.3. Виробнича база, склад необхідного обладнання для реалізації проекту, його основні постачальники. 7.4. Прогноз споживання матеріальних ресурсів, основні постачальники і порівняльний рівень витрат по матеріально-технічному забезпеченню. 7.5. Потреба в робочих і управлінських кадрах, які використовуються системи оплати і стимулювання праці. 7.6. Поточні витрати виробництва. 7.7. Екологічна безпека проекту: заходи, витрати, ефективність.

8. Організаційний план

  8.1. Передбачувана форма власності, відомості про партнерів і основних власників. 8.2. Організаційна структура управління розробкою та реалізацією інвестиційного проекту. 8.3. Принципи відбору керівників, фахівців і виконавців, їх атестація і система підвищення кваліфікації.

9. Оцінка і попередження ризику

  9.1. Слабкі та сильні сторони проекту. 9.2. Імовірність виникнення ризиків за всіма можливими формами їх прояву. Заходи щодо попередження ризику. 9.3. Заходи щодо забезпечення економічної безпеки проекту. 9.4. Заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки проекту.

10. Фінансовий план

  10.1. План доходів і витрат. 10.2. План грошових надходжень і виплат. 10.3. Зведений баланс активів і пасивів. 10.4. Оцінка ефективності інвестиційного проекту. 10.5. Графіки повернення позикових і залучених коштів. 10.6. Графіки освоєння інвестицій протягом всього періоду розробки і реалізації проекту.

11. Висновки і пропозиції

12. Додатки

Бізнес-план починається з титульного аркуша, на якому зазначаються: найменування та адреса підприємства - ініціатора проекту, його назву, час розробки бізнес-плану.

Загальні відомості містять дані про основні реквізити підприємства-ініціатора інвестиційного проекту (включаючи адреси, телефони, факси, прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства і виконавця проекту), його місцезнаходження, галузевої приналежності, сфері і організаційно-правову форму діяльності. У цьому ж початковому розділі вказуються загальні і конкретні цілі інвестиційного проекту, техніко-економічний рівень намічуваних до виробництва продукції або послуг, їх конкурентоспроможність і можливість збуту і продажу, загальні параметри інвестиційних витрат і їх окупності, інші основні дані, що відображають суть проекту і його результатів .

Проект має на меті повинна мати кількісну визначеність, тобто в цьому розділі повинні бути конкретні дані про збільшення обсягу виробництва або про обсяг випуску якісно нової продукції і т.д. При цьому передбачаються конкретні цілі можуть розбиватися на складові їх подцели, встановлюватися послідовність і конкретні терміни їх досягнення.

Важливою складовою зазначеного розділу є дані про техніко-економічному рівні створюваного підприємства, виробництва, пропонованої до випуску продукції, її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. У нього включають також відомості про структуру капіталу підприємства, фінансової стійкості, методи управління і т.д., що забезпечують його стійке положення на ринку продукції та послуг.

Меморандум конфіденційності включається в загальні відомості з метою попередження осіб, що допускаються до ознайомлення з бізнес-планом, про конфіденційність міститься в ньому інформації. Бізнес-плани можуть мати і грифи секретності, що обмежують коло потенційних читачів.

Резюме. Основними складовими розділу зазвичай є:

 • обгрунтоване виклад переваг об'єкта інвестування в порівнянні з досягнутим рівнем виробництва і продукції, що випускається (послуг) на інших існуючих або перебувають в стадії будівництва, реконструкції, технічного переозброєння аналогічного напрямку і профілю підприємствах, виробництвах;
 • дані потреби в фінансових та інших ресурсах для реалізації інвестиційного проекту;
 • економічні, соціальні, екологічні та фінансові результати, які очікується отримати в результаті реалізації проекту (валова і чистий прибуток, рентабельність капіталу, термін окупності інвестицій, збільшення числа робочих місць і поліпшення якості трудового життя працюючих, зменшення шкідливих викидів в повітряний і водний басейни, і т.д.);
 • дані про обсяги запланованій до випуску продукції (послуг), обсягах продажів, витрати на виробництво, збут і т.п.

Опис підприємства і галузі, як правило, містить підрозділи:

 • аналіз поточного стану і перспектив розвитку виробництва запланованій до випуску продукції в галузі;
 • дані про обсяги виробництва, реалізації продукції (послуг) в галузі, частці планованого обсягу виробництва в загальному обсязі виробництва галузі;
 • географічне положення і стан галузевого ринку (із зазначенням переліку та характеристикою потенційних покупців, їх можливостей, фактичного обсягу продажів, обсягу незадоволеного попиту, тенденцій розвитку ринку).

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Сутність інвестиційного проекту. Цей розділ включає в себе:

 • опис продукції (робіт, послуг), що підлягає виробництву і реалізації в результаті здійснення інвестиційного проекту: її функціональне призначення, для яких цілей призначена, властивості (в тому числі специфічні, що визначають переваги продукції), технологічність у виробництві, універсальність, відповідність стандартам, вартість і ін .;
 • виклад стадій розвитку проекту - ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія продукції, серійне виробництво, організація гарантійного і післягарантійного обслуговування;
 • дані про умови експорту продукції, що включають оцінку її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку, цін реалізації за даними маркетингу, патентної чистоті, а також рішення по організації збуту, створення дилерської мережі і т.д .;
 • виклад відмінностей запланованій до випуску продукції (послуг) від аналогічної вітчизняної та імпортної продукції;
 • аргументацію, що обгрунтовує успішне здійснення інвестиційного проекту.

Оцінка ринків збуту і конкурентів. По кожному виду запланованій до випуску продукції в рамках оцінки її конкурентоспроможності в бізнес-плані відображаються:

а) якість, техніко-економічні показники продукції, престиж торгової марки, рівень післяпродажного обслуговування, рівень упаковки, гарантійний термін служби, унікальність, багатоплановість використання, надійність, патентна чистота;

б) ціна реалізації продукції, знижки з ціни при різних умовах поставки, форми платежів за неї, в тому числі на умовах кредиту, лізингу і т.д .;

в) форми збуту (пряма доставка, через торгових представників, оптових посередників, дилерів і ін.), системи доставки і складування;

г) система просування продукції на ринки (прямий продаж виробником, демонстраційна торгівля, показ зразків на виставках і ярмарках, стимулювання покупців і т.д.);

д) система просування продукції по каналах збуту (продаж на конкурсній основі, стимулювання посередників цінами і умовами продажу, телевізійний маркетинг, реклама через засоби масової і виробничої інформації).

Розділ оцінки ринків збуту і конкурентів відповідно до викладеного вище містить такі відомості:

 • про основні споживачах (покупців) запланованій до випуску продукції, в тому числі одиничних самостійних, їх географічному розміщенні;
 • за обсягом і цінами продажу, перспективам розширення і збуту продукції;
 • за розмірами, рівнем і тенденціям розвитку ринків збуту з відображенням труднощі проникнення на ринки;
 • про шляхи виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал або його збільшенні в зв'язку з реалізацією інвестиційного проекту;
 • про стратегію збуту, просування продукції на ринки, включаючи розрахунок і обгрунтування цін реалізації, цінової політики, організацію реклами, сервісного обслуговування, заходи щодо стимулювання збуту;
 • про потенційних і діючих конкурентів, їх частки на ринках, фінансове становище, рівні застосовуваної ними технології, імідж і авторитет.

План маркетингу містить: опис ринків, їх основних сегментів; перелік споживачів продукції, основних конкуруючих фірм; аналіз можливих ускладнень при збуті продукції через конкуренцію, дії, що забезпечують їх усунення (забезпечення конкурентної переваги); визначення стратегії маркетингу - програми діяльності в усіх напрямках і позиціях маркетингових досліджень, по цільових ринках; заходи по контролю маркетингових досліджень.

У випадках, коли інвестиційним проектом передбачається виробництво не одного, а декількох видів продукції, їх асортиментних груп, в зв'язку з чим потрібно працювати на декількох ринках і їх сегментах, то можливо складання планів маркетингу по кожному виду або асортиментної групи і навіть позиції номенклатурного ряду продукції .

У плані маркетингу доцільно також опрацьовувати питання ціноутворення. Дослідити такі проблеми: які ціни на продукцію встановити виходячи з ринкової кон'юнктури; забезпечать вони відшкодування витрат виробництва і отримання необхідної норми рентабельності на вкладений капітал; в якій мірі встановлюються ціни відображають попит на продукцію і конкуренцію на ринку; які можливі заходи необхідно вжити в разі, якщо конкуренти знизять свої ціни; якою має бути спільна стратегія при встановленні цін і т.п.

У плані маркетингу важливо також розробити схеми і форми збуту продукції (зі складу виробника, з проміжних територіальних складів і баз, через посередників, оптом, в роздріб), визначити вид застосовуваного транспорту, ємність складів, необхідні запаси на складах в залежності від виду транспорту, а також методи стимулювання продажів, організацію передпродажного і післяпродажного обслуговування і ін.

План маркетингу, в загальному вигляді, включає в себе:

Сутність і структура інвестиційної програмиРоманова Марія В'ячеславівна

Романова Марія В'ячеславівна


Інвестиційна програма з'являється на світ як результат інвестиційної діяльності на підприємстві та формується в руслі його інвестиційної стратегії (рис.1).

Малюнок 1. Розробка інвестиційної програми

Основними напрямками інвестиційної діяльності на підприємстві є:

 • оновлення і розвиток матеріально-технічної бази (розширення основних фондів);
 • нарощування обсягів виробництва;
 • освоєння нових видів діяльності.

Планування інвестицій здійснюється або в формі окремих інвестиційних проектів, або в формі інвестиційної програми, що входить в бізнес-план підприємства.

Процес управління інвестиціями підприємства включає:

 • вироблення і реалізацію довгострокової інвестиційної стратегії;
 • тактичне управління інвестиціями (формування інвестиційного портфеля, моніторинг, коригування плану);
 • оперативне управління інвестиційними проектами.

Цілі інвестиційної програми визначаються інвестиційною стратегією підприємства.

У загальному випадку призначення інвестиційної програми та інвестиційного проекту полягає в наступному:

 • визначити загальні інвестиційні та виробничі витрати;
 • оцінити привабливість проекту з точки зору комерційних інтересів інвесторів;
 • виявити фінансову спроможність підприємства;
 • оцінити ризик інвестицій;
 • обґрунтувати доцільність участі в проекті інвесторів і партнерів.

Аналіз витрат складається з 2-х груп операцій, спрямованих на аналіз власне інвестиційних витрат і витрат виробництва (рис.2).

Малюнок 2. Аналіз інвестиційних витрат і витрат виробництва

Оцінка ефективності інвестицій умовно ділиться на комерційну і бюджетну.

Оцінка бюджетної ефективності відображає фінансові наслідки здійснення проекту для федерального і регіонального бюджетів (якщо вони задіяні), а також соціальні наслідки реалізації проекту.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті

Малюнок 3. Оцінка комерційної ефективності

Формування стратегії фінансування інвестиційного проекту підрозділяється на ряд етапів:

 • Етап 1. Виявлення джерел фінансування, складу потенційних інвесторів, умов їх залучення.
 • Етап 2. Обгрунтування вибору схеми фінансування, виявлення наслідків її реалізації.
 • Етап 3. Складання кошторису щорічних фінансових витрат і графіка виплат за зобов'язаннями.
 • Етап 4. Розрахунок зведеного потоку грошей для фінансування всіх витрат, включаючи погашення банківської позички.

Зміст інвестиційного бізнес-плану дещо відрізняється від змісту бізнес-планів інших типів. Бізнес-план інвестиційної програми включає в себе наступні розділи (відмінні розділи бізнес-плану такого типу виділені рамками) (рис. 4):

Малюнок 4. Зміст інвестиційного бізнес-плану

Слід підкреслити, що структура бізнес-плану інвестиційного проекту не є жорстко регламентованої. На відміну від інших типів бізнес-планів, в складі бізнес-плану інвестиційного проекту додатково присутні розділи "Сутність інвестиційного проекту" та "Інвестиційний план (програма)". При викладі суті проекту важливо лаконічно викласти основні ідеї та умови здійсненності проекту. Інвестиційний план повинен містити розрахунок інвестиційних витрат, програми закупівлі обладнання і будівництва, і головне, всі заходи повинні бути узгоджені за строками.

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Розгорнута структура бізнес-плану інвестиційного проекту

Титульний аркуш

1. Загальні відомості

  1.1. Місцезнаходження об'єкта інвестицій, його виробнича схема, галузева приналежність, передбачувана форма власності та організаційно-правова форма діяльності основного інвестора, посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника.
  1.2. Загальні і конкретні цілі проекту.
  1.3. Техніко-економічний рівень виробництва запланованій до виробництва продукції, її конкурентоспроможність, області збуту.

2. Резюме

  2.1. Обгрунтування економічних переваг об'єкта інвестицій в порівнянні з досягнутим рівнем на аналогічних об'єктах. 2.2. Потреба в фінансових ресурсах для реалізації проекту. 2.3. Фінансові результати, які очікується отримати в майбутньому від реалізації проекту: обсяг виробництва і продажів, витрати на виробництво і рекламу, валова і чистий прибуток, рентабельність і термін окупності інвестицій.

3. Опис галузі, в рамках якої здійснюються інвестиції

  3.1. Аналіз поточного стану та перспектив розвитку виробництва даного виду продукції в галузі. 3.2. Частка проекту в обсягах галузі з виробництва даного виду продукції. Прогнози зміни на найближчу перспективу. 3.3. Географічне розташування галузевого ринку, характеристика потенційних клієнтів, їх можливості і частки в загальному обсязі продажів, тенденції зміни.

4. Сутність запропонованого проекту

  4.1. Опис продукції, робіт або послуг, що підлягають продажу після здійснення проекту, функціональне призначення, технологічність, універсальність, відповідність стандартам, наявність патентів, наявність товарного знака. 4.2. Стадія розвитку проекту на момент складання бізнес-плану: ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія, діюче виробництво. 4.3. Вимоги до гарантійного та післягарантійного обслуговування. 4.4. Умови експорту продукції, конкурентоспроможність на зовнішньому ринку, необхідність створення власної мережі збуту. 4.5. Основні відмінності запропонованої до виробництва продукції від вітчизняних та імпортних аналогів. 4.6. Аргументи, що обгрунтовують успіх реалізації проекту.

5. Оцінка ринків збуту і конкурентів

  5.1. Основні споживачі (покупці), поодинокі споживачі, їх географічне розташування, вимоги до якості та післяпродажного обслуговування. 5.2. Розміри, рівень, тенденції розвитку та специфічні особливості обраних сегментів ринку. 5.3. Найближчі плани по виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал. 5.4. Стратегія збуту і просування товару на нові ринки, цінова політика, заходи щодо стимулювання збуту. 5.5. Оцінка переваг і недоліків в роботі конкурентів, їх потенційні частки ранка, загальне економічне становище на ринку, включаючи визначення рейтингу ділової активності.

6. План маркетингу

  6.1. Заходи по максимальному пристосуванню діяльності фірми до розробки і реалізації проекту. 6.2. Маркетингове середовище реалізації проекту, маркетингові посередники. 6.3. Реклама і організація продажів. 6.4. Програма маркетингового контролю.

7. План виробництва

  7.1. Основні вимоги до організації виробничого процесу. 7.2. Прийнята технологія, що здійснюються нововведення. 7.3. Виробнича база, склад необхідного обладнання для реалізації проекту, його основні постачальники. 7.4. Прогноз споживання матеріальних ресурсів, основні постачальники і порівняльний рівень витрат по матеріально-технічному забезпеченню. 7.5. Потреба в робочих і управлінських кадрах, які використовуються системи оплати і стимулювання праці. 7.6. Поточні витрати виробництва. 7.7. Екологічна безпека проекту: заходи, витрати, ефективність.

8. Організаційний план

  8.1. Передбачувана форма власності, відомості про партнерів і основних власників. 8.2. Організаційна структура управління розробкою та реалізацією інвестиційного проекту. 8.3. Принципи відбору керівників, фахівців і виконавців, їх атестація і система підвищення кваліфікації.

9. Оцінка і попередження ризику

  9.1. Слабкі та сильні сторони проекту. 9.2. Імовірність виникнення ризиків за всіма можливими формами їх прояву. Заходи щодо попередження ризику. 9.3. Заходи щодо забезпечення економічної безпеки проекту. 9.4. Заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки проекту.

10. Фінансовий план

  10.1. План доходів і витрат. 10.2. План грошових надходжень і виплат. 10.3. Зведений баланс активів і пасивів. 10.4. Оцінка ефективності інвестиційного проекту. 10.5. Графіки повернення позикових і залучених коштів. 10.6. Графіки освоєння інвестицій протягом всього періоду розробки і реалізації проекту.

11. Висновки і пропозиції

12. Додатки

Бізнес-план починається з титульного аркуша, на якому зазначаються: найменування та адреса підприємства - ініціатора проекту, його назву, час розробки бізнес-плану.

Загальні відомості містять дані про основні реквізити підприємства-ініціатора інвестиційного проекту (включаючи адреси, телефони, факси, прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства і виконавця проекту), його місцезнаходження, галузевої приналежності, сфері і організаційно-правову форму діяльності. У цьому ж початковому розділі вказуються загальні і конкретні цілі інвестиційного проекту, техніко-економічний рівень намічуваних до виробництва продукції або послуг, їх конкурентоспроможність і можливість збуту і продажу, загальні параметри інвестиційних витрат і їх окупності, інші основні дані, що відображають суть проекту і його результатів .

Проект має на меті повинна мати кількісну визначеність, тобто в цьому розділі повинні бути конкретні дані про збільшення обсягу виробництва або про обсяг випуску якісно нової продукції і т.д. При цьому передбачаються конкретні цілі можуть розбиватися на складові їх подцели, встановлюватися послідовність і конкретні терміни їх досягнення.

Важливою складовою зазначеного розділу є дані про техніко-економічному рівні створюваного підприємства, виробництва, пропонованої до випуску продукції, її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. У нього включають також відомості про структуру капіталу підприємства, фінансової стійкості, методи управління і т.д., що забезпечують його стійке положення на ринку продукції та послуг.

Меморандум конфіденційності включається в загальні відомості з метою попередження осіб, що допускаються до ознайомлення з бізнес-планом, про конфіденційність міститься в ньому інформації. Бізнес-плани можуть мати і грифи секретності, що обмежують коло потенційних читачів.

Резюме. Основними складовими розділу зазвичай є:

 • обгрунтоване виклад переваг об'єкта інвестування в порівнянні з досягнутим рівнем виробництва і продукції, що випускається (послуг) на інших існуючих або перебувають в стадії будівництва, реконструкції, технічного переозброєння аналогічного напрямку і профілю підприємствах, виробництвах;
 • дані потреби в фінансових та інших ресурсах для реалізації інвестиційного проекту;
 • економічні, соціальні, екологічні та фінансові результати, які очікується отримати в результаті реалізації проекту (валова і чистий прибуток, рентабельність капіталу, термін окупності інвестицій, збільшення числа робочих місць і поліпшення якості трудового життя працюючих, зменшення шкідливих викидів в повітряний і водний басейни, і т.д.);
 • дані про обсяги запланованій до випуску продукції (послуг), обсягах продажів, витрати на виробництво, збут і т.п.

Опис підприємства і галузі, як правило, містить підрозділи:

 • аналіз поточного стану і перспектив розвитку виробництва запланованій до випуску продукції в галузі;
 • дані про обсяги виробництва, реалізації продукції (послуг) в галузі, частці планованого обсягу виробництва в загальному обсязі виробництва галузі;
 • географічне положення і стан галузевого ринку (із зазначенням переліку та характеристикою потенційних покупців, їх можливостей, фактичного обсягу продажів, обсягу незадоволеного попиту, тенденцій розвитку ринку).

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Сутність інвестиційного проекту. Цей розділ включає в себе:

 • опис продукції (робіт, послуг), що підлягає виробництву і реалізації в результаті здійснення інвестиційного проекту: її функціональне призначення, для яких цілей призначена, властивості (в тому числі специфічні, що визначають переваги продукції), технологічність у виробництві, універсальність, відповідність стандартам, вартість і ін .;
 • виклад стадій розвитку проекту - ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія продукції, серійне виробництво, організація гарантійного і післягарантійного обслуговування;
 • дані про умови експорту продукції, що включають оцінку її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку, цін реалізації за даними маркетингу, патентної чистоті, а також рішення по організації збуту, створення дилерської мережі і т.д .;
 • виклад відмінностей запланованій до випуску продукції (послуг) від аналогічної вітчизняної та імпортної продукції;
 • аргументацію, що обгрунтовує успішне здійснення інвестиційного проекту.

Оцінка ринків збуту і конкурентів. По кожному виду запланованій до випуску продукції в рамках оцінки її конкурентоспроможності в бізнес-плані відображаються:

а) якість, техніко-економічні показники продукції, престиж торгової марки, рівень післяпродажного обслуговування, рівень упаковки, гарантійний термін служби, унікальність, багатоплановість використання, надійність, патентна чистота;

б) ціна реалізації продукції, знижки з ціни при різних умовах поставки, форми платежів за неї, в тому числі на умовах кредиту, лізингу і т.д .;

в) форми збуту (пряма доставка, через торгових представників, оптових посередників, дилерів і ін.), системи доставки і складування;

г) система просування продукції на ринки (прямий продаж виробником, демонстраційна торгівля, показ зразків на виставках і ярмарках, стимулювання покупців і т.д.);

д) система просування продукції по каналах збуту (продаж на конкурсній основі, стимулювання посередників цінами і умовами продажу, телевізійний маркетинг, реклама через засоби масової і виробничої інформації).

Розділ оцінки ринків збуту і конкурентів відповідно до викладеного вище містить такі відомості:

 • про основні споживачах (покупців) запланованій до випуску продукції, в тому числі одиничних самостійних, їх географічному розміщенні;
 • за обсягом і цінами продажу, перспективам розширення і збуту продукції;
 • за розмірами, рівнем і тенденціям розвитку ринків збуту з відображенням труднощі проникнення на ринки;
 • про шляхи виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал або його збільшенні в зв'язку з реалізацією інвестиційного проекту;
 • про стратегію збуту, просування продукції на ринки, включаючи розрахунок і обгрунтування цін реалізації, цінової політики, організацію реклами, сервісного обслуговування, заходи щодо стимулювання збуту;
 • про потенційних і діючих конкурентів, їх частки на ринках, фінансове становище, рівні застосовуваної ними технології, імідж і авторитет.

План маркетингу містить: опис ринків, їх основних сегментів; перелік споживачів продукції, основних конкуруючих фірм; аналіз можливих ускладнень при збуті продукції через конкуренцію, дії, що забезпечують їх усунення (забезпечення конкурентної переваги); визначення стратегії маркетингу - програми діяльності в усіх напрямках і позиціях маркетингових досліджень, по цільових ринках; заходи по контролю маркетингових досліджень.

У випадках, коли інвестиційним проектом передбачається виробництво не одного, а декількох видів продукції, їх асортиментних груп, в зв'язку з чим потрібно працювати на декількох ринках і їх сегментах, то можливо складання планів маркетингу по кожному виду або асортиментної групи і навіть позиції номенклатурного ряду продукції .

У плані маркетингу доцільно також опрацьовувати питання ціноутворення. Дослідити такі проблеми: які ціни на продукцію встановити виходячи з ринкової кон'юнктури; забезпечать вони відшкодування витрат виробництва і отримання необхідної норми рентабельності на вкладений капітал; в якій мірі встановлюються ціни відображають попит на продукцію і конкуренцію на ринку; які можливі заходи необхідно вжити в разі, якщо конкуренти знизять свої ціни; якою має бути спільна стратегія при встановленні цін і т.п.

У плані маркетингу важливо також розробити схеми і форми збуту продукції (зі складу виробника, з проміжних територіальних складів і баз, через посередників, оптом, в роздріб), визначити вид застосовуваного транспорту, ємність складів, необхідні запаси на складах в залежності від виду транспорту, а також методи стимулювання продажів, організацію передпродажного і післяпродажного обслуговування і ін.

План маркетингу, в загальному вигляді, включає в себе:

Сутність і структура інвестиційної програмиРоманова Марія В'ячеславівна

Романова Марія В'ячеславівна


Інвестиційна програма з'являється на світ як результат інвестиційної діяльності на підприємстві та формується в руслі його інвестиційної стратегії (рис.1).

Малюнок 1. Розробка інвестиційної програми

Основними напрямками інвестиційної діяльності на підприємстві є:

 • оновлення і розвиток матеріально-технічної бази (розширення основних фондів);
 • нарощування обсягів виробництва;
 • освоєння нових видів діяльності.

Планування інвестицій здійснюється або в формі окремих інвестиційних проектів, або в формі інвестиційної програми, що входить в бізнес-план підприємства.

Процес управління інвестиціями підприємства включає:

 • вироблення і реалізацію довгострокової інвестиційної стратегії;
 • тактичне управління інвестиціями (формування інвестиційного портфеля, моніторинг, коригування плану);
 • оперативне управління інвестиційними проектами.

Цілі інвестиційної програми визначаються інвестиційною стратегією підприємства.

У загальному випадку призначення інвестиційної програми та інвестиційного проекту полягає в наступному:

 • визначити загальні інвестиційні та виробничі витрати;
 • оцінити привабливість проекту з точки зору комерційних інтересів інвесторів;
 • виявити фінансову спроможність підприємства;
 • оцінити ризик інвестицій;
 • обґрунтувати доцільність участі в проекті інвесторів і партнерів.

Аналіз витрат складається з 2-х груп операцій, спрямованих на аналіз власне інвестиційних витрат і витрат виробництва (рис.2).

Малюнок 2. Аналіз інвестиційних витрат і витрат виробництва

Оцінка ефективності інвестицій умовно ділиться на комерційну і бюджетну.

Оцінка бюджетної ефективності відображає фінансові наслідки здійснення проекту для федерального і регіонального бюджетів (якщо вони задіяні), а також соціальні наслідки реалізації проекту.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті

Малюнок 3. Оцінка комерційної ефективності

Формування стратегії фінансування інвестиційного проекту підрозділяється на ряд етапів:

 • Етап 1. Виявлення джерел фінансування, складу потенційних інвесторів, умов їх залучення.
 • Етап 2. Обгрунтування вибору схеми фінансування, виявлення наслідків її реалізації.
 • Етап 3. Складання кошторису щорічних фінансових витрат і графіка виплат за зобов'язаннями.
 • Етап 4. Розрахунок зведеного потоку грошей для фінансування всіх витрат, включаючи погашення банківської позички.

Зміст інвестиційного бізнес-плану дещо відрізняється від змісту бізнес-планів інших типів. Бізнес-план інвестиційної програми включає в себе наступні розділи (відмінні розділи бізнес-плану такого типу виділені рамками) (рис. 4):

Малюнок 4. Зміст інвестиційного бізнес-плану

Слід підкреслити, що структура бізнес-плану інвестиційного проекту не є жорстко регламентованої. На відміну від інших типів бізнес-планів, в складі бізнес-плану інвестиційного проекту додатково присутні розділи "Сутність інвестиційного проекту" та "Інвестиційний план (програма)". При викладі суті проекту важливо лаконічно викласти основні ідеї та умови здійсненності проекту. Інвестиційний план повинен містити розрахунок інвестиційних витрат, програми закупівлі обладнання і будівництва, і головне, всі заходи повинні бути узгоджені за строками.

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Розгорнута структура бізнес-плану інвестиційного проекту

Титульний аркуш

1. Загальні відомості

  1.1. Місцезнаходження об'єкта інвестицій, його виробнича схема, галузева приналежність, передбачувана форма власності та організаційно-правова форма діяльності основного інвестора, посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника.
  1.2. Загальні і конкретні цілі проекту.
  1.3. Техніко-економічний рівень виробництва запланованій до виробництва продукції, її конкурентоспроможність, області збуту.

2. Резюме

  2.1. Обгрунтування економічних переваг об'єкта інвестицій в порівнянні з досягнутим рівнем на аналогічних об'єктах. 2.2. Потреба в фінансових ресурсах для реалізації проекту. 2.3. Фінансові результати, які очікується отримати в майбутньому від реалізації проекту: обсяг виробництва і продажів, витрати на виробництво і рекламу, валова і чистий прибуток, рентабельність і термін окупності інвестицій.

3. Опис галузі, в рамках якої здійснюються інвестиції

  3.1. Аналіз поточного стану та перспектив розвитку виробництва даного виду продукції в галузі. 3.2. Частка проекту в обсягах галузі з виробництва даного виду продукції. Прогнози зміни на найближчу перспективу. 3.3. Географічне розташування галузевого ринку, характеристика потенційних клієнтів, їх можливості і частки в загальному обсязі продажів, тенденції зміни.

4. Сутність запропонованого проекту

  4.1. Опис продукції, робіт або послуг, що підлягають продажу після здійснення проекту, функціональне призначення, технологічність, універсальність, відповідність стандартам, наявність патентів, наявність товарного знака. 4.2. Стадія розвитку проекту на момент складання бізнес-плану: ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія, діюче виробництво. 4.3. Вимоги до гарантійного та післягарантійного обслуговування. 4.4. Умови експорту продукції, конкурентоспроможність на зовнішньому ринку, необхідність створення власної мережі збуту. 4.5. Основні відмінності запропонованої до виробництва продукції від вітчизняних та імпортних аналогів. 4.6. Аргументи, що обгрунтовують успіх реалізації проекту.

5. Оцінка ринків збуту і конкурентів

  5.1. Основні споживачі (покупці), поодинокі споживачі, їх географічне розташування, вимоги до якості та післяпродажного обслуговування. 5.2. Розміри, рівень, тенденції розвитку та специфічні особливості обраних сегментів ринку. 5.3. Найближчі плани по виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал. 5.4. Стратегія збуту і просування товару на нові ринки, цінова політика, заходи щодо стимулювання збуту. 5.5. Оцінка переваг і недоліків в роботі конкурентів, їх потенційні частки ранка, загальне економічне становище на ринку, включаючи визначення рейтингу ділової активності.

6. План маркетингу

  6.1. Заходи по максимальному пристосуванню діяльності фірми до розробки і реалізації проекту. 6.2. Маркетингове середовище реалізації проекту, маркетингові посередники. 6.3. Реклама і організація продажів. 6.4. Програма маркетингового контролю.

7. План виробництва

  7.1. Основні вимоги до організації виробничого процесу. 7.2. Прийнята технологія, що здійснюються нововведення. 7.3. Виробнича база, склад необхідного обладнання для реалізації проекту, його основні постачальники. 7.4. Прогноз споживання матеріальних ресурсів, основні постачальники і порівняльний рівень витрат по матеріально-технічному забезпеченню. 7.5. Потреба в робочих і управлінських кадрах, які використовуються системи оплати і стимулювання праці. 7.6. Поточні витрати виробництва. 7.7. Екологічна безпека проекту: заходи, витрати, ефективність.

8. Організаційний план

  8.1. Передбачувана форма власності, відомості про партнерів і основних власників. 8.2. Організаційна структура управління розробкою та реалізацією інвестиційного проекту. 8.3. Принципи відбору керівників, фахівців і виконавців, їх атестація і система підвищення кваліфікації.

9. Оцінка і попередження ризику

  9.1. Слабкі та сильні сторони проекту. 9.2. Імовірність виникнення ризиків за всіма можливими формами їх прояву. Заходи щодо попередження ризику. 9.3. Заходи щодо забезпечення економічної безпеки проекту. 9.4. Заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки проекту.

10. Фінансовий план

  10.1. План доходів і витрат. 10.2. План грошових надходжень і виплат. 10.3. Зведений баланс активів і пасивів. 10.4. Оцінка ефективності інвестиційного проекту. 10.5. Графіки повернення позикових і залучених коштів. 10.6. Графіки освоєння інвестицій протягом всього періоду розробки і реалізації проекту.

11. Висновки і пропозиції

12. Додатки

Бізнес-план починається з титульного аркуша, на якому зазначаються: найменування та адреса підприємства - ініціатора проекту, його назву, час розробки бізнес-плану.

Загальні відомості містять дані про основні реквізити підприємства-ініціатора інвестиційного проекту (включаючи адреси, телефони, факси, прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства і виконавця проекту), його місцезнаходження, галузевої приналежності, сфері і організаційно-правову форму діяльності. У цьому ж початковому розділі вказуються загальні і конкретні цілі інвестиційного проекту, техніко-економічний рівень намічуваних до виробництва продукції або послуг, їх конкурентоспроможність і можливість збуту і продажу, загальні параметри інвестиційних витрат і їх окупності, інші основні дані, що відображають суть проекту і його результатів .

Проект має на меті повинна мати кількісну визначеність, тобто в цьому розділі повинні бути конкретні дані про збільшення обсягу виробництва або про обсяг випуску якісно нової продукції і т.д. При цьому передбачаються конкретні цілі можуть розбиватися на складові їх подцели, встановлюватися послідовність і конкретні терміни їх досягнення.

Важливою складовою зазначеного розділу є дані про техніко-економічному рівні створюваного підприємства, виробництва, пропонованої до випуску продукції, її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. У нього включають також відомості про структуру капіталу підприємства, фінансової стійкості, методи управління і т.д., що забезпечують його стійке положення на ринку продукції та послуг.

Меморандум конфіденційності включається в загальні відомості з метою попередження осіб, що допускаються до ознайомлення з бізнес-планом, про конфіденційність міститься в ньому інформації. Бізнес-плани можуть мати і грифи секретності, що обмежують коло потенційних читачів.

Резюме. Основними складовими розділу зазвичай є:

 • обгрунтоване виклад переваг об'єкта інвестування в порівнянні з досягнутим рівнем виробництва і продукції, що випускається (послуг) на інших існуючих або перебувають в стадії будівництва, реконструкції, технічного переозброєння аналогічного напрямку і профілю підприємствах, виробництвах;
 • дані потреби в фінансових та інших ресурсах для реалізації інвестиційного проекту;
 • економічні, соціальні, екологічні та фінансові результати, які очікується отримати в результаті реалізації проекту (валова і чистий прибуток, рентабельність капіталу, термін окупності інвестицій, збільшення числа робочих місць і поліпшення якості трудового життя працюючих, зменшення шкідливих викидів в повітряний і водний басейни, і т.д.);
 • дані про обсяги запланованій до випуску продукції (послуг), обсягах продажів, витрати на виробництво, збут і т.п.

Опис підприємства і галузі, як правило, містить підрозділи:

 • аналіз поточного стану і перспектив розвитку виробництва запланованій до випуску продукції в галузі;
 • дані про обсяги виробництва, реалізації продукції (послуг) в галузі, частці планованого обсягу виробництва в загальному обсязі виробництва галузі;
 • географічне положення і стан галузевого ринку (із зазначенням переліку та характеристикою потенційних покупців, їх можливостей, фактичного обсягу продажів, обсягу незадоволеного попиту, тенденцій розвитку ринку).

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Сутність інвестиційного проекту. Цей розділ включає в себе:

 • опис продукції (робіт, послуг), що підлягає виробництву і реалізації в результаті здійснення інвестиційного проекту: її функціональне призначення, для яких цілей призначена, властивості (в тому числі специфічні, що визначають переваги продукції), технологічність у виробництві, універсальність, відповідність стандартам, вартість і ін .;
 • виклад стадій розвитку проекту - ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія продукції, серійне виробництво, організація гарантійного і післягарантійного обслуговування;
 • дані про умови експорту продукції, що включають оцінку її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку, цін реалізації за даними маркетингу, патентної чистоті, а також рішення по організації збуту, створення дилерської мережі і т.д .;
 • виклад відмінностей запланованій до випуску продукції (послуг) від аналогічної вітчизняної та імпортної продукції;
 • аргументацію, що обгрунтовує успішне здійснення інвестиційного проекту.

Оцінка ринків збуту і конкурентів. По кожному виду запланованій до випуску продукції в рамках оцінки її конкурентоспроможності в бізнес-плані відображаються:

а) якість, техніко-економічні показники продукції, престиж торгової марки, рівень післяпродажного обслуговування, рівень упаковки, гарантійний термін служби, унікальність, багатоплановість використання, надійність, патентна чистота;

б) ціна реалізації продукції, знижки з ціни при різних умовах поставки, форми платежів за неї, в тому числі на умовах кредиту, лізингу і т.д .;

в) форми збуту (пряма доставка, через торгових представників, оптових посередників, дилерів і ін.), системи доставки і складування;

г) система просування продукції на ринки (прямий продаж виробником, демонстраційна торгівля, показ зразків на виставках і ярмарках, стимулювання покупців і т.д.);

д) система просування продукції по каналах збуту (продаж на конкурсній основі, стимулювання посередників цінами і умовами продажу, телевізійний маркетинг, реклама через засоби масової і виробничої інформації).

Розділ оцінки ринків збуту і конкурентів відповідно до викладеного вище містить такі відомості:

 • про основні споживачах (покупців) запланованій до випуску продукції, в тому числі одиничних самостійних, їх географічному розміщенні;
 • за обсягом і цінами продажу, перспективам розширення і збуту продукції;
 • за розмірами, рівнем і тенденціям розвитку ринків збуту з відображенням труднощі проникнення на ринки;
 • про шляхи виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал або його збільшенні в зв'язку з реалізацією інвестиційного проекту;
 • про стратегію збуту, просування продукції на ринки, включаючи розрахунок і обгрунтування цін реалізації, цінової політики, організацію реклами, сервісного обслуговування, заходи щодо стимулювання збуту;
 • про потенційних і діючих конкурентів, їх частки на ринках, фінансове становище, рівні застосовуваної ними технології, імідж і авторитет.

План маркетингу містить: опис ринків, їх основних сегментів; перелік споживачів продукції, основних конкуруючих фірм; аналіз можливих ускладнень при збуті продукції через конкуренцію, дії, що забезпечують їх усунення (забезпечення конкурентної переваги); визначення стратегії маркетингу - програми діяльності в усіх напрямках і позиціях маркетингових досліджень, по цільових ринках; заходи по контролю маркетингових досліджень.

У випадках, коли інвестиційним проектом передбачається виробництво не одного, а декількох видів продукції, їх асортиментних груп, в зв'язку з чим потрібно працювати на декількох ринках і їх сегментах, то можливо складання планів маркетингу по кожному виду або асортиментної групи і навіть позиції номенклатурного ряду продукції .

У плані маркетингу доцільно також опрацьовувати питання ціноутворення. Дослідити такі проблеми: які ціни на продукцію встановити виходячи з ринкової кон'юнктури; забезпечать вони відшкодування витрат виробництва і отримання необхідної норми рентабельності на вкладений капітал; в якій мірі встановлюються ціни відображають попит на продукцію і конкуренцію на ринку; які можливі заходи необхідно вжити в разі, якщо конкуренти знизять свої ціни; якою має бути спільна стратегія при встановленні цін і т.п.

У плані маркетингу важливо також розробити схеми і форми збуту продукції (зі складу виробника, з проміжних територіальних складів і баз, через посередників, оптом, в роздріб), визначити вид застосовуваного транспорту, ємність складів, необхідні запаси на складах в залежності від виду транспорту, а також методи стимулювання продажів, організацію передпродажного і післяпродажного обслуговування і ін.

План маркетингу, в загальному вигляді, включає в себе:

Сутність і структура інвестиційної програмиРоманова Марія В'ячеславівна

Романова Марія В'ячеславівна


Інвестиційна програма з'являється на світ як результат інвестиційної діяльності на підприємстві та формується в руслі його інвестиційної стратегії (рис.1).

Малюнок 1. Розробка інвестиційної програми

Основними напрямками інвестиційної діяльності на підприємстві є:

 • оновлення і розвиток матеріально-технічної бази (розширення основних фондів);
 • нарощування обсягів виробництва;
 • освоєння нових видів діяльності.

Планування інвестицій здійснюється або в формі окремих інвестиційних проектів, або в формі інвестиційної програми, що входить в бізнес-план підприємства.

Процес управління інвестиціями підприємства включає:

 • вироблення і реалізацію довгострокової інвестиційної стратегії;
 • тактичне управління інвестиціями (формування інвестиційного портфеля, моніторинг, коригування плану);
 • оперативне управління інвестиційними проектами.

Цілі інвестиційної програми визначаються інвестиційною стратегією підприємства.

У загальному випадку призначення інвестиційної програми та інвестиційного проекту полягає в наступному:

 • визначити загальні інвестиційні та виробничі витрати;
 • оцінити привабливість проекту з точки зору комерційних інтересів інвесторів;
 • виявити фінансову спроможність підприємства;
 • оцінити ризик інвестицій;
 • обґрунтувати доцільність участі в проекті інвесторів і партнерів.

Аналіз витрат складається з 2-х груп операцій, спрямованих на аналіз власне інвестиційних витрат і витрат виробництва (рис.2).

Малюнок 2. Аналіз інвестиційних витрат і витрат виробництва

Оцінка ефективності інвестицій умовно ділиться на комерційну і бюджетну.

Оцінка бюджетної ефективності відображає фінансові наслідки здійснення проекту для федерального і регіонального бюджетів (якщо вони задіяні), а також соціальні наслідки реалізації проекту.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті.

Оцінка комерційної ефективності складається з 2-х частин: розрахунку показників ефективності та аналізу ефективності участі в проекті

Малюнок 3. Оцінка комерційної ефективності

Формування стратегії фінансування інвестиційного проекту підрозділяється на ряд етапів:

 • Етап 1. Виявлення джерел фінансування, складу потенційних інвесторів, умов їх залучення.
 • Етап 2. Обгрунтування вибору схеми фінансування, виявлення наслідків її реалізації.
 • Етап 3. Складання кошторису щорічних фінансових витрат і графіка виплат за зобов'язаннями.
 • Етап 4. Розрахунок зведеного потоку грошей для фінансування всіх витрат, включаючи погашення банківської позички.

Зміст інвестиційного бізнес-плану дещо відрізняється від змісту бізнес-планів інших типів. Бізнес-план інвестиційної програми включає в себе наступні розділи (відмінні розділи бізнес-плану такого типу виділені рамками) (рис. 4):

Малюнок 4. Зміст інвестиційного бізнес-плану

Слід підкреслити, що структура бізнес-плану інвестиційного проекту не є жорстко регламентованої. На відміну від інших типів бізнес-планів, в складі бізнес-плану інвестиційного проекту додатково присутні розділи "Сутність інвестиційного проекту" та "Інвестиційний план (програма)". При викладі суті проекту важливо лаконічно викласти основні ідеї та умови здійсненності проекту. Інвестиційний план повинен містити розрахунок інвестиційних витрат, програми закупівлі обладнання і будівництва, і головне, всі заходи повинні бути узгоджені за строками.

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Розгорнута структура бізнес-плану інвестиційного проекту

Титульний аркуш

1. Загальні відомості

  1.1. Місцезнаходження об'єкта інвестицій, його виробнича схема, галузева приналежність, передбачувана форма власності та організаційно-правова форма діяльності основного інвестора, посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника.
  1.2. Загальні і конкретні цілі проекту.
  1.3. Техніко-економічний рівень виробництва запланованій до виробництва продукції, її конкурентоспроможність, області збуту.

2. Резюме

  2.1. Обгрунтування економічних переваг об'єкта інвестицій в порівнянні з досягнутим рівнем на аналогічних об'єктах. 2.2. Потреба в фінансових ресурсах для реалізації проекту. 2.3. Фінансові результати, які очікується отримати в майбутньому від реалізації проекту: обсяг виробництва і продажів, витрати на виробництво і рекламу, валова і чистий прибуток, рентабельність і термін окупності інвестицій.

3. Опис галузі, в рамках якої здійснюються інвестиції

  3.1. Аналіз поточного стану та перспектив розвитку виробництва даного виду продукції в галузі. 3.2. Частка проекту в обсягах галузі з виробництва даного виду продукції. Прогнози зміни на найближчу перспективу. 3.3. Географічне розташування галузевого ринку, характеристика потенційних клієнтів, їх можливості і частки в загальному обсязі продажів, тенденції зміни.

4. Сутність запропонованого проекту

  4.1. Опис продукції, робіт або послуг, що підлягають продажу після здійснення проекту, функціональне призначення, технологічність, універсальність, відповідність стандартам, наявність патентів, наявність товарного знака. 4.2. Стадія розвитку проекту на момент складання бізнес-плану: ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія, діюче виробництво. 4.3. Вимоги до гарантійного та післягарантійного обслуговування. 4.4. Умови експорту продукції, конкурентоспроможність на зовнішньому ринку, необхідність створення власної мережі збуту. 4.5. Основні відмінності запропонованої до виробництва продукції від вітчизняних та імпортних аналогів. 4.6. Аргументи, що обгрунтовують успіх реалізації проекту.

5. Оцінка ринків збуту і конкурентів

  5.1. Основні споживачі (покупці), поодинокі споживачі, їх географічне розташування, вимоги до якості та післяпродажного обслуговування. 5.2. Розміри, рівень, тенденції розвитку та специфічні особливості обраних сегментів ринку. 5.3. Найближчі плани по виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал. 5.4. Стратегія збуту і просування товару на нові ринки, цінова політика, заходи щодо стимулювання збуту. 5.5. Оцінка переваг і недоліків в роботі конкурентів, їх потенційні частки ранка, загальне економічне становище на ринку, включаючи визначення рейтингу ділової активності.

6. План маркетингу

  6.1. Заходи по максимальному пристосуванню діяльності фірми до розробки і реалізації проекту. 6.2. Маркетингове середовище реалізації проекту, маркетингові посередники. 6.3. Реклама і організація продажів. 6.4. Програма маркетингового контролю.

7. План виробництва

  7.1. Основні вимоги до організації виробничого процесу. 7.2. Прийнята технологія, що здійснюються нововведення. 7.3. Виробнича база, склад необхідного обладнання для реалізації проекту, його основні постачальники. 7.4. Прогноз споживання матеріальних ресурсів, основні постачальники і порівняльний рівень витрат по матеріально-технічному забезпеченню. 7.5. Потреба в робочих і управлінських кадрах, які використовуються системи оплати і стимулювання праці. 7.6. Поточні витрати виробництва. 7.7. Екологічна безпека проекту: заходи, витрати, ефективність.

8. Організаційний план

  8.1. Передбачувана форма власності, відомості про партнерів і основних власників. 8.2. Організаційна структура управління розробкою та реалізацією інвестиційного проекту. 8.3. Принципи відбору керівників, фахівців і виконавців, їх атестація і система підвищення кваліфікації.

9. Оцінка і попередження ризику

  9.1. Слабкі та сильні сторони проекту. 9.2. Імовірність виникнення ризиків за всіма можливими формами їх прояву. Заходи щодо попередження ризику. 9.3. Заходи щодо забезпечення економічної безпеки проекту. 9.4. Заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки проекту.

10. Фінансовий план

  10.1. План доходів і витрат. 10.2. План грошових надходжень і виплат. 10.3. Зведений баланс активів і пасивів. 10.4. Оцінка ефективності інвестиційного проекту. 10.5. Графіки повернення позикових і залучених коштів. 10.6. Графіки освоєння інвестицій протягом всього періоду розробки і реалізації проекту.

11. Висновки і пропозиції

12. Додатки

Бізнес-план починається з титульного аркуша, на якому зазначаються: найменування та адреса підприємства - ініціатора проекту, його назву, час розробки бізнес-плану.

Загальні відомості містять дані про основні реквізити підприємства-ініціатора інвестиційного проекту (включаючи адреси, телефони, факси, прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства і виконавця проекту), його місцезнаходження, галузевої приналежності, сфері і організаційно-правову форму діяльності. У цьому ж початковому розділі вказуються загальні і конкретні цілі інвестиційного проекту, техніко-економічний рівень намічуваних до виробництва продукції або послуг, їх конкурентоспроможність і можливість збуту і продажу, загальні параметри інвестиційних витрат і їх окупності, інші основні дані, що відображають суть проекту і його результатів .

Проект має на меті повинна мати кількісну визначеність, тобто в цьому розділі повинні бути конкретні дані про збільшення обсягу виробництва або про обсяг випуску якісно нової продукції і т.д. При цьому передбачаються конкретні цілі можуть розбиватися на складові їх подцели, встановлюватися послідовність і конкретні терміни їх досягнення.

Важливою складовою зазначеного розділу є дані про техніко-економічному рівні створюваного підприємства, виробництва, пропонованої до випуску продукції, її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. У нього включають також відомості про структуру капіталу підприємства, фінансової стійкості, методи управління і т.д., що забезпечують його стійке положення на ринку продукції та послуг.

Меморандум конфіденційності включається в загальні відомості з метою попередження осіб, що допускаються до ознайомлення з бізнес-планом, про конфіденційність міститься в ньому інформації. Бізнес-плани можуть мати і грифи секретності, що обмежують коло потенційних читачів.

Резюме. Основними складовими розділу зазвичай є:

 • обгрунтоване виклад переваг об'єкта інвестування в порівнянні з досягнутим рівнем виробництва і продукції, що випускається (послуг) на інших існуючих або перебувають в стадії будівництва, реконструкції, технічного переозброєння аналогічного напрямку і профілю підприємствах, виробництвах;
 • дані потреби в фінансових та інших ресурсах для реалізації інвестиційного проекту;
 • економічні, соціальні, екологічні та фінансові результати, які очікується отримати в результаті реалізації проекту (валова і чистий прибуток, рентабельність капіталу, термін окупності інвестицій, збільшення числа робочих місць і поліпшення якості трудового життя працюючих, зменшення шкідливих викидів в повітряний і водний басейни, і т.д.);
 • дані про обсяги запланованій до випуску продукції (послуг), обсягах продажів, витрати на виробництво, збут і т.п.

Опис підприємства і галузі, як правило, містить підрозділи:

 • аналіз поточного стану і перспектив розвитку виробництва запланованій до випуску продукції в галузі;
 • дані про обсяги виробництва, реалізації продукції (послуг) в галузі, частці планованого обсягу виробництва в загальному обсязі виробництва галузі;
 • географічне положення і стан галузевого ринку (із зазначенням переліку та характеристикою потенційних покупців, їх можливостей, фактичного обсягу продажів, обсягу незадоволеного попиту, тенденцій розвитку ринку).

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Сутність інвестиційного проекту. Цей розділ включає в себе:

 • опис продукції (робіт, послуг), що підлягає виробництву і реалізації в результаті здійснення інвестиційного проекту: її функціональне призначення, для яких цілей призначена, властивості (в тому числі специфічні, що визначають переваги продукції), технологічність у виробництві, універсальність, відповідність стандартам, вартість і ін .;
 • виклад стадій розвитку проекту - ідея, ескізний проект, робочий проект, дослідна партія продукції, серійне виробництво, організація гарантійного і післягарантійного обслуговування;
 • дані про умови експорту продукції, що включають оцінку її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку, цін реалізації за даними маркетингу, патентної чистоті, а також рішення по організації збуту, створення дилерської мережі і т.д .;
 • виклад відмінностей запланованій до випуску продукції (послуг) від аналогічної вітчизняної та імпортної продукції;
 • аргументацію, що обгрунтовує успішне здійснення інвестиційного проекту.

Оцінка ринків збуту і конкурентів. По кожному виду запланованій до випуску продукції в рамках оцінки її конкурентоспроможності в бізнес-плані відображаються:

а) якість, техніко-економічні показники продукції, престиж торгової марки, рівень післяпродажного обслуговування, рівень упаковки, гарантійний термін служби, унікальність, багатоплановість використання, надійність, патентна чистота;

б) ціна реалізації продукції, знижки з ціни при різних умовах поставки, форми платежів за неї, в тому числі на умовах кредиту, лізингу і т.д .;

в) форми збуту (пряма доставка, через торгових представників, оптових посередників, дилерів і ін.), системи доставки і складування;

г) система просування продукції на ринки (прямий продаж виробником, демонстраційна торгівля, показ зразків на виставках і ярмарках, стимулювання покупців і т.д.);

д) система просування продукції по каналах збуту (продаж на конкурсній основі, стимулювання посередників цінами і умовами продажу, телевізійний маркетинг, реклама через засоби масової і виробничої інформації).

Розділ оцінки ринків збуту і конкурентів відповідно до викладеного вище містить такі відомості:

 • про основні споживачах (покупців) запланованій до випуску продукції, в тому числі одиничних самостійних, їх географічному розміщенні;
 • за обсягом і цінами продажу, перспективам розширення і збуту продукції;
 • за розмірами, рівнем і тенденціям розвитку ринків збуту з відображенням труднощі проникнення на ринки;
 • про шляхи виходу на зовнішні ринки, експортний потенціал або його збільшенні в зв'язку з реалізацією інвестиційного проекту;
 • про стратегію збуту, просування продукції на ринки, включаючи розрахунок і обгрунтування цін реалізації, цінової політики, організацію реклами, сервісного обслуговування, заходи щодо стимулювання збуту;
 • про потенційних і діючих конкурентів, їх частки на ринках, фінансове становище, рівні застосовуваної ними технології, імідж і авторитет.

План маркетингу містить: опис ринків, їх основних сегментів; перелік споживачів продукції, основних конкуруючих фірм; аналіз можливих ускладнень при збуті продукції через конкуренцію, дії, що забезпечують їх усунення (забезпечення конкурентної переваги); визначення стратегії маркетингу - програми діяльності в усіх напрямках і позиціях маркетингових досліджень, по цільових ринках; заходи по контролю маркетингових досліджень.

У випадках, коли інвестиційним проектом передбачається виробництво не одного, а декількох видів продукції, їх асортиментних груп, в зв'язку з чим потрібно працювати на декількох ринках і їх сегментах, то можливо складання планів маркетингу по кожному виду або асортиментної групи і навіть позиції номенклатурного ряду продукції .

У плані маркетингу доцільно також опрацьовувати питання ціноутворення. Дослідити такі проблеми: які ціни на продукцію встановити виходячи з ринкової кон'юнктури; забезпечать вони відшкодування витрат виробництва і отримання необхідної норми рентабельності на вкладений капітал; в якій мірі встановлюються ціни відображають попит на продукцію і конкуренцію на ринку; які можливі заходи необхідно вжити в разі, якщо конкуренти знизять свої ціни; якою має бути спільна стратегія при встановленні цін і т.п.

У плані маркетингу важливо також розробити схеми і форми збуту продукції (зі складу виробника, з проміжних територіальних складів і баз, через посередників, оптом, в роздріб), визначити вид застосовуваного транспорту, ємність складів, необхідні запаси на складах в залежності від виду транспорту, а також методи стимулювання продажів, організацію передпродажного і післяпродажного обслуговування і ін.

План маркетингу, в загальному вигляді, включає в себе:

 • заходь относительно максимального удовольствие вимог спожівачів продукції в процесі Здійснення інвестиційного проекту;
 • оцінку возможности прорахунків и помилок и їх "вартості" при різніх прогнозованіх варіантах Здійснення проекту;
 • дані, що характеризують маркетингову середу реалізації проекту, і інформацію про можливі маркетингових посередників;
 • заходи щодо організації реклами і дані про витрати на неї;
 • перелік конкретних покупців продукції;
 • методи стимулювання продажів;
 • організація передпродажної підготовки та післяпродажного обслуговування.

Інвестиційний план являє собою, по суті, план реалізації найважливіших етапів здійснення інвестиційного проекту в часі від початку його реалізації до випуску продукції і виведення підприємства, виробництва, технологічної лінії на розрахункову величину використання виробничої потужності.

У календарному плані здійснення інвестиційного проекту, пов'язаного з новим будівництвом або реконструкцією, технічним переозброєнням будівель, споруд, виробництвом необхідних будівельних та монтажних робіт, встановленням обладнання відображаються наступні дані:

 • перелік етапів передвиробничої фази;
 • терміни проведення робіт по етапах, в тому числі відводу або оренди земельної ділянки, проведення вишукувальних та проектних робіт, виконання будівельних і монтажних робіт, пусконалагоджувальних робіт;
 • перелік потрібного технологічного та іншого обладнання, технологічного оснащення, інструменту, в тому числі індивідуального виготовлення, спеціальних матеріалів, терміни їх придбання та поставки;
 • програма робіт з підготовки кадрів;
 • прогнозовані витрати по передвиробничої фазі;
 • план виведення підприємства, виробництва на проектну і розрахункову потужності;
 • потенційні джерела і умови залучення капіталів.

Виробничий план включає в себе такі підрозділи:

 • основні вимоги до технології та організації виробничого процесу;
 • застосовувана техніка та технологія виробництва продукції (описується яка техніка і технологія плануються до застосування, їх доступність для використання на даному об'єкті інвестування, визначається необхідність і розміри витрат на придбання нових технологій, патентів, ліцензій на право виробництва продукції по ним);
 • обсяг виробництва і виробнича база (розрахунки виробничої або проектної потужності по роках, обсягів випуску продукції, забезпеченості для цього є в наявності обладнанням, можливостей збільшення випуску продукції;
 • потреба в сировині, матеріалах і енергії (обсяги потреби в сировині, матеріалах, комплектуючих виробах, паливі та енергії всіх видів, за часовими періодами здійснення інвестиційного проекту і їх розрахункова вартість);
 • забезпечення випуску та прогнозовані витрати на виробництво продукції, послуг (дається принципова схема забезпечення виробництва ресурсами, джерела їх отримання в розрізі постачальників і в часі, наводяться перспективні заходи щодо вдосконалення продукції, поліпшення її якості та властивостей, техніки, технології та організації виробництва);
 • трудові ресурси (наводяться дані про наявність і потреби в робочих кадрах, джерела і форми залучення їх, підготовка і підвищення кваліфікації працюючих, витрати на навчання і підготовку кадрів);
 • витрати виробництва (даються розрахунки постійних і змінних витрат, з розподілом за статтями, що включається в ці витрати, наводяться обгрунтовують розрахунки із зазначенням застосованих норм витрат і цін споживаних ресурсів);
 • екологічна безпека (викладаються заходи щодо забезпечення збереження навколишнього середовища, відображаються витрати на їх здійснення та їх ефективність).

Організаційний план являє собою опис прийнятої концепції, форми і структури управління реалізацією інвестиційного проекту. Він зазвичай складається з наступних підрозділів:

 • організаційна структура управління проектом (структурна схема, склад підрозділів і їх функції, організація взаємозв'язку і координації, розподіл обов'язків між відділами та виконавцями);
 • вимоги до управлінського персоналу та відомості про нього (за спеціальностями, віком, стажем роботи, освітою, володіння акціями підприємства і т.д.);
 • система матеріального стимулювання і заохочення керівників та фахівців.

У початковій частині розділу можуть зазначатися: форма власності, відомості про власників підприємства, про партнерах по реалізації проекту.

В кінці розділу можуть також міститися вимоги щодо відбору фахівців, порядку їх атестації, організації підвищення кваліфікації тощо

Фінансовий план відображає майбутні фінансові витрати, джерела їх покриття і очікувані фінансові результати. Він також необхідний для контролю фінансової забезпеченості інвестиційного проекту на всіх етапах його реалізації.

Фінансовий план складається з:

 • плану доходів і витрат;
 • плану грошових надходжень і виплат;
 • зведеного балансу активів і пасивів.

План доходів і витрат містить такі показники, як інвестиційні витрати, очікуваний обсяг виручки, собівартість реалізованої продукції і послуг, експлуатаційні витрати, в тому числі на управління, збут, оренду, рекламу, страхування майна і ризиків і т.д., сума валового прибутку , розмір податкових та інших платежів.

План грошових надходжень і виплат складається для прогнозу сальдо реальних грошей у інвестора по стадіях реалізації інвестиційного проекту. Якщо для будь-якого періоду виявиться, що сальдо реальних грошей має від'ємне значення, то необхідно для цього періоду взяти фінансові кошти в кредит, а якщо сальдо реальних грошей позитивне і становить істотну суму, то необхідно вільні фінансові кошти або дати в кредит будь-якого господарюючому суб'єкту під відсотки, або передати банку під депозитний відсоток на можливий термін.

Зазвичай при реалізації великих інвестиційних проектів власних джерел їх фінансового забезпечення бракує. У зв'язку з цим виникає потреба у позиках. Розмір і форми позик вказуються в плані грошових надходжень і витрат. Формами запозичень можуть бути:

 • отримання фінансових ресурсів шляхом випуску акцій;
 • боргове фінансування (отримання кредиту в банках, інвестиційних фондах, страхових компаніях та інших фінансових інститутах);
 • лізингове фінансування, коли лізингова компанія купує у виробника основні засоби та здає їх ініціатору інвестиційного проекту в користування на правах лізингової оплати, в тому числі з правом викупу.

Зведений баланс активів і пасивів відображає всі кошти, вкладені інвестором (інвесторами) в інвестиційний проект, нерозподілений прибуток, одержуваний від його реалізації. Він складається на основі даних плану доходів і витрат та плану грошових надходжень і витрат і характеризує вартість власного капіталу.

Оцінка ефективності інвестиційної програми містить показники ефективності, на підставі яких інвестори і інші учасники його здійснення приймають рішення про інвестування, вихід з проекту, коригування параметрів проекту, умов реалізації, можливі шляхи підвищення його ефективності і т.д. При цьому, крім показників економічної ефективності (чистий приведений дохід, індекс прибутковості інвестицій, внутрішня норма прибутковості інвестицій, термін окупності інвестиційних вкладень) визначаються і враховуються показники фінансової стійкості, ліквідності балансу інвестора, прибутковість проекту, рівень рентабельності активів.

Аналіз ризиків (аналіз чутливості). При складанні даного розділу бізнес-плану проводиться оцінка ступеня невизначеності і ризику досягнення підсумкових економічних показників інвестиційного проекту. Визначаються розмір, час і місце настання небажаних економічних наслідків і конкретні можливі причини (зміна кон'юнктури інвестиційного ринку та ринку товарів і послуг, інфляція, зміни в податковій системі і т.д.). Одночасно опрацьовуються і відображаються в розділі заходи щодо попередження ризику і можливого зниження втрат від нього. Тут же в разі страхування ризику інвестування визначаються витрати на страховку.

Висновки і пропозиції за результатами складання бізнес-плану повинні бути по можливості виключно короткими, але достатніми для загальної оцінки суті, цілей, завдань, результатів здійснення інвестиційного проекту та умови їх досягнення. На них будується "резюме" бізнес-плану.

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .

Додатки до бізнес-плану містять дані, використані при економічних обґрунтуваннях розділів бізнес-плану інвестиційного проекту, а також характеристики застосовуваного технологічного устаткування, технологічних процесів, копії ліцензій і свідоцтв на виробництво, сертифікати та інша документація, експертні висновки по окремим технічних і організаційних рішень.

Як джерела інвестицій можуть виступати власний капітал підприємства і позиковий капітал.

Власний капітал підприємства утворюють групи джерел власних і залучених коштів.

До складу джерел власних коштів входять:

 • прибуток;
 • іммобілізовані кошти;
 • амортизаційні відрахування;
 • страхові суми;
 • накопичення.

До залучених коштів відносяться:

 • кошти від продажу акцій,
 • благодійні чи інші внески.

Зверніть увагу: суми, залучені ззовні, не підлягають поверненню "безпосередньо". Суб'єкти, що надали за даними каналах кошти, як правило, беруть участь в доходах від реалізації інвестицій на правах пайової власності.

Позиковий капітал - це кошти, які необхідно повернути на певних умовах (терміни, відсоток). Суб'єкти, що надали кошти по цих каналах, не беруть участі в доходах від проекту. До складу позикового капіталу входять різні види кредитів і облігаційних позик.

Класифікація джерел фінансування інвестиційних проектів проводиться за такими ознаками:

по їх відношенню до позичальника:

 • власні,
 • залучені,
 • позикові;

за видами власності:

 • державні,
 • недержавні,
 • іноземні інвестори.

Структура джерел фінансування інвестиційних проектів представлена в таблиці 1:

Таблиця 1. Структура джерел фінансування інвестиційних проектів

Група Тип Організаційна структура джерел в групі Державні ресурси Власні Державний (федеральний) бюджет

Бюджети суб'єктів Федерації (республіканські, місцеві)

Державні цільові фонди (Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування РФ, Державний фонд зайнятості РФ, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування РФ, інші фонди)

Залучені Державна кредитна система

Державна система страхування

Позикові Державні запозичення (держпозики, зовнішні запозичення, міжнародні кредити тощо.) Ресурси підприємств Власні Власні інвестиційні ресурси підприємств Залучені Внески, пожертвування, продаж акцій, додаткова емісія акцій

Інвестиційні ресурси інвестиційних компаній-резидентів (в тому числі пайових інвестиційних фондів)

Позикові Банківські кредити, комерційні кредити, бюджетні і цільові кредити

Інвестиційні ресурси іноземних інвесторів (включаючи банки та міжнародні фінансові інститути), інституційних інвесторів, підприємств

Відповідність організаційних форм фінансування і його можливих джерел дається відповідної матрицею. Вона показує "звідки" можна сформувати той чи інший "джерело". Позначкою "+" позначено використання зазначеного джерела в даній організаційній формі; "-" означає непридатність вказаного джерела в даній організаційній формі (табл.2).

Таблиця 2. Матриця організаційних форм і можливих джерел фінансування інвестиційних проектів

Організаційні форми фінансування Джерела фінансування проектів Власні і залучені кошти підприємства Бюджетні та позабюджетні державні кошти Іноземні інвестиції Позикові кошти Акціонерне фінансування: Участь в статутному капіталі + + + - Корпоративне фінансування + + + + Державне фінансування: Бюджетні кредити на поворотній основі - + - - Асигнування з бюджету на безоплатній основі - + - - Цільові федеральні інвестиційні програми - + - - Фінансування проектів з державних Заїм твование - + + + Проектне фінансування: Проектне фінансування - + + + Кредитне фінансування: Лізинг - - + + Банківські позики і кредити - + + + Іноземні інвестиції - + + +

Список використаної літератури

 1. Afuah A. Innovation management strategies, implementation and profits. New York: Oxford University Press, 2003.
 2. Archibald RD Managing high-technology programs and projects. New York: Wiley, 2004.
 3. Barkley B., Saylor JH Customer-driven project management building quality into project process. New York: McGraw-Hill, 2001..
 4. Bridgewater S. and Egan C. International marketing relationships, Palgrave, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2002.
 5. Cannon J. Make your web site work for you how to convert your online content into profits, McGraw-Hill, New York, 2000..
 6. Hallows J. Information systems project management how to deliver function and value in information technology projects. New York: AMACOM, 1998..
 7. Harryson S. Managing know-who based companies a multinetworked approach to knowledge and innovation management. Cheltenham, UK: E. Elgar Pub, 2002.

Розклад найближчих семінарів, тренінгів та курсів з фінансового менеджменту, в тому числі, по розробці інвестиційних проектів, Ви можете знайти в календарі семінарів Бізнес-школи SRC .