Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССA У РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Холодова О.А. Сучасні особливості бюджетного процесу в Російській Федерації // Міжнародний журнал гуманітарних та природничих наук. - 2017. - №5. - С. 140-146

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕС A

У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

О.А. Холодова, студент

Національний дослідницький універ ситет «Вища школа економіки»

(Росія Москва)

Анотація. Щорічна робота Уряду Російської Федерації спрямована на внесення широкого переліку поправок до існуючого бюджетного законодавства. В да ної статті буде розглянуто один із напрямів зазначеного законодавства, а саме регламентація і практична реалізація бюджетного процесу. В ході пров е денной роботи були розібрані особливості складання, затвердження та виконання бюджетів, визначені учасники бюджетного процесу та визначено специфічні повноваження Міністерства фінансів Російської Фе дерации. Отримана інформація дозволила виявити специфіку реалізації бюджетного процесу і його основні сущес т вующие проблеми. Оскільки в бюджетному законодавстві відбуваються щорічні значні коригування, бюджетна політика потребує постійного моніт про рингу і аналізі її реакції на зовнішні зміни і взаємозв'язок з існуючим життям суспільства. Дана робота представляє актуальну інформацію адаптації законод а тва в 2015 році в рамках важкого економічного періоду.

Ключові слова: бюджетна політика, бюджетний процес, проекти бюджетів, проблеми бюджетного законодавства.

Стан державного бюджету є одним з найважливіших факторів успішного розвитку держави, поскольу ь ку воно значно впливає на економічний розвиток територій стр а ни, підтримку соціально-культурних п про потреб громадян, формування державної у дарчим промисловості, військового комплексу і т.д. Основним законодавс ь ним джерелом бюджетного права в Російській Федерації я в ляется Бюджетний кодекс Російської Федерації (далі - БК РФ) від 31.07.1998 № 145-ФЗ, особливістю якого є припис імпер а тивних норм бюджетних отн про шений для нашої держави ( тобто дозволено тільки те, що написано в законі).

У даній роботі будуть розглянуті розділи в російській практиці і закон про видавництві, присвячені бюджетного процесу. Згідно 6 статті БК РФ бю д житнього процес - «регламентируемая з а конодательством Російської Федерації діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших учасників бю д житнього процесу зі складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, з про ням, зовнішньої перевірки, розглянемо механізм е нію та утвердження бюджетної отчетн про сти »[1, ст. 6].

Учасники бюджетного процесу

Для складання структури того, як здійснюється створення проектів бюдж е т ів, необхідно зрозуміти, хто являю ться учасниками бюджетного процесу і до а кими повному про чіямі вони наділені.

Згідно з Бюджетним кодексом РФ, учасниками процесу є През і дент РФ, глава суб'єкта і муніципального освіти, Центральний банк РФ, а також законод а тільні і виконавчі органи державної і муніципальної влади.

Визначення повноважень і характеру дій органів виконавчої і зак про нодательной влади не викликає праці. Так, перші з них, займаються составл е ням проекту бюджету (в тому числі у т вержденію методик розподілу трансфертів), забезпечують передачу проекту в законодавчі органи для його затвердження, забезпечують і з конання бюджету і складання звітів після і з полнения. У той же час представники ь ни займають розгляд предста в ленного бюджету, вносять відповідними ють коригування і виробляють впосле д ності контроль за його виконанням. Ос про бій місце в даній системі займає М і ністерство фінансів Російської Федер ації, керівник якого, згідно зі ст а тє 166 БК РФ, має особливі викл ю ве полномочи я ми:

- Затвердження або можливість вніс ення коригувань зведеної бюджетного ро з писи федерального бюджету (поняття бюджетного розпису буде розглянуто в сліду ю щем подпун кте).

- Створення або зміна суті ють лімітів бюджетних зобов'язань.

- Створення особливих обов'язкових пре д писань про неналежне виконання бюджету а для розпорядників коштами.

- прийняття е рішень про призупинено е ванні міжбюджетних трансфертів.

Також необхідно відзначити статус Ф е дерального казначейства (знаходиться в в е ження Міністерства фінансів), завданням якого є здійснення Кассов про го про б служіванія виконання бюджетів.

Особливістю бюджетної системи Російської Федерації є її тре х уро в невий склад: федеральний бюджет, бюджети суб'єктів РФ, місцеві бюджети (а також бюджети державних і м у ніціпальних позабюджетних фондів). Г про жавнi та муніципальні органи влади мають ідентичними права ми і обов'язками на ка ж будинок рівні влади. Це означає, що прийняття рішення про бюджет відбувається на федеральному, р е регіональному і муніципальному рівні вл а сти одночасно. Крім БК РФ кожен рівень влади має право на створення додаткових законів в області бю д житнього законодавства, непротівор е чащіх БК РФ.

На практиці прийняття бюджету вигл я дит наступним чином: орган исполн і тел ь ної влади: уряд Російської Федерації, в особі Міністерства фіна н сов РФ (на федеральному рівні), вищий виконавчий орган влади, наприклад, в особі Мін і стерства фінансів Тульської області (на регіональному рівні), міс т ва адміністрація (на муніципальному рівні) вносять проект бюджету на ра з смотрение в законодавчий орган вл а сти, яким є Державна Дума РФ (на федеральному рівні) та спо т ветствующие суб'єктам органи на інших уровн х влади [2]. Далі законодавс ь ний орган готує відповідними ють поправки і робить рішення про прин я тії бюджету (більш докладно ці етапи будуть розглянуті в наступному розділі).

Складання, затвердження і вико л ня проектів бюджетів

Складання державного бюджету підрозділяється на 4 етапи:

1. Розрив ботка планових проектів бю д жета.

2. Розгляд проектів, їх коректив і ровка і подальше затвердження.

3. Виконання бюджетів.

4. Складання звітів і публікація даних про виконання бюджетів.

Тривалість проектів ФЕД е рального бюджету та бюджетів государс т ських позабюджетних фондів составля е т 3 роки (1 і 2 етапи тривають 18 місяців; 3 етап - 12 місяців; останній - до 6 міс я ців), що включає в себе фінансовий рік і планові періоди [3, с. 158-159]. Ан а логічна ситуація спостерігається при с о складанні проектів бюджетів суб'єктів РФ і муніципальних утворень, за і з винятком ситуацій, коли законом суб ь єкта немає обмежень і чітких установок затвердження проектів муніципальних районів, міських округів і т.д. [1, ст. 169].

Необхідність у відмінностях длительн про сти періодів складання бюджетних проектів на різних етапах зумовлені низкою факторів, відповідних пр про фильной н а спрямованості етапи:

1. Необхідність обліку довгострокового планування розвитку держави, пр про гнозірованія подальших бюджетних із а витрат, щорічної адаптації існуючих бюджетних проектів з урахуванням зміни політичної, економічної, соціальної та інших обстан про вок, а також прояви незапланованих надзвичайних обста я нізацією ство дає потреба в коррект і ровке проектів бюджетів на протя жении усього часу їх дії.

2. Складність створення проекту бюдж е та на новий рік без вихідних даних і напрацювань (що може призвести до дополн і тельним помилок і втрат ефективність тако про сти) призводить до створення проектів бю д жетів на планові роки.

Як було зазначено раніше, розробка бюджетів відбувається за практично ідентичному процесу на всіх рівнях влади, тому автор роботи вважає н е обхідних розібрати більш докладно саме розробку проекту федерального бюджету, оскільки він є ориент і ром для інших учасників процесу. Розробка проекту бюджету осуществл я ється в два блоки, які в свою чергу можна розділити на деякі спрощені н ні етапи для більшого розуміння стру до тури (табл. 1).

Таблиця 1. Етапи розробки проекту федерального бюджету в Росії [1, ст. 169-184]

блок

номер етапу

завдання

відповідальний орган

1

1

Розробка і вибір плану-прогнозу розвитку ек про номіки на черговий план про вий рік

Органи виконавчої влади та Уряд РФ

2

Розробка характеристик федерального бю д жета на фінансовий рік і плановий період

Міністерство фінансів РФ

3

Відправка бюджетних проектировок органам і з полнительной влади для подальшого розподіл е лення коштів по а д ресатам

Міністерство фінансів РФ

2

1

Розподіл граничних обсягів фінансування послуг а ня одержувачами коштів відповідно до кла з сіфікатором витр про дов і закріплення одержувачів бюдже т них коштів

Федеральні органи і з по л чої влади

2

Формування у е переліку державних цілий е вих програм, що фінансуються федеральним бюдж е те

Уповноважений орган і з полнительной влади

3

Внесення закону про федеральний бюджет на ра з смотрение Державній Думі

уряд РФ

4

Доопрацювання проекту, усунення помічені а ний (при необхідності) і повторна відправка проекту в Державну Думу

Органи виконавчої влади та Уряд РФ

У коментарях до даної таблиці, х про телось б звернути увагу на некіт про риє етапи. Так в пункті 1.2 паралельно з роботою саме Міністерства фінансів Уряд РФ розглядає ряд з про ціальних питань, необхідних для внесення в проект бюджету: рівень м і мінімальними прожиткового мінімуму, розміри пенсійних та інших соціальних виплат, розміри індексації заробітної плати і т.д. Надалі при обліку цих пропозицій відбувається призначення ра з ходів по відповідним адресатам. Варто зазначити, що розподіл ф і нансових коштів по галузях (пункт 2.1) має відбуватися з узгодженням н а стоїть і довгострокової перспективи, враховувати проекти планового року.

Розгляд закону про федеральний бюджет відбувається в профільних кому і тетах Державної Думи для виявляючи ення його відповідності критеріїв, устано в ленних БК РФ та іншими законодавчими актами, що регулюють цей процес. На основі отриманого підсумкового закл ю чення Державна Дума приймає рішення про прийняття проекту бюджету протягом 60 днів в трьох читаннях (20 днів - перше читання; 25 - друга; 15 - третє) [1, ст. 196]. Предметом першого читання прое до та бюджету є обговорення загальної концепції бюджету: загальний обсяг витр про дов і доходів, його впливу на соціально-економічний розвиток держави і т.д. [1, п. 1-2. ст. 199.]. У другому читанні ра з сма т риваются текстові статті закони та додатки до нього, наприклад, склад головних адм і ністраторов федеральних бюджетних доходів. У третьому - утве р ждение відомчої структури витр про дов по підрозділам, цільовим статтям і т.д. При розгляді в третьому читанні закону про федеральний бюджет на очерь д ної фінансовий і плановий року голос про вання відбувається за весь проект в цілому, і при його успішному прийнятті передається до Ради Федерації. Варто відзначити, що в бюджеті існують секретні статті [1, ст. 209], розгляд яких происх про дит особливим чином.

Ухвалення закону про бюджет Радою Федерації має відбувається ь протягом 14 днів з моменту передачі від державних т кої Думи, після чого він відправляється на підписання Президенту РФ і публик у ється в відкритих джерелах. При откл про неніі закону на будь-якому із заявлених пов а пов відбувається повторний розгляд і можлива коригування бюджету в соо т ветст вії до встановленої процедури.

Виконання бюджету РФ відбувається на основі єдності каси (єдиний бюдже т ний рахунок) і підвідомчих витрат (отримання бюджетних коштів тільки від гла в ного розпорядника). Розпорядником бюджетних коштів є Федеральне казначейство. Виконання бюджету ра з сматрівать з двох позицій: по доходах і по видатках [1, ст. 218-219] (табл. 2).

Табл ица 2. Підходи до розгляду виконання бюджетів

за доходами

по видатках

1. «перерахування і зарахування доходів на єдиний рахунок бюджету;

2. розподіл відповідно до утве р дження законом про бюджет регульо ють доходів між бюджетами різних уро в ній;

3. повернення надміру сплачених до бюджету сум податків;

4. облік доходів бюджету і складання про т парності про доходи відповідного бю д жета »[1, ст. 218]

1. «взяття бюджетних зобов'язань;

2. підтвердження грошових зобов'язань;

3. санкціонування оплати грошових про я зательств;

4. підтвердження виконання грошових зобов'язань »[1, ст. 219]

Бюджетний розпис - є одним з найбільш важливих документів, на основі якого досягається оперативне вико л ня бюджетів. Зведена бюджетний ро з пись формується органом, ответстве н ним за складання проекту соответс т вующего бюджету, з використанням бюджетних розписів головних розпорядився і телей бюджетних коштів, протягом 15 днів після затвердження бюджету. Сво д ва розпис федерального бюджету явл я ється результатом роботи Міністерства фінансів РФ і вимагає затвердження м і НІС т ра фінансів РФ.

Далі бюджетні зобов'язання пров е даються одержувачам бюджетних коштів, де найважливішу роль виконання бюдж е тов різних рівнів здійснює Казі а чейская система. Органи Казначейства виконують ряд важливих функцій таких як, організація і з полнения і контролю федерального бюджету РФ, регулювання фінансових відносин, контроль за вн е сеніем і використання позабюджетних коштів і т.д. Терміном завершення вико л Ньоні я бюджетів є 31 грудня ка ж дого року, після чого влада розпочинають складання звітності.

Останній етапом в даному колі явл я ється складання звітності по исполн е нію бюджету, порядок і стандарти кіт про рій встановлює Міністерством фіна н сов РФ. Бюджетний звіт представляє з себе сукупність даних, складених розпорядиться е лями бюджетних коштів, про використання бюджетів. Він включає в себе: звіт про і з полнении бюджету і його баланс, звіт про досягнуті результати за рахунок бюджетних коштів і про рух грошей, а також пояснювальну записку. Надалі звіт кожного бюджету пр про ходить додаткову зовнішню прове р ку, яка здійснюється до н контрольна-рахунковим органом відповідного уро в ня влади.

Проблеми бюджетного процесу в Російській Федерації

Бюджетний процес в Росії є досить складним, що можна помітити з вище наведеної його структури. В т о же час її форма забезпечує чітку регламентацію всіх необхідних бю д житніх процесів.

На 2015 рік структура нашої країни складається з 22923 муніципальних образ про ваний і 85 суб'єктів федерації [4]. Це означає, що кожен рік (за 10 місяців до початку фактичної реалізації) начин а ється складання 23009 проектів бюдж е тов, включаючи федеральний бюджет. Ос про бимі труднощами для кожного рівня влади є імперативність норм бюджетного законодавства, які на додаток мають тенден цію до постою н ним змін (рис.).

Малюнок 1. Еволюція бюджетного законодавства в Росії [5]

На малюнку представлені дані по кількості прийнятих нових законів і і з трансформаційних змін статей в старих законах в про б ласті бюджетного законодавства в з а залежності від року. Можна помітити, що в деякі роки цей рівень був досягнень г нут критичного значення, наприклад, в 2007, 2013 і 2014 роках. Це означає, що органи виконавчої і законодавс ь ної влади в 2014 році повинні були озн а коміться з умовами 13 нових нормативними но-правових актів, врахувати зміни 139 статтею, почати підготовку проекту бю д жета на наступний рік, доповнюючи його з про ответствующим аналізом попередніх помилок. На практиці, здійснення т а кого великої кількості завдань одновр е Саме для будь-якого з 23009 учасників процесу є дуже складним, особливо для маленьких муніципали е тов, де вирішенням усіх проблем можуть з а прийматися 2-3 людини.

Крім даної проблеми, хотілося так само відзначити ряд інших недоліків ім е ствующей законодавчої бази, які можуть впливати на якість виконання бюдж е тов:

1. Нечіткі кордону розмежування предметів відання між суб'єктами (учасники бюджетного процесу просто не можуть зрозуміти якого з 3-х рівнів влади належить спірне обов'язк ь ство, оскільки воно ні за ким не закріплений е але в законі).

2. Можливість прийняття нових ра з Ходна зобов'язань або їх делегують а ня іншим суб'єктам, часто буває не забезпечена джерелами фінансування (наприклад, передача на реалізацію недо про торою категорії пільг з федерального на регіональний рівень може не сопров про дочекатися відповідної передачею д е грошових коштів , що викликає додатковий і тільні проблеми реалізації поставлені н ної задачі).

3. Дублювання повноважень та фун до ций бюджетних відносин [6, с. 20-25].

Дані фактори можуть стати однією з причин розбіжності між запланованої про ванними і фактичними бюджетними витратами.

До 201 7 році Уряд РФ план і рует ввести в дію новий Бюджетний кодекс, завданням якого стане устран е ня всіх вище запропонованих недоліків [7]. Прикладом таких змін стане з а пре про внесення або введенні нових ра з Ходна зобов'язань без документа про обгрунтованість їх передачі, дополн і ного розрахунку витрат їх фінансування послуг а ня і надання додаткових коштів об'єкту, якщо це необхідно. Також виноситься на розгляд закон про заборону внесення зміни до бюджетного законодавства частіше, ніж один раз в три роки, що безсумнівно спростить сущес т вующую систему складання бюджетних проектів.

Незважаючи на перераховані негативні а тільні моменти російського бюджетн про го з а давства, варто відзначити, що жорсткість імперативних норм і точність (норм а тивная закріпленість всіх етапів) бюджетного законодавства дозволяє на практиці забезпечити стійкість і стабільність бюджетного процесу в Ро з вічную цілому.

Висновки

Існуюча бюджетна система України складається з трьох уро в ній: державний, регіональний та місцевий. Даний факт обумовлює ре а лизацию бюджетного процесу на державній у дарчому і муніципальному рівні про д новременно, що згодом створює загальну єдину систему. Одним з гла в них плюсів даної системи є те, що кожен об'єкт системи може сам про стоятельно вирішити, які пріоритети я в ляють найбільш важливими для нього в н а небезпечний момент і як він хоче витратити власні бюджетні кошти (извес т ні заздалегідь).

Реалізація бюджетного процесу по д розділяється на 4 етапи: розробка, утве р ждение, виконання бюджетів і составл е ня звіту за результатами в кінці. Відпові т стве н ний орган змінюється в залежності від етапів, що може бути якимось гара н тому підвищення прозорості даної сі з теми і підвищення її ефективності (о р гани исполн і котельної і законодавчої влади можуть виправляти недоліки один одного). Найбільш трудомісткими в даному колі є перші два етапи, поскольу ь ку саме в них повинні бути произвед е ни облік існуючої соціально-економічної ситуації в країні, пров е розрахунок показників інфляції та їх дав ь Нейш адаптація до соціальних гарант і ям і виплат, прописані всі адресати одержувачів бюджетних коштів, а також суми н е обхідні для отримання.

В ході написання роботи були познач е ни і негативні моменти справжньою бюджетної системи, особливо сло ж ність і громіздкість структури бюдже т ного процесу, постійна зміна великої частки бюджетного законодавс ь ства і ряд незначних правових н е дочетов.

Створення нового Бюджетного кодексу РФ в 2016 році може внести якісь п про правки в існуючий бюджетний ін про процес: виправити попередні помилки і недоліки, ввести нові поняття і проце з си, спростити або оптимізувати старі. Але даний факт не внесе кардинальних змін в основну структуру бюдже т ного процесу, яка створювалася і поліпшувалася протягом 24 років (перший закон про бюджетний ін про процесі був прийнятий в 1991 році) [8]. Результати цих років твердженням про лили створити таку форму бюджетного процесу, яка дозволяє забезпечувати досягнення максимально еффе до тивних результатів в освоєнні і виконанні г про жавного бюджету на всіх рівнях влади зараз.


бібліографічній список

1. «Бюджетна ий кодекс Російської Федерації» від 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. Від 03.11.2015).

2. Положення про Міністерство фінансів Тульської області (в ред. Постанов ін а вительства Тульської області від 25.02.2014 N 86) URL: http://minfin.tularegion.ru/about-us/common/ (дата звернення: 07.12.2015 ).

3. Белотелова Н. П., Белотелова Ж. С., Шуляк П. Н. Фінанси: підручник для бакалаврів // Видавництво Д Ашково і К. 2012.

4. Росстат. Розподіл муніципальних установ за типами муніципальних про б утворень на 1 січня 2015 року.

5. Шамьюнов М. М. Громадські фінанси і закупівлі // Матеріали лекцій. М .: Ми н фін Росії. 2015.

6. Васяніна Е. Л. Проблеми передачі владних повноважень в бюджетному п ра ве // Ф і шення право. 2010. № 12. С. 20-25.

7. Шамьюнов М. М. Актуальні питання нової редакції Бюджетного кодексу Россі й ської Федерації. М: Мінфін Росії. URL: http: //minfin.midural.ru/uploads/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf (Дата звернення: 10.12.2015).

8. Закон Української РСР від 10.10.1991 N 1734-1 (ред. Від 31.07.1995, з ізм. Від 10.07.1996) «Про основи бюджетного пристрої і бюджетного процесу у РРФСР».

THE CURRENT FEATURES OF THE BUDGET PROCESS

IN THE RUSSIAN FEDERATION

OA Kholodova, student

Higher school of economics - National research university

(Russia, Moscow)

Abstract. The annual work of the Government of the Russian Federation is aimed at the ma k ing of a wide range of amendments to the existing budget legislation. This article will be consi d ered one of the directions of this law, namely the regulation and practical implementation of the budgetary process. During this work were discussed the particular compiling, approval and ex e cution of budgets identified participants of the budget process and defines the specific authority of the Ministry of Finance of the Russian Federation, the information obtained has allowed to reveal the specifics of the implementation of the budget process and its main existing problems. Since the annual budget legislation occur significant adjustments, fiscal policy needs constant monitoring and analysis of its response to external changes and the relationship with the existing society. This work represents the actual adaptation of information laws in 2015 under the diff i cult economic period.

Keywords: budgetary policy, budget process, draft budgets, problems of the budget legisl a tion.