Рубрики
Новости
НЕЗАВИСИМАЯ АВТОЭКСПЕРТИЗА — Порядок проведения независимой автоэкспертизы


Возмещение ущерба при ДТП по ОСАГО
Как осуществляется оценка ущерба ДТП по ОСАГО? Если вы стали участником ДТП, то имеете законное право требовать компенсацию ущерба от своей страховой компании. Но прежде чем выплатить

Новые правила возмещения ущерба по ОСАГО
Власти одобрили поправки в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения перед денежной выплатой. Теперь в виде выплаты автовладельцам по умолчанию будет осуществляться ремонт машины, деньги

Как оценить ущерб после ДТП в 2017 году
Инструкция Пройдите экспертизу в страховой компании виновника ДТП или в своей. Для этого обратитесь лично в страховую компанию и предоставьте все документы о ДТП.

Оценка ущерба — 7 шагов по проведению экспертизы ущерба + опыт!
Как правильно провести экспертизу материального ущерба? В чем особенности определения стоимости страхового ущерба по ОСАГО? Как выбрать независимого эксперта для оценки? Всем привет! С вами Денис Кудерин

Независимая оценка после залива квартиры
Независимая оценка после залива квартиры проводится для составления отчета, который является официальным документом, подтверждающий сумму нанесенного вам ущерба. Оценочный отчет защищает ваши права в суде

Оценка ущерба квартиры от залива
Наиболее частой проблемой, связанной с нанесением ущерба квартире, становится вопрос ее залива. Не всем везет с соседями, и порой сталкиваться с заливами приходится регулярно, однако оценка ущерба от залива

Оценка ущерба при ДТП
Подборка наиболее важных документов по запросу Оценка ущерба при ДТП (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты : Оценка ущерба при ДТП Федеральный

Статьи

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ І МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Родина Т. Е.

ORCID: 0000-0002-4019-2663, доцент, кандидат економічних наук,

Брянський державний інженерно-технологічний університет

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ І МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

анотація

У статті розглянуто проблему формування та використання коштів державного бюджету Російської Федерації. Визначено пріоритетні завдання бюджетної політики країни на перспективу і представлений короткостроковий прогноз показників. Проведено порівняльний динамічний аналіз економічних криз Росії, встановлені їх причин і наслідки. Вивчено джерела фінансування бюджетного дефіциту і обґрунтовано необхідність проведення заходів щодо стабілізації становища країни та напрямки їх реалізації.

Ключові слова: бюджет, бюджетна політика, економічна криза, девальвація, курс валюти.

Rodina T. Е.

ORCID: 0000-0002-4019-2663, Associate professor, PhD in Economics,

Bryansk State Engineering and Technology University

BUDGETARY POLICY OF RUSSIAN FEDERATION AND MECHANISM OF ITS IMPLEMENTATION

Abstract

The paper considers the problem of formation and use of the state budget of the Russian Federation . The priority objectives of the country budget policy for the future are determined and a short -term forecast of indicators is presented as well. A comparative dynamic analysis of Russia economic crises has been carried out , their causes and consequences have been established. The sources of financing of the budget deficit have been studied and the need for carrying out measures to stabilize the situation of the country and the direction of their implementation has been substantiated as well .

Keywords: budget, budgetary policy, economic crisis, devaluation, exchange rate.

Бюджетна політика країни є важливою складовою частиною фінансової політика держави. Вона являє собою сукупність заходів, спрямованих на забезпечення збалансованості доходів і видатків бюджету, а також виборі джерел фінансування бюджетного дефіциту [6].

Бюджетна політика, як і фінансова політика в цілому, спрямована на зміцнення і подальший розвиток економіки, однак ситуація, що склалася в Росії на сьогодні сильно ускладнює досягнення цієї мети за допомогою бюджетної політики - одного з важелів фіскальної політики держави [10, С. 26].

Ситуацію, що склалася можна оцінити лише за допомогою детального вивчення головних індикаторів бюджету: доходи, витрати, пов'язані з ними дефіцит або профіцит, а також основні джерела покриття бюджетного дефіциту, якщо такі є.

Реалізація бюджетної політики в країні відбувається в якісно нових умовах, що вимагає коригування цілей федеральної бюджетної політики. Так, наприклад, якщо в 2014 році Бюджетний Кодекс РФ включав в себе вимогу про надання поряд з проектом федерального бюджету бюджетного прогнозу на довгострокову перспективу, то при затвердженні державного бюджету на довгострокову перспективу не складається, що пов'язано з нестабільністю і неможливістю точно передбачити вектор розвитку [1] .

У 2017 році пріоритетні цілі і завдання бюджетної політики кардинально змінилися, в цілому вони спрямовані на боротьбу з криз в країні:

- забезпечення умов для збалансованості та зменшення боргового навантаження бюджетів не тільки всіх рівнів, а й консолідованих;

- створення програм раціонального використання грошових коштів;

- об'єднання доходів федерального бюджетів і підвищення ефективності управління ними;

- створення умов для пристосування економіки до нових реалій.

Аналіз отриманих даних дозволяє стверджувати, що бюджетна політика в 2017 році спрямована переважно на вихід з кризи. Однак на практиці неможливо повністю відмовитися від фінансування ряду важливих соціальних програм, тому з антикризовими заходами буде проводитися фінансування і всіх сфер життя суспільства [2].

Значну частину населення країни на сьогоднішній день цікавить поява нової економічної кризи в Росії. Однак експерти припускають, що його вже неможливо уникнути, оскільки країна поступово втягується в уже існуючий.

Перш за все, слід встановити, що розуміється під економічною кризою [11, С. 104]. Економічна криза характеризується як різке порушення стан рівноваги і балансу і в країні. Воно супроводжується втратами і розривом нормальних зв'язків у виробництві та ринкових відносинах і веде до неврівноваженого функціонуванню, або дисбалансу економічної системи в цілому.

Для Росія характерні чимало криз, які вплинули на всі сфери життя суспільства. Найбільш великими кризами в російській економіці на початку XX століття стали дефолт в 1998 році і криза 2008-2009 років.

На загальну економічну обстановку в країні, нестійкість курсу істотний вплив зробили і деякі важливі події, які відбувалися протягом 2014 року:

- криза на Україні, приєднання Криму. Незважаючи на те, що новий регіон і має досить хороший потенціал для зростання економіки, в той же час півострів вимагає великих грошових вкладень в розвиток;

- деякі країни прийняли санкції стосовно РФ на ввезення продуктів харчування, які діють і по теперішній час [9, С. 329]. Це неминуче веде до завищення кінцевої вартості продуктів: змінюється схема доставки і реалізації, ведеться пошук нових постачальників. Спеціально для вітчизняних підприємств діють пільгові умови реалізації власної продукції [8, С. 49].

Крім того, через зовнішньої політики і відповідних санкцій, почався різкий відтік капіталу. Девальвація рубля і зростання інфляції в країні викликали паніку серед населення, в результаті чого стрімко скуповувалася валюта. Крім того, підвищення ключової ставки в грудні 2014 року з 9,5% до 17% спровокувало обвал валютного ринку, в результаті чого американський долар і євро досягли історичних максимумів. Безпосередньо підвищення ставки призвело до збільшення вартості кредитів. У 2015 році ця криза вже має значні серйозні наслідки: стався інтенсивний відтік грошових мас з країни, знизився курс рубля і виріс рівень інфляції, однак структура російської економіки стала більш автономною, незалежною від інших країн, що дозволило скоротити імпорт закордонної продукції і перейти на вітчизняні товари (хоча і не повністю).

Для РФ період, що передував до 2010 року, характеризувався наявністю профіциту бюджету, який вирушав у Резервний фонд і Фонд національного добробуту країни. Починаючи з 2010 року, дію і одного, і другого фондів федерального бюджету тимчасово призупинено в зв'язку з його дефіцитним станом [4, С. 24].

Бюджет РФ на звітний, 2016 рік виконаний з дефіцитом, відповідним 486,5 млрд. Руб. Цей дефіцит покривається за рахунок коштів Резервного фонду і Фонду національного добробуту країни, а також коштів з джерел, які можна умовно розділити на 2 групи.

 1. Внутрішні джерела коштів:

- випуск державних цінних паперів, номінал яких вказано в національній валюті - російському рублі;

- грошова емісія.

 1. Зовнішні джерела:

- позикові кошти;

- надання державних гарантій і кредитів [5, С. 176].

Динаміка джерел фінансування бюджетного дефіциту країни за 2016 і в 2017 році представлена ​​в таблиці 1.

Таблиця 1 - Джерела фінансування дефіциту федерального бюджету за 2016-2017 роки, млрд. Рублів

Показники 2016 рік 2017 рік Дефіцит або профіцит -486,5 -554,8 Джерела коштів фінансування дефіциту 486,5 554,8 в тому числі:

Резервний фонд

381,9 343,6 Фонд національного добробуту 12,4 25,4 інші джерела 856,0 873,0

Джерела фінансування дефіциту федерального бюджету представлені за рахунок Резервного фонду, Фонду національного добробуту і інших джерел надходження коштів.

Аналіз основних характеристик федерального бюджету в% до ВВП за період з 2000 по 2016 роки представлений на малюнку 1.

Мал. 1 - Динаміка основних бюджетних показників за 2000-2016 роки, в% до ВВП

На малюнку представлені доходи, витрати і дефіцит або профіцит національного бюджету країни.

З цієї діаграмі видно, що рівень бюджетного дефіциту в 2016 році досить великий, однак він залишився на рівні 2015 года 3%, і не знизився до 6%, як це спостерігалося в 2009 році.

Сформована складна економічна ситуація, яку переживає економіка Росії, змушує уважно шукати найкращу перспективу, для найближчого виходу з кризової ситуації [3].

На сьогоднішній день Росія вже в достатній мірі відчула на собі негативний вплив економічної кризи. Адже ціни на основні товари і послуги продовжують зростати, доходи населення падають, збільшується число безробітних, а рубль як і раніше втрачає позиції на світовому ринку, що тягне за собою інфляцію, зниження доходів і купівельної спроможності росіян. Російська економіка знаходиться в лякаючому стані, так як криза ще триває, а якщо не провести необхідні структурні реформи, то ця криза прийме неймовірні обороти, від яких постраждає як населення країни, так і вся її економіка.

В кінці року, на думку економістів і фінансистів, рубль поступово зміцнюється, влади вишукують кошти для збільшення заробітних плат громадян, а ціни на нафту потроху піднімаються. Однак експерти стверджують, що ця криза закінчиться на початку 2017 року, завдяки цьому відновляться процеси соціально-економічного характеру, а економічна ситуація в країні покращиться. Крім того, на регіональному рівнях робляться певні зусилля по ліквідації виникаючих заборгованостей і покриття дефіциту бюджету за рахунок власних джерел коштів [7].

Стан сучасної світової економіки, падіння цін на енергоресурси, введені проти Росії, санкції чинять негативний вплив на бюджетну політику РФ і також на досягнення головної мети - стійкого економічного розвитку. Не дивлячись на це, в перспективі варто сподіватися, що реалізація заходів, позначених бюджетною політикою в 2017 році, дозволить забезпечити принцип збалансованості і стійкості трирівневої бюджетної системи Російської Федерації.

Список літератури / References

 1. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. Від 14.11.2017) [Електронний ресурс] - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702 (дата звернення: 23.11.2017)
 2. Російська Федерація. Закони. Про федеральний бюджет на 2017 рік і на плановий період 2018 і 2019 років: федер. закон: [прийнято Держ. Думою 9 грудня 2016 р .: схвалити. Радою Федерації 14 грудня 2016 р]. - Російська газета, № 292, 23.12.2016
 3. Розпорядження Уряду РФ від 17.11.2008 № 1662-р (ред. Від 10.02.2017) «Про Концепцію довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації на період до 2020 г.» [Електронний ресурс] - URL: http: //www.consultant .ru / document / cons_doc_LAW (дата звернення: 23.11.2017)
 4. Актуальні питання вдосконалення правового регулювання бюджетних платежів: монографія / Р. Е. Артюхін. - Москва: Русайнс, 2015. - 76 с.
 5. Бюджетна система Російської Федерації: підручник / Г. І. Золотарьова, Н. І. Смородинова. - Москва: КноРус, 2016. - 232 с.
 6. Міністерство фінансів Російської Федерації. Офіційний сайт [Електронний ресурс] - URL: http://minfin.ru (дата звернення: 23.11.2017)
 7. Сценарні умови, основні параметри прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації і граничні рівні цін (тарифів) на послуги компаній інфраструктурного сектора на 2018 рік і на плановий період 2019 і 2020 років (розроблені Мінекономрозвитку РФ) [Електронний ресурс] - URL: http: / /www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71585634/ (дата звернення: 23.11.2017)
 8. Родина Т. Є. Продовольча безпека регіону: проблеми та перспективи розвитку / Батьківщина Т. Є. // Міжнародний науково-дослідний журнал. - 2017. - №2-3 (56). - С. 49-50
 9. Родина Т. Є., Шепелев С. І. Світовий досвід забезпечення сталого розвитку ринку продовольства / Батьківщина Т. Є., Шепелев С. І. // Никонівський читання. - 2014. - № 19. - С. 329-330.
 10. Фінанси, грошовий обіг і кредит: підручник / за загальною редакцією Т. М. Ковальової. - М .: КНОРУС, 2016. - 168 с.
 11. Шиллер Р. Д. Фінанси і хороше суспільство / пер. з англ. Ю. Каптуревского; під ред. Т. Дробишевський, А. Смирнова. - М .: Видавництво Інституту Гайдара, 2014. - 504 с.

Список літератури англійською мовою / References in English

 1. Bjudzhetnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 31.07.1998 № 145-FZ (red. Ot 14.11.2017) [The budget code of the Russian Federation of 31.07.1998 № 145-FZ] [Electronic resource] - URL: http: // www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702 (accessed: 23.11.2017). [In Russian]
 2. Rossijskaja Federacija. Zakony. O federal'nom bjudzhete na 2017 god i na planovyj period 2018 i 2019 godov: feder. zakon: [prinjat Gos. Dumoj 9 dekabrja 2016 g .: odobr. Sovetom Federacii 14 dekabrja 2016 g.]. [Of The Russian Federation. Laws. On the Federal budget for 2017 and the planning period of 2018 and 2019: Feder. the law: [adopted by the State. The Duma on 9 December 2016: approve. The Federation Council on 14 December 2016]. - Rossijskaja gazeta [Rossiyskaya Gazeta], № 292, 23.12.2016. [In Russian]
 3. Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 17.11.2008 № 1662-r (red. Ot 10.02.2017) «O Koncepcii dolgosrochnogo social'no-jekonomicheskogo razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2020 g.» [The decree of the RF Government from 17.11. 2008 року № 1662-R (ed. from 10.02.2017) «On the concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period up to 2020»] [Electronic resource] - URL: http: // www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW (accessed: 23.11.2017). [In Russian]
 4. Aktual'nye voprosy sovershenstvovanija pravovogo regulirovanija bjudzhetnyh platezhej: monografija [Topical issues of improvement of legal regulation of budgetary payments: monograph] / RE Artjuhin. - Moskva: Rusajns, 2015. - 76 p. [In Russian]
 5. Bjudzhetnaja sistema Rossijskoj Federacii: uchebnik [The budget system of the Russian Federation: textbook] / GI Zolotareva, NI Smorodinova. - Moskva: KnoRus, 2016. - 232 p. [In Russian]
 6. Ministerstvo finansov Rossijskoj Federacii. Oficial'nyj sajt [The Ministry of Finance of the Russian Federation. Official website] [Electronic resource] -URL: http://minfin.ru (accessed: 23.11.2017). [In Russian]
 7. Scenarnye uslovija, osnovnye parametry prognoza social'no-jekonomicheskogo razvitija Rossijskoj Federacii i predel'nye urovni cen (tarifov) na uslugi kompanij infrastrukturnogo sektora na 2018 god i na planovyj period 2019 i 2020 godov (razrabotany Minjekonomrazvitija RF) [The scenario conditions, basic parameters of the forecast socio-economic development of the Russian Federation and limit levels of prices (tariffs) for services companies in the infrastructure sector for the year 2018 and the planning period of 2019 and 2020 (developed by the Ministry of economic development)] [ Electronic resource] - URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71585634/ (accessed: 23.11.2017). [In Russian]
 8. Rodina TE Prodovol'stvennaja bezopasnost 'regiona: problemy i perspektivy razvitija [Food security in the region: problems and prospects] / Rodina TE // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International research journal]. - 2017. - №2-3 (56). - P. 49-50. [In Russian]
 9. Rodina TE, Shepelev SI Mirovoj opyt obespechenija ustojchivogo razvitija rynka prodovol'stvija [International experience of sustainable development of food market] / Rodina TE, Shepelev SI // Nikonovskie chtenija [Nikon reading]. - 2014. - № 19. - P. 329-330. [In Russian]
 10. Finansy, denezhnoe obrashhenie i kredit: uchebnik [Finance, money circulation and credit: textbook] / edited by TM Kovalevoj. - M .: KNORUS, 2016. - 168 p. [In Russian]
 11. Shiller RD Finansy i horoshee obshhestvo [Finance and the good society] / per. from English. Ju. Kapturevskogo; edited by T. Drobyshevskoj, A. Smirnova. - M .: Izdatel'stvo Instituta Gajdara, 2014. - 504 p. [In Russian]